4
Te skuiso siki ña san tnoꞌo yaꞌa jin nuu ia Dios vi jin nuu Jitoꞌo Jesukristu ja ndii ya ja tatnuni ya nuu ñayiu, te kaꞌnde ndaa ya kuechi ñayiu ka teku vi ñayiu ni ka jiꞌi. Te kaxtnoꞌo ni tnoꞌo ia Dios nuu ñayiu, te koxnuu ni jin nuu ka nini vi nuu ña ka jain ja vi konini. Te sino ini ni jin ja na vi kujioi nuu ichi kueꞌe vi kuxeen ni nui vi xteku ni jin, su kokaꞌnu anu ni ja ma kiti ini ni nuu kaxtnoꞌo ni nui. Chi koo in kiuu, te ma vi kokuini ka ñayiu ja vi konini tnoꞌo ndaa ja ka kaxtnoꞌo, su vi kondioo ndevaꞌa ini ja vi konini tnoꞌo ja ka kusii ini mai, te vi xtutui kuaꞌa tee vi kaxtnoꞌo ninoꞌo tnoꞌo ja ka junkuaan ini mai. Te vi kujioi nuu ichi ndaa, te vi ndajiokuiin ja vi konini ndimaa ni kuentu ja ni ka ondakani ndi nijaꞌnui. Su maa ni, vi Timoteo, kuiꞌnu ini ni ndiꞌi tnoꞌo guaꞌa, te kuandee ini ni nuu tnundoꞌo ja tnaꞌa ni, te xtutenuu ni tnoꞌo vaꞌa ia Dios nuu ñayiu, te skunkuu ni tniuu ja ni tenuu ña ia Dios.
Chi ja oo maa san ja soko san maa san nuu ia Dios, chi ja oo yatni ja kuu san. Te ja ni kundee san ni jaxin tnaꞌa guaꞌa san jin jakueꞌe, te ja ni xndiꞌi san tniuu ja ni chitniuu ña ia Dios jin san, te oo yutnu ni san nuu tnoꞌo kandija san. Te vitna, chi ja ndetu ña in ja kutaꞌu san ja ni saꞌa ndaa san, te skutaꞌu ña maa Jitoꞌo kiuu ja ndii ya, chi maa ya kuu ia ja jaꞌnde ndaa kuechi, te masu maintnoꞌo ni nuu sein taa ya, chi suni kuñaꞌa ya nuu ndiꞌi kuiti ñayiu ja ka kutoi vi kuni ja ndii ya.
Ni ka xndendoo ndaꞌu ña tee ka skuaꞌa jin Pablo
Te nduku ndee ni, te ñama kii ni kikoto ña ni. 10 Chi ni xndendoo ña Demas, chi ni jioꞌo ka de ja oo ñuyiu yaꞌa, te kuaꞌan de ñuu Tesalónica. Te Crescente, chi kuaꞌan de Galacia. Te suni Tito, chi kuaꞌan de Dalmacia. 11 Te maintnoꞌo ni ka Lucas kuu tee ka oo jin san. Te ndanduku ni Marcos, te kikuei ni jin de, chi jiniuꞌu san de ja chituu ña de jin tniuu maa ia Dios ja ka saꞌo. 12 Te Tíquico, chi ni tetniuu san de kuaꞌan de ñuu Éfeso. 13 Te kiuu ja kii ni, te kindaꞌa ni joo soo suꞌnu san ja ni xndendoo san veꞌe Carpo ja oo de ñuu Troas, te suni kindaꞌa ni taka liuru san, te kanuu ka ja kindaꞌa ni tutu ja kuu ñii kiti ja jiniuꞌu ka san.
14 Te Alejandro, tee kani kaa, chi ja ni kuu kuaꞌa jakueꞌe saꞌa ña de. Su maa Jitoꞌo na ndajioneꞌe ndajiotaa ya ja ndutaꞌu maa de ja siun ni saꞌa ña de jin san. 15 Te suni koto ni maa ni nuu de, chi ndakoo xeen de siki tnoꞌo ka kaxtnoꞌo.
16 Te jaxtnañuꞌu nuu ni jaꞌan san nuu tee jaꞌnde kuechi ja ni kaꞌan niꞌnu san ja jaꞌa san, te tu na in ni chituu saꞌun ña jin san, chi ndiꞌi kuiti ni ka xndondaꞌu ña. Te Dios na kuakaꞌnu ini ja siun ni ka saꞌi. 17 Su ni oo maa Jitoꞌo jin san, te ni taa ya jandakui san ja ni kuu ni kaxtnoꞌo san tnoꞌo vaꞌa ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu sava ka ñuu, te ni ka onini. Saa te ni skaku niꞌnu ña Jitoꞌo nuu ndaꞌa tee inu xeen ndevaꞌa, ja ka kuu de na kuinio ndikaꞌa. 18 Te ni ndatau ña Jitoꞌo nuu ndiꞌi jakueꞌe, te ndakuaka ña ya kiꞌin san nuu tatnuni ya ndee andivi. Te nuu maa ya na koo ja yeꞌe tajan nikuii nikani. Saa na kokuu.
Tnoꞌo sandiꞌi ni ka
19 Te kuñaꞌa ni nuu Prisca jin Aquila jin ñayiu veꞌe Onesíforo ja ndakan tnoꞌo san jin, ¿a kukueni ka oi? 20 Te ni kendoo Erasto ñuu Corinto, su Trófimo, chi kuꞌu de, guaa ni xndendoo san de ñuu Mileto. 21 Te nduku ndee ni ja kii ni ama ka ja kee yoo vijin. Te ka ndakan tnoꞌo ndevaꞌa ña Eubulo vi Pudente vi Lino vi Claudia vi ndiꞌi ñayiu ka skuaꞌa, ja ¿a kukueni ka oo ni, te saa vi kaꞌan ni jin?
22 Te na koo maa Jitoꞌo Jesukristu ini anu ni. Te na koto na kuni ña ya jin ndiꞌi ni. Saa na kokuu.