21
Ni ndenta Jesús nuu uja tee ka skuaꞌa jin ya
Yun te nuu ni yaꞌa ndiꞌi yaꞌa, te ni ndenta tuku Jesús inka jichi nuu ka oo tee ka skuaꞌa jin ya yuꞌu ndute mar Tiberias, te suaꞌa ni kuu nuu ni ndenta ya. In ni ka otutu Simón Pedro jin Tomás, tee ka xnani Kuati, vi Natanael, tee ñuu Caná ja tnii Galilea, vi nduu seyii Zebedeo jin uu ka tee ka skuaꞌa. Te jiñaꞌa Simón Pedro nuu sava ka de:
―Kiꞌin san tau san chiaka.
Te ka jiñaꞌa sava ka de:
―Suni vi kondikin ña san, kiꞌinkueio nuu saa ―ka jiñaꞌa de.
Te kuaꞌankuei de, yun te ni kekuei de nuu in barco, su tu saꞌun na kiti ni ka niꞌi de jakuaa yun. Te nuu ja makundijin ja matuu, te vi sanaa ni ka jini de Jesús yuꞌu ndute mar yun, su tu ni ka ndakuni ña tee ka skuaꞌa yun ja maa Jesús kuu ya. Te ni jikan tnoꞌo ña ya:
―Amigo, ¿a ni ka niꞌi ron chiaka vi kao?
―Tu saꞌun na kiti ka niꞌi san ―ka jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa Jesús:
―Vi skee ñunu ron ichi lado kuaꞌa barco jian, te vi niꞌi ron ti ―jiñaꞌa ya.
Yun te ni ka skee de ñunu de, te vi ña kuu ka vi ndatau de ja kuaꞌa ndevaꞌa chiaka ni ka niꞌi de. Yun te jiñaꞌa tee skuaꞌa ja kutoo ka ña Jesús nuu Pedro:
―Jitoꞌo kuu ya.
Te vi nuu ni jini Simón Pedro tnoꞌo yun, ja Jitoꞌo kuu ya, te ni ndakiꞌin de saꞌun de, chi ni tau de ja satniuu de, te ni ndagua ni de nuu ndute mar yun, kuaꞌan de nuu oo ya. Te sava ka tee ka skuaꞌa yun, chi ni ka ndeneꞌe jioo de barco yuꞌu ndute yun, te vi saa ka ñuu de ñunu yun ñuꞌu chitu chiaka, chi masu jika oo yuꞌu ndute vaa ndee uꞌun xiko ni metro kuu. Te nuu ndekuei jioo de nuu ñuꞌu, te ni ka jini de kai ñuꞌu, te nuu tikayi ñuꞌu yun yoxnee xtaa triu jin in chiaka. 10 Te jiñaꞌa Jesús:
―Vi taa chiaka ni ka tau ron jian na vi skasuon vi kao ―jiñaꞌa ya.
11 Yun te ni kaa Simón Pedro ini barco, te ni jiokuita de ñunu yun guaa ndee nuu ñuꞌu yichi, te ñuꞌu chitu kuiti chiaka naꞌnu naꞌnu, in ciento uu xiko uxi uni ti kuu. Te visi kuaꞌa ndevaꞌa ti ñuꞌu, su tu ni teꞌnde ñunu yun. 12 Te jiñaꞌa Jesús:
―Neꞌekuei vi kasii ini ron.
Te ni in tee ka skuaꞌa yun, tu ni kii ini de ja kakan tnoꞌo ña de na in kuu ya, chi ka jini de ja maa Jitoꞌo kuu ya. 13 Yun te ni jintnaꞌa Jesús yuꞌu ñuꞌu, te ni tau ya xtaa triu yun, te ni jiñaꞌa ya nuu de, te suni saa ni chiaka yun. 14 Yaꞌa kuu jichi kuu uni ja ni ndenta Jesús nuu tee ka skuaꞌa jin ya, nuu ja ni ndateku ya neꞌu ndiyi.
Ni ka ndatnoꞌo Jesús jin Simón Pedro
15 Te nuu ni ndiꞌi ni ka jasii ini de, te ni jikan tnoꞌo ña Jesús jin Simón Pedro:
―Simón, seyii Jonás, ¿a kutoo ka ña ron, saa sava ka tee yaꞌa?
