Tutu ni tee Daniel, tee ni ndakani tnoꞌo ia Dios
1
Yaꞌa ndakani kuentu ñayiu Jerusalén ja ni kakuiko ña rey Nabucodonosor, kuia kuu uni ja tatnuni Joacim, rey ñayiu judio. Ni jaꞌan Nabucodonosor, rey ñuu Babilonia, maa ñuu Jerusalén, te ni ka jionduu de jin soldado de. Te ni jandetu Jitoꞌo Dios ja ni kakuiko ña Nabucodonosor jin Joacim, rey ñayiu judio, vi ni jiso de sava ndatniuu ja oo veñuꞌu ia Dios, te kuaꞌan jin de ñuu Babilonia. Te ni tavaꞌa de nuu ka ovaꞌa jakuika nevaꞌa chuꞌchi de ini veñuꞌu de. Te ni tatnuni rey Babilonia yun nuu Aspenaz, tee tatnuni nuu tee ka jinokuechi nuu de, ja na junkuaka de seyii ñayiu Israel ja ka kui tnaꞌa kuikin rey judio vi tee ka kuu naꞌnu, suchi yii kuechi ja ka jito guaꞌi, vi tu nagua ka ndoꞌo nuu yiki kuñui, ja ka jini ndiꞌi tnoꞌo ndichi, suchi inu ndichi vi inu kaji ini, vi inu ñama ini ja vi kunukuechi nuu veꞌe tniuu maa rey. Te na kaxtnoꞌo de nui saꞌan ñayiu Babilonia vi naxa ka tei vi ka kaꞌui. Te ni tatnuni rey yun ja na vi kokuñaꞌa de ndei ja jika nuu veꞌe maa rey ja na vi kokai in kiuu in kiuu, vi vinu ja ka jiꞌi maa rey, te na vi skuaꞌa ña de jin nuu uni kuia. Te nuu jino kiuu yun, te vi kendoi ja vi kokunukuechi nuu rey.
Ni jinokuei Daniel jin uni ka suchi kuechi nuu veꞌe tniuu rey
Te neꞌu suchi kuechi yaꞌa ka oo Daniel vi Ananías vi Misael vi Azarías, ja ka kui ndikin tata Judá. Te tee tatnuni nuu tee ka jinokuechi yun ni ndasama sivi, te Daniel ni ndaxnani de Beltsasar; te Ananías, Sadrac; te Misael, Mesac; te Azarías, Abed-nego.
Su ni ndakani ini Daniel jin anui ja ma kuiso kavai Ley ñui jin ndei kai vi ni jin vinu ja tetniuu maa rey. Te yun guaa ni jikantaꞌui nuu tee tatnuni nuu tee ka jinokuechi yun ja ma tenini ña de ja saꞌa tneꞌi mai jin yun. Te ni saꞌa ia Dios ja ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña tee tatnuni nuu tee ka jinokuechi yun jin Daniel. 10 Su jiñaꞌa de nuu Daniel:
―Yuꞌu rin nuu jitoꞌo rin, rey, chi ja ni kaꞌan maa de nagua kuu ja vi kaa vi koꞌo ron. Te nuu na kuni ña de ja saa suaꞌa mavikuxii ka ron saa sava ka suchi inuu jin ron, te ja jaꞌa ron, te kaꞌni ña rey jin rin ―jiñaꞌa de.
11 Te ni skuiso siki ña tee tatnuni yun jin in tee ja na kokoto ña de jin Daniel vi Ananías vi Misael vi Azarías. Yun te ni kaꞌan Daniel jin tee jito ña yun, te jiñaꞌi:
12 ―Jikantaꞌu san ja koto tnuni ni jin san ja ka jinokuechi san nuu ni uxi kiuu, te kotaa ni yuku kuii na vi kokaa san, te ndute ni na vi kokoꞌo san. 13 Te nuu na jino kiuu yun, te kondiaꞌa ni nuu san jin nuu suchi ka jaa ndei ja tetniuu maa rey, yun te saꞌa maa ni naxa ndiaꞌa ña ni jin san ―jiñaꞌi.
14 Te ni jinkuaan ini tee jito ña yun ja siun jiñaꞌi, te ni jito tnuni ña de jin suchi yun nuu uxi kiuu. 15 Te nuu ni jino nuu uxi kiuu, te ni jini de ja ka oo ndatnu nui vi ka oo guaꞌa ka nui saa sava ka suchi kuechi ja ka jaa ndei ja tetniuu maa rey. 16 Saa te ni ondakiꞌin maa tee jito ña yun ndei ja vi kai vi vinu ja vi koꞌi, te ni ojiñaꞌa de yuku kuii ni ka ojai.
17 Te ni jiñaꞌa ia Dios tnoꞌo ndichi nuu ndi kuun suchi kuechi yaꞌa ja vi kokaji, te vi jinkuiꞌnu ini naxa kaꞌan ndiꞌi nuu liuru, te vi kuni kaji nagua kuu. Te Daniel, chi ni ojinkuiꞌnu ini naxa kei ndiꞌi ja skuni ña vi jani. 18 Te nuu ni skunkuu kiuu ni jani rey Nabucodonosor ja kiꞌinkuei suchi kuechi yun nuu de, te ni jinsiaꞌa ña tee tatnuni nuu tee ka jinokuechi yun jin ndiꞌi suchi kuechi yun nuu maa de. 19 Te ni ka ndatnoꞌo maa rey jin, te tu ni nukuꞌun de ni in neꞌu ndiꞌi suchi yun ja vi kintnaꞌa inui na kuinio Daniel vi Ananías vi Misael vi Azarías. Saa te ni ka kendoi ja ka jinokuechi nuu rey. 20 Te nuu ndiꞌi tnoꞌo ndichi vi ja jinkuiꞌnu ini ja jikan tnoꞌo ña rey, ni jini de ja uxi jichi guaꞌa ndevaꞌa ka suchi kui saa ndiꞌi tee ka jitotnuni vi tee inu tasi ja ka oo nii ñuu nuu tatnuni de. 21 Te ni kendoo Daniel ñuu yun guaa ndee kuia xtnañuꞌu ja ni tatnuni rey Ciro.