Tutu ni tee Pablo nuu ñayiu ka skuaꞌa ñuu Colosas
1
Maa san kuu Pablo tee ni chitniuu ña Jesukristu, ja saꞌa san nagua kuini maa ia Dios, ka tee san tutu yaꞌa jin ñanio Timoteo, nuu maa ni, vi ñani vi kuaꞌa, ja ka kuu ni ñayiu maa ia Dios ja ka saꞌa ndaa ni nuu Jesukristu ja ka oo ni ñuu Colosas. Te maa Tata Yuao jin Jitoꞌo Jesukristu na chindee chituu ña, te vi koo ni jin jamani ya.
Ka ndakuatu Pablo ja jaꞌa ñayiu ka skuaꞌa
Siun ni ka ndakuantaꞌu san nuu ia Dios, nuu ka ndakuatu san ja jaꞌa ndiꞌi maa ni, nuu Tata maa Jitoꞌo Jesukristu, chi ni ka jini soꞌo san ja ka kandija guaꞌa ni Jesukristu, te ka kaꞌan too ni ndiꞌi ñayiu maa ya. Chi ka ndetu kaꞌnu ni nagua ni tavaꞌa ia Dios andivi ja taa ya, guaa ndee nuu ni ka jini soꞌo ni tnoꞌo vaꞌa Jesús ja kuu tnoꞌo ndaa. Te tnoꞌo yaꞌa ni ka kaxtnoꞌo nuu ndiꞌi ni, nagua ni ka kaxtnoꞌo nuu ñayiu nii ñuyiu, te kuaꞌi ni ka kandija guaꞌa, te mavikayai, nagua ka saꞌa maa ni ja ka kandija guaꞌa ni, te mavikaya ni ndee kiuu xtnañuꞌu nuu ni ka onini ni, te ni ka jini ni ja oo ndaa ja chindee chituu ña ia Dios. Te saa ni ka kutuaꞌa ni nuu ni kaxtnoꞌo Epafras, tee ka kaꞌan too san ja ka jinokuechi san jin de nuu Jesukristu, in tee ndaa ja chituu ña de jin ni, te suni suu de ni ndakani nuu san ja ka kaꞌan too ni ñayiu saꞌa Espíritu ia Dios.
Te yun guaa suni sein, chi guaa ndee kiuu ni ka onini san tnoꞌo yaꞌa, te ni tu ka jinkuiin san ja ka ndakuatu san ja jaꞌa ndiꞌi ni. Te ka jikan san nuu ia Dios ja vi kuni guaguaꞌa ni nagua kuini ya ja vi saꞌa ni, te na taa Espíritu ya ndiꞌi tnoꞌo ndichi vi ja vi jinkuiꞌnu ini ni, 10 nagua ja vi kaka ndaa ni, nagua kanuu ja vi kaka ñayiu maa Jitoꞌo, te vi saꞌa ni ndiꞌi nagua junkuaan ini ya, te vi saꞌa vii vi saꞌa vaꞌa ni jin ndiꞌi tniuu ka saꞌa ni, te ndi joo ndi joo vi kuni guaꞌa ka ni ia Dios. 11 Te vi koyutnu ni jin jakaꞌnu maa ya, chi ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu ya, nagua ja vi kuandee ini ni jin taka tnundoꞌo, te vi kokaꞌnu anu ni. 12 Te vi kosii ini ni nuu ka ndakuantaꞌu ni nuu Tata Dios, ja ni saꞌa tuaꞌa ña ya jion ja vi niꞌo ja skutaꞌu ya ñayiu maa ya ja vi koi nuu yeꞌe niꞌnu ya. 13 Te ni ndatau ña ia Dios nuu tatnuni Tachi nuu ñunee, te ni ndasiaꞌa ña ya nuu tatnuni Seꞌe ya, ia kutoo ndevaꞌa ya. 14 Te maa Seꞌe ya ni tniuyaꞌu yika kuechio jin niñi ya nuu ni jiꞌi ya ja konekaꞌnu ini ia Dios yika kuechio.
