2
Tnoꞌo ja jaꞌa ñayiu ja ka xndaꞌu ña
Te neꞌu ñayiu ñuo Israel suni ni ka oo tee ni ka oxndaꞌu ñayiu nuu ni ka okaꞌan de ja tnoꞌo ia Dios ka ndakani de. Te suni saa ni vi koo tee vi koxndaꞌu ñayiu ja vi kokaxtnoꞌo de neꞌu maa ni, nuu vi kokaxtnoꞌo de tnoꞌo jani ini ja tu jiniuꞌu, te vi skunaa ña de, chi ma vi ndaa yuꞌu de ja Jitoꞌo kuu ia skaku niꞌnu ña, te ñama vi naa de. Te kuaꞌa ñayiu vi kondikin taka janeꞌe jayichi ka saꞌa de. Te ja jaꞌa tee yun, te vi kaneꞌe ñayiu siki tnoꞌo vaꞌa Jesukristu ja kuu ichi ndaa. Te ja ka ndioo ndevaꞌa ini de xuꞌun, te vi keneꞌe de xuꞌun nuu in in ni jin tnoꞌo ja ka xndaꞌu ña de, su ndee janaꞌa ja ndetu ña tnundoꞌo ja vi tnaꞌa de, te ja oo yatni ja vi naa de.
Chi tu ni jakaꞌnu ini ia Dios jin ia ka jinokuechi nuu ya nuu ni ka saꞌa ia yun yika kuechi, chi ni tnaa ña ya andeya, te ni jasi ña ya nuu nee, te ni tavaꞌa ña ya guaa ndee kiuu ja sandaa ya kuechi. Te tu ni jakaꞌnu ini ya jin ñayiu ñuyiu ni ka oo ndee janaꞌa, chi ni tetniuu ya sau xeen ja kuu diluvio siki ñayiu kueꞌe yun ja ni xnaa ña ya, te maintnoꞌo Noé, tee ni okaxtnoꞌo tnoꞌo ndaa ia Dios, guaa ni skaku niꞌnu ña ya jin uja ka ñayiu. Te suni ni tetniuu ia Dios tnundoꞌo ja ni xnaa ya ñuu Sodoma vi ñuu Gomorra ja ni kai vi ndee ni nduu yaa, nagua ja kokuu in taniñu tnundoꞌo ja kii siki ñayiu kueꞌe ja vi koo nuu kuee ka. Te ni skaku niꞌnu ya Lot, chi tee ndaa ni okuu de, te ni okusuchi ndevaꞌa ini de ja ni ondiaꞌa de janeꞌe jayichi ni ka osaꞌa ñayiu kueꞌe yun. Chi in tee ndaa ni okuu de ja ni oo de neꞌu ñayiu kueꞌe yun, te ndiꞌi ni kiuu ni otnaꞌu ini de ja ni ondiaꞌa de vi ni onini de ndiꞌi jakueꞌe ni ka osaꞌa ñayiu yun. Te yun guaa jini Jitoꞌo ja skaku niꞌnu ya ñayiu ka chiñuꞌu ya nuu jito tnuni ña tnundoꞌo, te jasi ya ñayiu kueꞌe ja vi tnaꞌi tnundoꞌo guaa ndee kiuu sandaa ya kuechi. 10 Te viꞌi ka kuñaꞌa ya tnundoꞌo ja vi tnaꞌa tee kueꞌe ja ka kusii ini de jin yiki kuñu de, te ka saꞌa de janeꞌe jayichi, te ka skexiko de tniuu ndiso Jitoꞌo.
