Tutu kuu uu ni tee Pedro, tee ni chitniuu Jesukristu
1
Maa san kuu Simón Pedro tee jinokuechi nuu Jesukristu, te ni chitniuu ña ya jin san ja xtutenuu san tnoꞌo ya. Tee san tutu yaꞌa nuu in in maa ni ja ni kentakuei ni ka kandija vii ndevaꞌa ni nagua ka kandija maa san, chi saꞌa ndaa Dios, ia kuu Jesukristu, ja ni skaku niꞌnu ña ya. Te na kaya kuaꞌa ka javii javaꞌa saꞌa ya vi jamani ya ja vi koo jin ni jin maꞌñu sagua ja ni ka jini ni ia Dios jin Jitoꞌo Jesús.
Ni kana ña ia Dios ja vi saꞌa vii vi saꞌa vaꞌa ñayiu ka skuaꞌa
Te jin jakaꞌnu maa ia Dios, ni taa ya ndiꞌi nagua ka jaꞌni ña jion ja vi kotekuo vi ja vi kochiñuꞌo ya jin maꞌñu sagua ja ni ka jinio ia ni ndakana ña ja ndiso ya tniuu kaꞌnu ja tatnuni ya vi ndiꞌi tniuu naꞌnu ja saꞌa ya. Te jin maꞌñu sagua tniuu yaꞌa, ni taa ya jayaꞌu vi janaꞌnu ndevaꞌa ja ni kee yuꞌu ya, nagua ja jaꞌa yaꞌa, te kentakuei ni vi kokuu ni ñayiu vii, nagua oo maa ia Dios, te vi kaku ni nuu taka jakueꞌe ja ka jioꞌo ñayiu ja oo ñuyiu. Te yun guaa vi nduku ndee ni ja vi ndaskintnaꞌa ni ja ka kandija ni jin ja vi koo vii vi koo vaꞌa ni, te ja ka ovii ka ovaꞌa ni vi ndaskintnaꞌa ni jin ja ka jinkuiꞌnu guaꞌa ini ni. Te ja ka jinkuiꞌnu guaꞌa ini ni vi ndaskintnaꞌa ni jin ja ka jaꞌnu niꞌnu ni maa ni; te ja ka jaꞌnu niꞌnu ni maa ni vi ndaskintnaꞌa ni jin ja ka jandee ini ni; te ja ka jandee ini ni vi ndaskintnaꞌa ni jin ja ka chiñuꞌu ni ia Dios. Te ja ka chiñuꞌu ni ia Dios vi ndaskintnaꞌa ni jin ja ka kaꞌan mani tnaꞌa ni; te ja ka kaꞌan mani tnaꞌa ni vi ndaskintnaꞌa ni jin ja ka kaꞌan too tnaꞌa ni.
Chi nuu ja ndiꞌi yaꞌa ka oo jin ni, te kaya tnoꞌo yaꞌa ini anu ni, te ma kuandetu ja vi koo kuꞌndu ni, te ni ja tu na tniuu vi saꞌa ni, chi jiniuꞌu ja vi kuni guaꞌa ka ni Jitoꞌo Jesukristu. Su ñayiu ja tu saꞌa tniuu yaꞌa kui na kuinio in ñayiu tu ndijin guaꞌa nui axi ni ndesi nduchi nui, chi ni naa ini ja ni ndasavii ña ya nuu yika kuechi ja ni osaꞌi. 10 Te yun guaa vi nduku ndee ni, vi ñani vi kuaꞌa, ja vi koyutnu ni, nagua ja vi xneꞌe ni maa ni ja ni kana ña ia Dios jin in in ni vi ni ndakaji ña ya. Chi nuu ja suaꞌa vi saꞌa ni, te ma vi kaka yata ni. 11 Chi saa te june guaꞌa ia Dios ichi ja kiukuei ni nuu tatnuni Jitoꞌo Jesukristu nikuii nikani, ia skaku niꞌnu ña.
12 Te yun guaa siun ni kondaskaꞌan ña san tnoꞌo yaꞌa, visi ja ka jini maa ni, te ka oyutnu ni jin tnoꞌo ndaa ja ni ka kaxtnoꞌo nuu ni. 13 Chi ndakani ini san ja nini teku ka san, te tniuu maa san kuu ja kaꞌan kachi san nuu in in ni vi xteku ña san. 14 Chi ja jini san ja joo ni ka kiuu, te xndendoo san yiki kuñu san, nagua ni kaxtnoꞌo maa Jitoꞌo Jesukristu nuu san. 15 Su nduku ndee ndevaꞌa san xteku ña san nagua ja kiuu na kuu san, te siun ni vi kondakaꞌan maa ni tnoꞌo yaꞌa.
Ni ka jini Pedro ja yeꞌe tajan Jesukristu
16 Chi ni ka ndakani san tnoꞌo maa Jitoꞌo Jesukristu vi naxa ndii ya jin jakaꞌnu ya, te tu ni ka ndakani san kuentu ja ka jani ini maa san, chi ni ka jini san Jitoꞌo jin nduchi nuu san jayeꞌe tajan ya. 17 Chi ni ka jini san nuu ni jiñaꞌa Tata Dios jayiñuꞌu vi jakaꞌnu nuu ya, te ni ka onini san tnoꞌo ni kaꞌan maa ia Dios ndee nuu yeꞌe tajan vii ndevaꞌa nuu oo ya, te kachi ya: “Suchiaꞌa kuu seꞌe maa rin ja kutoo ndevaꞌa rin vi kusii ndevaꞌa ini rin jin”. 18 Te ni ka jini soꞌo maa san tnoꞌo ni kaꞌan ndee andivi nuu ni ka oo san jin Jesús nuu yuku maa ia Dios.
19 Chi suni ka kukanu ini ndao tnoꞌo ni ka tee tee ni ka ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa, te guaꞌa ka saꞌa ni ja ka nini ni tnoꞌo yun, chi tnoꞌo yun kuu na kuinio in ñuꞌu iti ja yeꞌe niꞌnu nuu nee, guaa ndee na tuu ndii inka kiuu, te jinonta kimi ndii ja kuu Jesukristu ja yeꞌe ya ini anu in in maa ni. 20 Te xtnañuꞌu ka vi jinkuiꞌnu guaꞌa ini ni tnoꞌo yaꞌa, ja ni in tnoꞌo ni ka kaꞌan tee ni ka ndakani tnoꞌo ia Dios ndee janaꞌa ja yoso nuu tutu ii, masu tnoꞌo ja ni ka jinkuiꞌnu ini maa de kuu. 21 Chi ni in tnoꞌo ja ni ka ndakani de, masu tnoꞌo nagua kuini in ñayiu ñuyiu ja kaꞌin kuu, chi tnoꞌo ja ka ndakani ñayiu maa Dios ja ni jiñaꞌa maa Espíritu ya ja vi kaꞌin kuu.