Tutu ni tee Pablo nuu ñayiu ka skuaꞌa ja ka oo ñuu ja tnii Galacia
1
Maa san kuu Pablo tee ni chitniuu ña Jesukristu ja xtutenuu san tnoꞌo ya, su masu ñayiu ni tau ña axi vi chitniuu ña, chi Jesukristu jin maa Tata Dios ni chitniuu ña, ia ni ndaxteku Jesús neꞌu ndiyi. Maa san vi sava ka ñanio ja ka oo jin san yaꞌa, ka tee san tutu yaꞌa nuu maa ni ja ka skuaꞌa ni ja ka oo ni sava ñuu ja tnii Galacia. Te maa Tata Dios jin Jitoꞌo Jesukristu na kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ya, te vi koo ni jin jamani ya. Chi ni soko Jesukristu maa ya ja ni jiꞌi ya ja jaꞌa yika kuechio, nagua ja saa te skaku niꞌnu ña ya nuu ñuyiu kueꞌe ja ka oo vitna, chi saa kuini maa Dios, ia kuu Tatao, ja saꞌa ya. Te na vi kochiñuꞌo nuu maa ya nikuii nikani. Saa na kokuu.
Tu na inka tnoꞌo vaꞌa Jesús chi invaa ni
Te vini saꞌu kuii kuiti ini san, ja nase ñama ñama ni ka xndoo ni ichi Dios, ia ni kana ña jin maꞌñu sagua ja ni kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña Jesukristu, te ni ka jata ndikin ni inka tnoꞌo siin ja ka kaꞌan ñayiu ja tnoꞌo vaꞌa Jesús kuu. Te masu ja oo inka tnoꞌo vaꞌa Jesús, su ka oo sava ñayiu ja ka skunu nuu ini ñai, te ka kuini vi saka tnaꞌi tnoꞌo vaꞌa ya jin tnoꞌo kueꞌe. Su nuu ja ndee in maa san, axi in ia jinokuechi nuu Dios ja vaji ndee andivi, ndakani inka tnoꞌo siin ja tu kintnaꞌa jin tnoꞌo ja ni ka kaxtnoꞌo san nuu ni, te na tau tniaꞌi nuu ia Dios. Nagua ja ni kaꞌan san ndee ama ka, te suni ndakaꞌan san inka jichi vitna: Nuu ja ndee in ñayiu ndakani inka tnoꞌo vaꞌa Jesús ja kuu tnoꞌo siin saa tnoꞌo ja ni ka jantaꞌu ni, te na tau tniaꞌa mai nuu ia Dios.
10 Te nuu ja kaꞌan san tnoꞌo yaꞌa, te tu nduku san ja na koo jayiñuꞌu nuu ñayiu, chi ja na koo nuu ia Dios. Te ni tu nduku san ja kendoo vaꞌa san nuu ñayiu, chi nuu ja saa, te ma kuu kokunukuechi san nuu Jesukristu.
Ni xtuu ia Dios tnoꞌo vaꞌa Jesukristu nuu Pablo
11 Su kuini san ja vi kuni ni yaꞌa, vi ñani vi kuaꞌa, ja tnoꞌo vaꞌa Jesús kuu ja ndakani san, te masu tnoꞌo ja jani ini ñayiu kuu. 12 Chi tu ni niꞌi san tnoꞌo yaꞌa nuu ni in ñayiu, te ni in ñayiu tu ni kaxtnoꞌo nuu san, chi maa Jesukristu ni xtuu ya tnoꞌo ya nuu san.
13 Chi ja ni ka onini maa ni, naxa ni osaꞌa san ama ka ja ni ondikin san nagua ni ka okandija tnaꞌa san judio, te ni osondikin niꞌi san ñayiu ka skuaꞌa ja ni osaꞌa ndevaꞌa san jin, te ni nduku ndee san ja xnaa san jin. 14 Te nuu ni ondikin san nagua ka kandija tnaꞌa san judio, te maa san ni okuu tee ni oyoxnoꞌo nuu kuaꞌa tnaꞌa san ja ni ka jaꞌnu inuu jin san, te maa san ni okuu in tee nini ka ini ja skunkuu nagua ni ka osaꞌa ndi nijaꞌnu san. 15 Su nuu ni kundaꞌu ini ña ia Dios jin san, te ni junkuaan ini ña ya ja ni kaji ña ya ndee chii siꞌi san, te ni kana ña ya, 16 ja ni xtuu ya Seꞌe ya nuu san, nagua ja xtutenuu san tnoꞌo ya nuu ñayiu sava ka tatatnoꞌo. Te tu ni jaꞌan san ja ndatnoꞌo tnaꞌa san jin ni in ñayiu, 17 ni tu ni ndanuu san maa ñuu Jerusalén ja kaꞌan san jin sava tee ni chitniuu ña Jesús ama ka saa maa san, chi saa suaꞌa ñama ni jaꞌan san nuu ñuꞌu Arabia, te ni ndajiokuiin tuku san ñuu Damasco.
18 Yun te nuu ni yaꞌa nuu uni kuia, te ni ndanuu san maa ñuu Jerusalén nagua ja jinkoto san Pedro, te yun ni ka oo san jin de xaꞌun ni kiuu. 19 Te tu ni jini san sava ka tee ni chitniuu ña Jesús, chi maa ni Jacobo, ñani maa Jitoꞌo, ni jini san. 20 Te kaꞌan ndaa san nuu ia Dios jin tnoꞌo tee san yaꞌa, te masu xndaꞌu ña san.
21 Yun te saa ni jiondita san sava ñuu ja tnii Siria vi Cilicia. 22 Te ñayiu ka skuaꞌa ja ka oo jin Jesukristu ja ka oo ñuu ja tnii Judea, chi tu ni ka jini saꞌun ñai jin san, 23 chi maintnoꞌo ja ni ka onini kuu tnoꞌo yaꞌa: “Tee ni osondikin ña jion ama ka ja xnaa ña de, kuu tee ndakani vitna tnoꞌo vaꞌa ja ka kandijao”. 24 Te ni ka chiñuꞌi ia Dios ja jaꞌa san.