Tutu ni tee Pablo nuu Tito
1
Maa san kuu Pablo, tee jinokuechi nuu ia Dios vi tee ni chitniuu ña maa Jesukristu, te ni tetniuu ña ya jin san nagua ja na kaxtnoꞌo san nuu ñayiu ni kaji ia Dios ja na vi kandijai ya, te na vi jinkuiꞌnu ini tnoꞌo ndaa, ja ndeka ña ja vi chiñuꞌi ya. Te na vi kondetu kaꞌnui ja vi kotekui nikuii nikani, chi ni kee yuꞌu ia Dios ja vi kotekuo ndee ama ka ja junkoo ñuyiu. Te ia Dios, chi tu xndaꞌu ña ya jion. Te ni jinotuu tnoꞌo ya mamaa kiuu ja ni jani ya jin maꞌñu sagua tnoꞌo ya ja ni skuiso siki ña ya jin san ja kaxtnoꞌo san nuu ñayiu, nagua ni tatnuni maa Dios, ia skaku niꞌnu ña jion. Te tee san tutu yaꞌa nuu maa ni, vi Tito, ja kuu ndaa kuiti ni, na kuinio seꞌe ni skuaꞌnu san, chi in ni ka kandijao. Te Tata Jaꞌnuo jin Jitoꞌo Jesukristu, ia skaku niꞌnu ña jion, na chindee chituu ña ya, te koo ni jin jamani ya.
Kaxtnoꞌo Pablo naxa kanuu ja vi koo tee ka netniuu nuu ñayiu ka skuaꞌa
Te ni xndendoo ña san ñuu Creta jian nagua ja xndiꞌi ni tniuu jaꞌni ka ña ja vi saꞌo. Te kaji ni tee nijaꞌnu ja vi konetniuu nuu ñayiu ka skuaꞌa in in ñuu ja tnii Creta jian, nagua ni tatnuni san nuu ni. Te tee nijaꞌnu yun, na kokuu de in tee guaꞌa nagua ja ma vi niꞌi ñayiu na in guaa vi kaꞌan kuechi siki de. Te invaa ni ñasiꞌi de na koo, te na vi kokandija seꞌe de ia Dios, te ma vi kokaꞌan kuechi ñayiu siki ja suchi ka saꞌa jakueꞌe vi suchi inu soꞌo ndevaꞌa ka kui. Chi tee ndiso tniuu yun, nini kuu ja na kokuu de in tee guaꞌa, nagua ja ma vi niꞌi ñayiu na in guaa vi kaꞌan kuechi siki de, chi tee jito ñayiu ka skuaꞌa kuu de. Te ma kokuu de in tee vixin, te ni ma koyachi ini de. Te ma kokuu de in tee jini. Te ma kokuu de tee xeen ja kokaxin tnaꞌa de, ni ma kojioꞌo de xuꞌun ja xndaꞌu de ñayiu naxa niꞌi uun de. Chi suaꞌa na kokuu de in tee luu ini ja jantaꞌu de ñayiu kekuei ja vi ndoo veꞌe de, te na kotoo de ja saꞌa de javaꞌa. Te na kokuu de in tee niꞌnu ini, in tee ndaa, in tee vii nuu ia Dios, vi in tee jini ja koto de maa de. Te na kondikin de tnoꞌo ndaa, nagua ni ka kaxtnoꞌo nuu de, nagua ja suni kuu xteku de ñayiu jin tnoꞌo vii tnoꞌo vaꞌa, te na ndasino ini de ñayiu ka kaꞌan kueꞌe ja masu tnoꞌo ndaa kuu tnoꞌo yaꞌa.
Vi koto ni maa ni nuu tee ka xndaꞌu ña
10 Chi ka oo kuaꞌa tee ka ndakoo siki tnoꞌo ndaa, te nani kuu ni tnoꞌo kueꞌe tnoꞌo suaꞌa ka kaꞌan de, vi ka xndaꞌu de ñayiu, te neꞌu tee yun ka oo kuaꞌa tee ka kaxtnoꞌo ja nini kuu ja vi chitnuni teyii nuu yiki kuñu de nagua ka saꞌa tee judio. 11 Te nini kuu ja vi kasi yuꞌu tee yun, chi ka skunu nuu ini ña de jin ndiꞌi ñayiu sava veꞌe yun, nuu ka kaxtnoꞌo de tnoꞌo ja masu vatuka kuu, chi nani ja xndaꞌu de ñayiu ja naxa niꞌi uun de xuꞌun.
12 Te in maa tee ndichi ni oo ñuu Creta jian, ni ndakani in tnoꞌo nuu ni kaꞌan de suaꞌa: “Ñayiu ñuu Creta yaꞌa, siun ni ka xndaꞌui ñayiu, te ka kui na kuinio kiti yuku, te ka jaa ndeꞌe ndevaꞌi vi inu kuꞌndui ja vi satniui”, ni kaꞌan de.
13 Te tnoꞌo ni kaꞌan de yun oo ndaa. Te yun guaa kaꞌan xeen ni nuu ñayiu jian, nagua ja na vi koyutnu guaꞌi jin tnoꞌo ka kandijai. 14 Te ma vi konini ndimaa ni kuentu ja ni ka ondakani ñayiu judio ndee janaꞌa, te ni ma vi kuantnoꞌi tnoꞌo ja ka tatnuni ñayiu ka kujioo nuu tnoꞌo ndaa. 15 Te ñayiu nevaꞌa in anu vii, chi ndiꞌi ni ja oo vii nui. Su ñayiu ja oo tneꞌe anui vi tu kandijai Jesús, chi tu na in guaa oo vii jini, chi ndee jin jajintnuni vi ndee anui oo jatneꞌe. 16 Chi visi ka kaꞌin ja ka jini ia Dios, su jin tniuu ja ka saꞌi yun ka jinio ja masu ndija, chi ñayiu tneꞌe ndevaꞌa ka kui, te inu soꞌo ndevaꞌi, te ni tu ka jiniuꞌu saꞌuin ja vi saꞌi ndiꞌi tniuu guaꞌa.