Tniuu ja ni ka saꞌa tee ni chitniuu ña Jesús
1
Ni kee yuꞌu Jesús ja tetniuu Dios Espíritu ya
Nuu tutu xtnañuꞌu ja ni tetniuu san nuu ni, vi Tata Teófilo, ni tee san ndiꞌi ja ni saꞌa Jesús vi ja ni kaxtnoꞌo ya ndee kiuu nuu ni kejaꞌa ya vi guaa ndee kiuu mandaa ya andivi. Te ama ka ja noꞌo ya, ja ni kaxtnoꞌo ya nuu tee ni chitniuu ya ja ka kuu tee ni ndakaji ya ja vi xtutenuu de tnoꞌo maa ya jin maꞌñu sagua Espíritu ia Dios. Te nuu kuee ka ja ni jiꞌi ya, te ni ndatuu teku ya, te ni xneꞌe ya maa ya nuu de ja kaxtnoꞌo kaji ya ja ni ndateku ya. Te kuaꞌa jichi ni ka jini ña de jin ya nuu uu xiko kiuu. Te ni kaxtnoꞌo ya naxa tatnuni ia Dios. Te nuu ni ka oo de jin ya ni tatnuni ya ja ma kekuei de Jerusalén, chi jiñaꞌa ya:
―Vi kondetu ni guaa ndee na skunkuu tnoꞌo ni kee yuꞌu Tata Dios, nagua ni ka onini ni ja ni kaꞌan san, chi ja ndaa ja Juan ni skuandute ñayiu jin ndute, su maa ni, chi nuu masu kuaꞌa ka kiuu, te vi niꞌi ni Espíritu ia Dios ja koo ini anu ni, na kuinio ja ni ka jandute ni jin ya ―jiñaꞌa Jesús.
Kuanoꞌo Jesús andivi
Te nuu ni ka otutu de jin ya, te ka jiñaꞌa de:
―¿A vitna te ndasaꞌa siin ni ñuo Israel ja tatnuni mai, vi Jitoꞌo san?
Yun te jiñaꞌa ya:
―Ja maa ni, chi masu ka oo ni ja vi kuni ni na kiuu axi naxa kokuu ja skunkuu ia Dios, chi ja naꞌa maa Tata Dios nagua kuu ja saꞌa ya, chi maintnoꞌo maa ya tatnuni. Su nuu na kii Espíritu ia Dios nuu ndiꞌi ni, te vi niꞌi ni jakaꞌnu, te kekuei ni vi kaka nuu ni vi ndakani ni tnoꞌo ja jaꞌa san ja ni ka jini ni nuu ñayiu ñuu Jerusalén vi nuu ñayiu nii ñuu tnii Judea vi Samaria vi nii ndee jaꞌa ñuyiu.
Vi yun ni ka ni kaꞌan ya, te vi ka ndiaꞌa de, te mandaa ya, te ni jinkisaꞌu ya nuu viko, te tu ni ka jini ka ña de. 10 Te vi ka jito niꞌni guaguaꞌa de ichi andivi ja mandaa ya kuaꞌan ya, te sanaa ni ni ka jini de uu tee ka niꞌnu saꞌun kuijin. 11 Te ka jiñaꞌa ya:
―Tee Galilea, ¿nau ja ka jito niꞌni niꞌni ni ichi andivi? Te maa Jesús ja ni ka oo jin ni yaꞌa, mandaa ya andivi, te saa ni ndajiokuiin ya inka jichi nagua ka ndiaꞌa ni ja mandaa ya andivi ―ka jiñaꞌa ia ka jinokuechi nuu Dios.