Te jiñaꞌa de:
―Saa, vi Jitoꞌo san, ja jini maa ni ja kutoo ña san.
Te jiñaꞌa ya:
―Nuu saa te koto ñayiu ka kuu na kuinio lelu kueli rin ―jiñaꞌa ya.
16 Te ni ndiokuiin ya ni jikan tnoꞌo ña ya inka jichi:
―Simón seyii Jonás, ¿a kutoo ña ron?
Te jiñaꞌa Pedro:
―Saa, vi Jitoꞌo san, ja jini maa ni ja kutoo ña san.
Te jiñaꞌa ya:
―Nuu saa te koto ñayiu ka kuu na kuinio ndikachi rin.
17 Te ni jikan tnoꞌo ña ya jichi kuu uni:
―Simón seyii Jonás, ¿a kutoo ña ron?
Te ni kusuchi ini Pedro ja siun vi uni jichi jikan tnoꞌo ña ya ja a kutoo de jin ya, te jiñaꞌa de:
―Jitoꞌo san, maa ni chi jini ndiꞌi ni, te ja jini maa ni ja kutoo ña san.
Te jiñaꞌa ya:
―Nuu saa te koto ñayiu ka kuu na kuinio ndikachi rin. 18 Chi kaꞌan ndandaa ndija rin, ja ndee nuu kuechi ka ron, chi ni ondakuꞌni maa ron chii ron, te ni ojika ron ndee ni nuu kuini maa ron. Su nuu na yii ron, te skaa ron ndaꞌa ron, te inka ñayiu ndakuꞌni chii ron, te kuaka ñai kiꞌin ron ndenu tu kuini ron ja kiꞌin ron ―jiñaꞌa ya.
19 Te tnoꞌo yaꞌa ni kaꞌan ya ja kaxtnoꞌo ya naxa ndoꞌo Pedro nuu kuu de ja saꞌa de ja koo jayiñuꞌu nuu ia Dios. Yun te jiñaꞌa ka ya:
―Kondikin ña, te saꞌa ron tniuu nagua ni saꞌa maa rin ―jiñaꞌa ya.
Tee skuaꞌa ja kutoo ka Jesús
20 Te nuu ni jionenuu Pedro, te ni jini de ja ndikin ña tee skuaꞌa ja kutoo ka Jesús, kuaꞌan de. Te suu de kuu tee ni ondetu ndee xiin Jesús na ni ka jaxini de jin ya viko pascua ñayiu judio, te ni jikan tnoꞌo ña de jin ya: “¿Na ndee tee kuu ja xtuu ña jin ni, vi Jitoꞌo san?”
21 Te nuu ni jini ña Pedro jin de, te ni jikan tnoꞌo de Jesús:
―Jitoꞌo san, ¿te tee yaꞌa, naxa ndoꞌo de?
22 Te jiñaꞌa Jesús:
―Nuu ja kuini maa rin te koteku ni de guaa ndee kiuu ja ndajiokuiin rin, te ma kondiꞌni ron. Kondikin ña, te saꞌa ron tniuu nagua ni saꞌa rin ―jiñaꞌa ya.
23 Yun te ni jitenuu tnoꞌo yun nuu taka ñayiu ka skuaꞌa, ja tee skuaꞌa yun, chi ma kuu de. Su Jesús, chi tu ni kaꞌan ya ja ma kuu de. Chi tnoꞌo ni kaꞌan ya kuu: “Nuu ja kuini maa rin, te koteku ni de guaa ndee kiuu ja ndajiokuiin rin, te ma kondiꞌni ron”.
24 Te suu tee skuaꞌa yaꞌa kuu maa san ja ndakani san tnoꞌo yaꞌa, te ni tee san taka tnoꞌo yaꞌa, chi jini san ja tnoꞌo ndaa ndakani san. 25 Te suni oo kuaꞌa ka tniuu ja ni saꞌa Jesús, te ndakani ini san ja nuu suaꞌa te vi ndi in ndi in na vi tee san, vaa vini ma kenta nii ñuyiu ja vi kuꞌun vaꞌa liuru nuu koyoso ndiꞌi tniuu ni saꞌa ya.
Saa na kokuu.