2
Ni ka jantaꞌu ña sava ka tee ni chitniuu ña Jesús jin Pablo ja kaxtnoꞌo guaꞌa de
Yun te nuu ni yaꞌa nuu uxi kuun kuia, te ni ka ndanuu tuku san jin Bernabé inka jichi maa ñuu Jerusalén, vi suni ka ndeka san Tito. Ni jaꞌankuei san yun, chi maa Dios ni skuni ña ja nini kuu ja kiꞌinkuei san. Te ni ka ndututu siin san jin maa ni tee ka kuu nijaꞌnu neꞌu ñayiu ka skuaꞌa ja ka nee yiñuꞌu ñayiu nuu de. Te ni kaxtnoꞌo san nuu de tnoꞌo vaꞌa Jesús ja kaxtnoꞌo san nuu ñayiu sava ka tatatnoꞌo. Suaꞌa ni saꞌa san nagua ja kukanu ini san ja masu jiondita uun san. Su vi ni Tito ja ka ndeka tnaꞌa san jin de, tu ni ka tenini ña jin de ja chitnuni de nuu yiki kuñu de, visi tee inka tatatnoꞌo kuu de. Te suaꞌa ni ka saꞌa san, chi ni kiukuei yuꞌu sava tee ka xndaꞌu ña ja ka kaꞌan de ja tee ka skuaꞌa ka kuu de, neꞌu nuu ka oo san, ja ka saꞌa vijin de ja tu ka skunkuu ka san nagua ni ka osaꞌa ndi nijaꞌnu san. Chi ja ni ka yaa san nuu ndiꞌi yaꞌa, chi ka oo san jin Jesukristu, su ka nduku de ichi ja vi ndajiokuiin tuku san vi kunukuechi san nagua ka saꞌa tnaꞌa kuikin san. Su tu ni ka jandetu saꞌun san ja vi skunkuu san tnoꞌo ja ka kaꞌan de yun, nagua ja siun ni vi koo ni jin tnoꞌo ndaa ja kuu tnoꞌo vaꞌa Jesús.
Su tee ka kuu nijaꞌnu ja ka nee yiñuꞌu ñayiu ka skuaꞌa nuu de, chi tu na in tnoꞌo jaa ni ka kaꞌan de, visi tee naꞌnu ka kuu de. Te sein, tu ndiꞌni saꞌun san na tee ka kuu de, chi ia Dios, tu saꞌa siin siin ya in in ñayiu, chi inuu ni ka kuo nuu maa ya. Te tu na in tnoꞌo jaa ni ka kaꞌan ka de nuu san, chi suaꞌa ni ka ndakuni de ja Dios ni chitniuu ña ja kaxtnoꞌo san tnoꞌo vaꞌa Jesús nuu ñayiu sava ka tatatnoꞌo ja tu ka yitnuni nuu yiki kuñu de, nagua ni chitniuu ña ya jin Pedro ja kaxtnoꞌo de tnoꞌo ya nuu tnaꞌa san judio, ja ka yitnuni nuu yiki kuñu san. Chi maa ia Dios ja ni chitniuu ña jin Pedro ja kaxtnoꞌo de tnoꞌo vaꞌa Jesús nuu tnaꞌa san judio, te suni maa ya ni chitniuu ña jin san ja kaxtnoꞌo san tnoꞌo vaꞌa Jesús nuu ñayiu sava ka tatatnoꞌo.
Te ni ka jini Jacobo, Pedro vi Juan, tee ka yituu guaꞌa ka ña ñayiu ka skuaꞌa, ja Dios ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña jin san, te ni ka tnii ndaꞌa tnaꞌa san jin de vi ni ka tnii ndaꞌa tnaꞌa de jin Bernabé ja kuu in seña ja ka kendoo vaꞌa ini de ja kuu kiꞌinkuei san vi kaxtnoꞌo san tnoꞌo vaꞌa Jesús nuu ñayiu sava ka tatatnoꞌo, te kiꞌinkuei maa de nuu tnaꞌa san judio. 10 Te maintnoꞌo ja ni ka jikan de kuu ja na vi kuꞌun ini san ñayiu ka kundaꞌu, te tniuu yaꞌa chi nduku ndee ndevaꞌa maa san ja saꞌa san.