Ni ka kaji de Matías ja nukuiin de nuu tniuu Judas
12 Yun te ni ndekuei de yuku nani Olivos, te kuanoꞌokuei de Jerusalén, chi masu jika kuu nagua oo nuu Ley ja kuu vi kaka de kiuu ndatatu. 13 Nuu ni ndajinokuei de ñuu yun, te ni ndiukuei de in veꞌe, te ni ndakuei de veꞌe oo ndee sukun nuu ka ndoo de. Te tee yun ka kuu Pedro vi Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo seꞌe Alfeo, Simón Zelote * 1:13 Zelote kei kaꞌan tee yinduu nuu tee ka ndakoo ja kaxin tnaꞌa ja jaꞌa ñuu de. vi Judas ñani Jacobo. 14 Ndiꞌi de ni ka otutu jin sava ka ñani Jesús vi María, nana ya, vi sava ka ñasiꞌi ja inuu inuu ni ka ondakuatu de vi ni ka ojikantaꞌu de nuu ia Dios.
15 Te in kiuu yun ni ka kututu ndee ciento oko ñayiu ka kandija Jesús. Yun te ni ndakoo Pedro maꞌñu ndiꞌi ñayiu yun, te jiñaꞌa de:
16 ―Nini kuu ja ni skunkuu tnoꞌo yoso nuu tutu ii, vi ñani vi kuaꞌa, ja ni kaꞌan Espíritu ia Dios jin David ndee janaꞌa siki Judas, tee ni ondeka ña jin ñayiu ja ni ka kakuiko ña jin Jesús. 17 Te Judas, chi in tee ni ka ojika jin ndi uxi uu san kuu de, te suni ni chitniuu ña ya jin de ja vi saꞌa san tniuu yaꞌa. 18 Su ni jaꞌan de, te ni ndakiꞌin de ñuꞌu jin xuꞌun ni junkunyaꞌu de ja jaꞌa tniuu kueꞌe ni saꞌa de. Yun te ni kanakau ndei de ichi xini de, te ni kaꞌndi chii de, te ni yagua ndiꞌi jiti de. 19 Su nuu ni ka jini ndiꞌi ñayiu Jerusalén, te ni ka xnani de ñuꞌu yun Acéldama, jin saꞌan maa de, ja kei kaꞌan ñuꞌu niñi. 20 Chi suaꞌa kaꞌan nuu tutu Salmo:
Na kendoo ndaꞌu veꞌe de
te tu na in koo saꞌun ka.
Te suni inka nuu kaꞌan:
Ja inka ñayiu na saꞌa tniuu ni osaꞌa de.
21 ’Chi nini kuu ja vi ndandukuo inka tee nukuiin nuu tniuu de, te na kokuu in tee ni ka oo jin san ndiꞌi kiuu nuu ni ojaꞌankuei san vi ni ondikuei san jin Jitoꞌo Jesús, 22 nuu ni jinkondee guaa ndee nuu ni skuandute ña Juan vi guaa ndee kiuu ni ndee ya neꞌu san ja mandaa ya andivi. Te tee yun na kokuu testiu ja vi ndakani jin san ja ni ndateku Jesús ―jiñaꞌa Pedro suaꞌa.
23 Yun te ni ka jani de uu tee, in de kuu José ja nani de Barsabás ja suni ni ka xnani ña jin de Justo, te inka de kuu Matías. 24 Te ka ndakuatu de ja jaꞌa tee yun, te ka jiñaꞌa de:
―Maa ni, vi Jitoꞌo san, ja jini ni anu ndiꞌi ñayiu, xneꞌe ni ndee tee yaꞌa guaa ndakaji ni, 25 nagua ja ndachitniuu ni de ja xtutenuu de tnoꞌo vaꞌa maa ni ja ni xndendoo Judas jin yika kuechi de, te kuaꞌan de nuu ka oo ñayiu ka saꞌa jakueꞌe ―ka jiñaꞌa de.
26 Te ni ka jitotnuni de, te ni kanakau Matías ja ni kiunduu de nuu ni ka nduu uxi uu tee ni chitniuu ña Jesús ja vi xtutenuu de tnoꞌo vaꞌa ya.

*1:13 1:13 Zelote kei kaꞌan tee yinduu nuu tee ka ndakoo ja kaxin tnaꞌa ja jaꞌa ñuu de.