Ka ndumanio jin ia Dios jin maꞌñu sagua ja ni jiꞌi Jesukristu
15 Te Seꞌe ya Jesukristu kuu ia ja vi kaa ya nagua oo nagua kaa maa Dios, ia tu jinio jin nduchi nuo, te Seꞌe ya kuu ia kaꞌnu ka saa ndiꞌi ja ni saꞌa ya. 16 Chi jin maꞌñu sagua Seꞌe ya ni jinkoo ndiꞌi ja oo nuu ñuꞌu ja ndiaꞌo jin nduchi nuo, vi ndiꞌi ja oo andivi ja tu kuu kondiaꞌo, na kuinio nuu mesa ja tatnuni, vi ja kuu nijaꞌnu ka na kuinio ndiꞌi ja vaji nuu Tachi vi ja naꞌnu, ni saꞌa ya jin maꞌñu sagua Seꞌe ya ja vi kunukuechi nuu ya. 17 Te Seꞌe ya, chi ja oo ya ama ka ja jinkoo ndiꞌi ja oo ñuyiu, te maa ya yituu ja ndiꞌi oo yukun. 18 Te Seꞌe ya kuu yiki xini in yiki kuñu ja ka kuu ñayiu ka skuaꞌa ja ka kui veñuꞌu maa ya. Te suu Seꞌe ya kuu ia kaꞌnu ka ja ni ndateku xtnañuꞌu ya neꞌu ndiyi, te yun guaa maa ya kuu ia kaꞌnu ka nuu ndiꞌi. 19 Chi saa ni junkuaan ini Tata Dios ja ndiꞌi naxa oo ya ja kuu ya Dios, te saa oo Seꞌe ya. 20 Te jin maꞌñu sagua Seꞌe ya ni ndakaꞌan vaꞌa ya ndiꞌi kuiti ja oo ñuyiu, ndiꞌi ja oo nuu ñuꞌu vi ja oo andivi, chi ni ndumani ya jin maꞌñu sagua niñi Seꞌe ya ja ni jati nuu ni jiꞌi ya nuu cruz.
21 Te suni saa ni maa ni, ama ka, chi ni ka ojika ndoñuꞌu ni nuu ia Dios, te ni ka ojini uꞌu ni ya nuu ni ka ondakani kueꞌe ini ni, te ni ka osaꞌa ni tniuu kueꞌe, su vitna te ni ndakaꞌan vaꞌa ña ya 22 jin maꞌñu sagua yiki kuñu Seꞌe ya ja ni soko ya nuu ni jiꞌi ya, nagua ja vi koo vii ni, te tu na yika kuechi ni vi koo ja kaꞌan kuechi ia Dios siki ni nuu nusiaꞌa ña Seꞌe ya nuu ya. 23 Te yun guaa vi koo guaꞌa ni, te vi koo yutnu ni jin ja ka kandija ni, te ma vi kujioo ni nuu tnoꞌo vaꞌa Jesús ja ka ndetu kaꞌnu ni, nagua ni ka jini soꞌo ni. Te suu tnoꞌo yaꞌa ka kaxtnoꞌo nuu ñayiu nii ñuyiu, te suni saa kaxtnoꞌo maa san ja kuu san Pablo ja jinokuechi san nuu ia Dios.
Ni chitniuu ña Jesukristu jin Pablo ja kunukuechi de nuu ñayiu ka skuaꞌa
24 Vitna te kusii ini san ja tnaꞌa san tnundoꞌo ja jaꞌa in in ni, chi saa te skunkuu san jin yiki kuñu san ndiꞌi tnundoꞌo ja jaꞌni ña jin san, nagua ni teku tniuu san nuu Jesukristu ja jaꞌa ñayiu ka skuaꞌa ja ka kui yiki kuñu maa ya. 25 Te ni jani ña ia Dios jin san ja jinokuechi san nuu ñayiu ka skuaꞌa, chi ni chitniuu ña ya ja skunkuu san kaxtnoꞌo san tnoꞌo vaꞌa ya, ja kuu javaꞌa in in maa ni. 26 Chi ndakani ndiꞌi san tnoꞌo ja ni oyuꞌu ndee kuia ja ni yaꞌo guaa ndee ja nanaꞌa yun, su vitna te ni xneꞌe kaji ya nuu ñayiu maa ya. 27 Te nuu ñayiu yaꞌa kuini ia Dios ja xneꞌe ya nagua ja vi kuni tnoꞌo vaꞌa ya nuu kaꞌan ja suni ñayiu masu judio ka kui vi niꞌi javii javaꞌa ya ja kuu tnoꞌo ni oyiyuꞌu, te tnoꞌo yaꞌa kuu Jesukristu, ia oo ini anu in in maa ni. Te yun guaa ka ndetu kaꞌnu ni ja vi koo ni jin ya nuu yeꞌe tajan.
28 Te suu tnoꞌo Jesukristu kuu ja ka ndakani san vi ka xteku san nuu ñayiu nuu ka kaxtnoꞌo kaji san ndiꞌi tnoꞌo ndichi nuu ndiꞌi ñayiu, nagua ja ndiꞌi vi kokui ñayiu ndaa ja ka oi jin Jesukristu. 29 Te siki yaꞌa kuu ja satniuu san nuu ia Dios vi nduku ndee ndevaꞌa san, chi jin jakaꞌnu maa Jesukristu kuu ja chindee chituu ña jin san.