Te yaꞌa yun ni ka kiunduu de vi ka saꞌa ndee ini de, te ni ja tu ka yuꞌu de ja vi kaneꞌe de jin ia ka kuu naꞌnu ka. 11 Su ia ka jinokuechi nuu Dios, visi ia naꞌnu ka vi ia ndakui ka ka kuu ya saa tee ka xndaꞌu ñayiu yun, su tu ka xtau tniaꞌa ya nuu Jitoꞌo ia ka kuu naꞌnu yun. 12 Su tee ka xndaꞌu ñayiu yun, chi ka kaꞌan kueꞌe de jin ja tu ka jinkuiꞌnu ini de, na kuinio kiti ja tu jini ti ja ndakani ini ti. Te ka kaku ti nani ja vi tnii ña ñayiu jin ti, te vi kaꞌni ñai. Te inuu ni ka kuu de jin kiti, chi vi kuu de nuu jakueꞌe ka saꞌa de nagua ka jiꞌi kiti yun. 13 Te ja jaꞌa jakueꞌe ja ka saꞌa de sava ka ñayiu, te kii tnundoꞌo ja vi tnaꞌa maa de, chi ka jini de ja luu kuu nuu ka kusii ka kuvatu ini de tnoꞌo nduu. Su ka kuu de tee tneꞌe ndevaꞌa ja ka taa kanoo ña de nuu ka jaa de jin ni xtaa, chi vi yun ka kusii ndevaꞌa ini de jin jakueꞌe ka saꞌa de yun. 14 Te ni ma kuu ja vi kondiaꞌa de ñasiꞌi, chi vini ka jioꞌo ña de, te vi tu ka jinkuiin de ja ka saꞌa de yika kuechi. Te ka xndaꞌu de jin ñayiu inu vita jin ja ka kandijai. Te ni ka kutuaꞌa de ja ka jioꞌo de nagua ka nevaꞌa ñayiu, chi seꞌe ni ka tau tniaꞌa ka kuu de. 15 Chi ni ka xndendoo de ichi ndaa, te ni ka ndoñuꞌu de, te ni ka kiꞌin de ichi jika Balaam, seyii Beor, chi ni jioꞌo Balaam yun ja niꞌi de xuꞌun jin tniuu kueꞌe ja saꞌa de. 16 Te in mentu siꞌi kiti jiso ni kuxeen nuu de, visi tu kaꞌan in kiti, su ni kaꞌan ti nagua kaꞌan in ñayiu, te ni junkani ña ti jin Balaam, tee ndakani tnoꞌo ia Dios, ja ma saꞌa de in tniuu vasa.
17 Te tee ka xndaꞌu ñayiu yaꞌa ka kuu de na kuinio nuu kee ndute ja ni yichi de axi viko ja xtechi ña tachi, su ja ni saꞌa tuaꞌa ia Dios in nuu nee ndevaꞌa ja vi koo de nikuii nikani. 18 Chi ka kaꞌan de tnoꞌo yuchi ndevaꞌa vi tnoꞌo ja tu jiniuꞌu, te ka xndaꞌu de ñayiu vi inka ni ka kujioo nuu ñayiu ka saꞌa jakueꞌe, chi ka xndaꞌu ña de jin ja ka jioꞌo de vi ja ka kusii ini de jin yiki kuñu de. 19 Te ka jiñaꞌa de ja kuu vi saꞌa ñayiu nagua ka kuini mai. Su maa de, chi ka jinokuechi de nuu jakueꞌe ja ka jioꞌo de yun, chi nuu kundee jakueꞌe yun nuu in ñayiu, te ka jinokuechi nuu jakueꞌe yun. 20 Chi nuu ja jandaa ja ni ka jini ñayiu Jitoꞌo Jesukristu, ia skaku niꞌnu ña, te ni ka kujioi nuu jakueꞌe ja oo ñuyiu yaꞌa, te nuu ja na vi kuandetui ja vi ndajiokuiin tukui inka jichi nuu jakueꞌe yun, te ja ni kundee tuku nui, nuu saa te viꞌi ka ñayiu kueꞌe ni ka ndui saa jaxtnañuꞌu. 21 Te vi guaꞌa ka kuu nuu siun ja ma vi kuni saꞌuin ichi ndaa, masu ja ni ka jini, te ni ka kujioo tukui nuu tnoꞌo vii ja ni tatnuni ya nui. 22 Te jin ñayiu yaꞌa ni skunkuu ndaa tnoꞌo vi kokankaꞌan ñayiu nuu ka kaꞌin suaꞌa: “Tiꞌina, chi ndajiokuiin ti ndakaa ti ja ni ndujan ti”. Te “kini ja ni ka skuchi vii, ni ndajiokuiin tuku ti ndakuchi ñii ti nuu ndeꞌi”.