Inuu ni skaku niꞌnu Dios ñayiu judio jin ñayiu sava ka tatatnoꞌo
11 Su nuu ni kii Pedro ñuu Antioquía, te ni kaꞌan kaji san vi nuu jin nuu de ja masu vatuka saꞌa de. 12 Chi nuu chiaꞌan ka ja kentakuei tee judio ja ni tetniuu Jacobo ñuu Antioquía yun, ni ka ojaa in ni Pedro xtaa jin ñayiu sava ka tatatnoꞌo. Su nuu ni kentakuei tee yun, te ni kuu siin de, ja tu ni ka ojaa in ni ka de xtaa, chi ni oyuꞌu de jin tee judio ja ka yitnuni nuu yiki kuñu yun. 13 Te suni sava ka tee judio ja ka skuaꞌa, ni ka nitnaꞌa inuu de jin Pedro, ja ni ka saꞌa siin de ñayiu sava ka tatatnoꞌo. Te vi suni ndee Bernabé, ni jata ndikin de, te yun ka saꞌa jani ini de, su masu ndija ja saa ka saꞌa de. 14 Su nuu ni jini san ja masu ka jika ndaa ka de, nagua oo tnoꞌo ndaa ja kuu tnoꞌo vaꞌa Jesús, te jiñaꞌa san nuu Pedro nuu ka nini ndiꞌi ñayiu ka oo yun: “Nuu ja maa ni ja tee judio kuu ni, te oo ni nagua ka oo ñayiu sava ka tatatnoꞌo, te masu nagua ka oo ñayiu judio, ¿te nau ja tenini ni ñayiu sava ka tatatnoꞌo ja vi koi nagua ka oo ñayiu judio?
15 ’Chi maa san vi maa ni, ka kuo tatatnoꞌo judio ndee nuu ni ka kakuo, te masu ñayiu tu ka jini ia Dios ka kuo, nagua ka oo ñayiu sava ka tatatnoꞌo. 16 Su visi ni saa, su ka jinio ja ni in ñayiu tu kui ñayiu ndaa nuu ia Dios ja skunkui nagua yoso nuu Ley Moisés, chi jin ja kandijai Jesukristu. Te suni yoon, chi ni ka kandijao ya, nagua ja saa te ka kuo ñayiu ndaa nuu ia Dios jin ja ka kandijao Jesukristu, te masu jin ja ka skunkuo nagua yoso nuu Ley yun, chi ni in ñayiu ma kokui ñayiu ndaa nuu ia Dios ja skunkui nagua yoso nuu Ley yun.
17 ’Te nuu ka ndukuo ja vi kokuo ñayiu ndaa jin maꞌñu sagua Jesukristu, te nuu saa te ka ndakani ini ñayiu judio ja ñayiu ka saꞌa yika kuechi ka kuo. Nuu saa, ¿te a Jesukristu saꞌa ja ka saꞌo yika kuechi? Ñaꞌa, masu saa saꞌun kuu”, jiñaꞌa san.
18 Chi nuu ja ndajiokuiin san kaxtnoꞌo san ja kokuu san in ñayiu ndaa nuu ia Dios jin nagua ni osaꞌa san, in ja ja ni xndendoo san, te tavi kuechi san. 19 Chi kuu san na kuinio ndiyi nuu Ley Moisés, te yun guaa ma kuu tatnuni ka Ley yun nuu san, nagua ja kuu koteku san ja kunukuechi san nuu ia Dios. 20 Chi na kuinio ja ni ka intakaa san jin Jesukristu yika cruz, te masu teku ka maa san, chi Jesukristu kuu ia teku ini anu san. Te ja teku san jin yiki kuñu san vitna kuu ja teku san ja kandija san Seꞌe ia Dios, chi ni kutoo ña ya jin san, te ni soko ya maa ya ja jaꞌa san. 21 Te tu skexiko san ja kundaꞌu ini ña ia Dios, chi nuu suaꞌa te jin maꞌñu sagua Ley yun kokuu san ñayiu ndaa nuu ya, nuu saa te tu jiniuꞌu saꞌun ja ni jiꞌi Jesukristu.