2
Chi kuini san ja vi kuni ni ja nduku ndee ndevaꞌa san ja jaꞌa in in maa ni, vi ja jaꞌa ñayiu ka kandija ja ka oo ñuu Laodicea, vi suni ja jaꞌa sava ka ñayiu ja tu na ama ka jini ña jin san, nagua ja na vi nukundee ini ni, te inuu inuu vi kaꞌan too tnaꞌa ni, vi guaa ndee na vi niꞌi ni ja vi jinkuiꞌnu guaguaꞌa ini ni nagua ja vi kuni kaji ni tnoꞌo maa Tata Dios ja ni oyiyuꞌu, te suu kuu maa Jesukristu. Chi nuu maa ya oo ndiꞌi kuiti tnoꞌo vaꞌa vi tnoꞌo ndichi vi ja jinkuiꞌnu ini.
Te tnoꞌo yaꞌa kaxtnoꞌo san nagua ja ni in ñayiu ma vi xndaꞌu ña jin tnoꞌo luu ndevaꞌa ja ka kaꞌin. Chi visi tu san oo nuu ka oo ni, su ñuꞌu ini ña san, te oo sii ini san nuu jini san ja inuu inuu ka oo ni vi ka kandija yutnu ni Jesukristu. Te yun guaa naxa ni ka jantaꞌu ni Jesukristu ja kuu ya Jitoꞌo, te saa vi kaka ni jin ya. Te vi koo guaꞌa ni na kuinio in yutnu ja oo kunu yoꞌo tnu, te nukuiin yutnu tnu, te saa vi koyutnu ni nagua ni ka kandija ni nuu ni ka kaxtnoꞌo nuu ni, te siun ni vi kondakuantaꞌu ni nuu ia Dios.
Ni ka ndujao nuu Jesukristu
Te vi koto vaꞌa ni maa ni ja ma vi xndaꞌu ña ñayiu jin maꞌñu sagua tnoꞌo ndichi axi tnoꞌo vixin ja tu jiniuꞌu, axi tnoꞌo ja ka kandija ñayiu, su masu tnoꞌo Jesukristu kuu, chi ninoꞌo ni tnoꞌo ja ka kaxtnoꞌo ñayiu ja oo ñuyiu kuu. Chi ndiꞌi nagua oo ia Dios, te saa oo Jesukristu nuu ni oo ya ñuyiu yaꞌa. 10 Te maa ni, chi tu nagua jaꞌni ña jin ni nuu ia Dios, chi ka oo ni jin Jesukristu, te maa ya kuu ia kaꞌnu ka saa ndiꞌi janaꞌnu ja vaji nuu Tachi vi jatatnuni.
11 Te suni maa ni ja ka oo ni jin Jesukristu, ni ka jinkitnuni ni, su masu nagua ka saꞌa teyii judio ja ka chitnuni de jin ndaꞌa de inka teyii, chi nuu ni kindee Jesukristu yika kuechi in in maa ni, te yun kuu nuu ni chitnuni ña ya. 12 Chi nuu ni ka jandute ni, te ni ka jinkoyuꞌu ni jin Jesukristu nuu ndute. Su nuu ni nanakuei ni nuu ndute yun, te ni ka ndateku ni jin ya. Saa ni kuu, chi ka kandija ni jakaꞌnu maa ia Dios ja ni ndaxteku Jesukristu neꞌu ndiyi.
13 Chi ndee ama ka na tnoꞌo ni ka jiꞌi ni nuu yika kuechi ni, chi masu ñayiu maa ia Dios ni ka okuu ni, te tu ni ka oyitnuni nuu yiki kuñu ni, su vitna te ni saꞌa ia Dios ja ka teku ni jin Jesukristu, chi ni jakaꞌnu ini ya ndiꞌi yika kuechi ni. 14 Chi na kuinio ja oo in acta ja kaꞌan kuechi sikio ja tu ka skunkuo tnoꞌo tatnuni ia Dios, su na kuinio ja ni ndaꞌva ia Dios tnoꞌo yoso yun nuu ni tniuyaꞌu Jesukristu ja jaꞌo nuu ni jiꞌi ya nuu cruz. 15 Te ni xtajioo ia Dios ndiꞌi janaꞌnu vi jatatnuni ja vaji nuu Tachi, te ni jiñaꞌa ya jakanoo nuu ni ka jini kuaꞌa ñayiu nuu ni kundee ya siki ndiꞌi yun jin ja ni saꞌa Jesukristu nuu cruz.
Vi nduku ni nagua oo andivi
16 Te yun guaa ma vi kuandetu ni ja vi kaꞌan kuechi ñayiu siki ni jin nagua ka jaa ni axi nagua ka jiꞌi ni axi ja tu ka jaan ii ni kiuu viko axi kiuu ndayoso jaa yoo axi kiuu ndatatu. 17 Chi ndiꞌi yaꞌa kuu na kuinio kuandaꞌu ia kii, su ia xiin kuandaꞌu yun kuu maa Jesukristu, ia ni kii. 18 Te ma vi kuandetu ni ja vi kindee ñayiu ja vi kutaꞌu ni nuu ia Dios, nuu ka saꞌi na kuinio ja ka saꞌa ndaꞌu ka saꞌa kei mai vi ka chiñuꞌi ia ka jinokuechi nuu Dios. Te ka kaꞌin ja ia Dios ni skuni ña jin, guaa ka saꞌa teyii ndevaꞌi jin jajintnuni mai. 19 Te tu ka netnaꞌi jin Jesukristu ja kuu ya yiki xini, te maa ya saꞌa ja ka jija niꞌnu ñayiu ka skuaꞌa nagua saꞌa yiki xini ja netnaꞌa tuchi jin yiki kuñu, te suu saꞌa ja xteku yiki kuñu ja jaꞌnu, chi saa kuini maa ia Dios ja vi kuaꞌnu.
20 Chi na kuinio ja ni ka jiꞌi ni jin Jesukristu ja ma vi saꞌa ka ni ndiꞌi nagua ka saꞌa ñayiu ñuyiu. ¿Te nau ja vitna te ka saꞌa ni ni na kuinio ñayiu ñuyiu, te ka kandija ni ka saꞌa ni nagua ka kaꞌin 21 nuu ka kaꞌin: “Ma kuantniuu ni jayaꞌa, ni ma kaa ni jajian, ni ma keꞌe ni jayun”? 22 Te ndiꞌi yaꞌa, chi nani ja naa ni kuu nuu jantniuo axi nuu jao, te ninoꞌo ni ja ka xtaku ñayiu ñuyiu kuu vi tnoꞌo ja ka kaxtnoꞌi suaꞌa ni kuu. 23 Te jandaa ja tnoꞌo yaꞌa, chi vi kokaꞌon ja tnoꞌo ndichi ka kaxtnoꞌo ñayiu kuu, chi ka saꞌi ja vi nii ini ka chiñuꞌi ya, te ka saꞌi ja ka saꞌa ndaꞌui mai, vi ka xndoꞌo ndevaꞌi yiki kuñui, su tu nagua jiniuꞌu saꞌun ja vi junkanio ja ka jioꞌo nuu ñuyiu yaꞌa.