66
Saꞌa ia Dios in javii javaꞌa jin ñayiu Israel
Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo:
“Andivi kuu nuu oo mesa ja tatnuni rin,
te nuu ñuꞌu kuu nuu jain niꞌnu rin.
¿Te ndenu kuu nuu koo veꞌe rin ja vi saꞌa ron?
¿Ndenu kuu nuu vi saꞌa ron nuu ndatatu rin?
Chi jin ndaꞌa maa rin ni saꞌa rin ndiꞌi yaꞌa,
te yun guaa ni ka jinkoo ndiꞌi”, kachi Jitoꞌo.
 
“Te ñayiu kaꞌan vaꞌa rin ka kuu ñayiu ka saꞌa ndaꞌu ka saꞌa kee mai
vi ñayiu ka kusuchi ini ja ka ndatnaꞌu ini nuu jakueꞌe ka saꞌi,
te vi ka niꞌi ja ka yuꞌu niꞌnui nuu tnoꞌo rin.
Su ñayiu jaꞌni isndiki ja sokoi nuu rin,
kuu na kuinio ja jaꞌni inka ñayiu.
Te ñayiu soko in lelu kuu na kuinio ja kani kasiki tiꞌina, te jaꞌni ti.
Te ñayiu soko nuni axi triu kuu na kuinio ja sokoi ñiñi kuchi.
Te ñayiu soko suja vixin ja kai nuu rin kuu na kuinio ñayiu chiñuꞌu chuꞌchi.
Te ñayiu yun, chi ja ni kaji ichi mai,
te junkuaan ini ja saꞌi taka janeꞌe jayichi.
Te suni ruꞌun, chi kaji rin na tnundoꞌo tetniuu rin siki,
te tetniuu rin ja ka yuꞌu ndevaꞌa ka mai,
chi ni kana rin jin, te tu ni ka kaꞌin.
Ni kaꞌan rin nui, te tu na in ni onini,
chi saa suaꞌa ni ka saꞌi jakueꞌe nuu rin,
te ni ka kaji ja ka saꞌi ja tu junkuaan ini rin.”
 
Vi konini tnoꞌo kaꞌan maa rin ja kuu rin Jitoꞌo:
“Roon, chi vi suaꞌa ka niꞌi ron ja ka yuꞌu niꞌnu ron nuu tnoꞌo rin,
su ñani ron ja ka kaꞌan uꞌu ña jin ron,
te ka saꞌa siin ñai ja jaꞌa ruꞌun,
te ka kachi: Na xneꞌe Jitoꞌo Dios jakaꞌnu ya, nagua ja na vi kuni san ja ka kusii ini ni, ka kachi.
Su mai, guaa vi ndendoo kanoi.
Vi konini ja ka kana ka ndaꞌi ñayiu ichi ini ñuu,
vi ja kaꞌan ichi ini veñuꞌu,
te ja kaꞌan yun kuu maa rin ja kuu rin Jitoꞌo,
ja tetniuu rin tnundoꞌo siki ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin rin.
 
’Chi Jerusalén kuu na kuinio in ñasiꞌi,
te ama ka ja kokaꞌnde chii, te ja ni kaku ni lulu.
Te ama ka ja kojatu kojaniꞌni, te ja ni skaku ni in seyii luluu.
Su ¿na in ni onini tnoꞌo yun?
Axi ¿na in ni jini ja siun ni kuu?
¿A kuu kaku in ñuu kaꞌnu nuu invaa ni kiuu?
¿A kuu kaku ndiꞌi in ñuu invaa ni jichi?
Su ñuu Sión, chi vi inka ni jinkondee jaꞌnde chii, te ja ni ka kaku ni seꞌe.
Te ja siaꞌa maa rin saꞌa ja ka kaku lulu,
te ¿a ma saꞌa rin ja kakui?”, kachi maa rin ja kuu rin Jitoꞌo.
“Te ja siaꞌa maa rin saꞌa ja ka jinkuꞌun lulu,
¿A kasi niꞌnu rin ja ma kakui?”, kachi maa rin ja kuu rin ia Dios ron.
 
10 “Vi kokusii ini maa ron jin ñuu Jerusalén,
te vi kokusii ini ndevaꞌa ndiꞌi ron ja ka kutoo ron ñuu yun.
Te ndiꞌi ron ja ni ka ondaꞌi ron ja jaꞌa ñuu yun,
vi kanta ja ka kusii ini ndevaꞌa ron.
11 Te vi kaxin ron ndoso guaa ndee vi ndenuu ini ron,
te vi niꞌi ron ja vi ndusii ini ron,
nagua ja vi koꞌo ron xikui, te vi kokusii ini ron jin ndosoi ja ñuꞌu ndevaꞌa xikui.”
12 Chi suaꞌa kaꞌan rin ja kuu rin Jitoꞌo:
“Saꞌa rin ja koo jamani nuu ñuu yun na kuinio in yute,
te jakuika sava ka ñuu na koo nuu ñuu yun
na kuinio in yute ja ni jiso ndute.
Te vi kokusii ini ron jin ñuu yun,
chi koskaxin ña jin ron na kuinio in lulu,
te kokanundee ña vi kosonee ña nuu jiti ja kutoo ndevaꞌa ña.
13 Te na kuinio in nana ja ndasaꞌa sii ini seꞌe,
saa ndasaꞌa sii ini ña maa rin jin ron,
te nuu ñuu Jerusalén vi niꞌi ron jasii ini.
 
14 ’Te nuu na vi kuni ron yaꞌa, te vi ndusii ini anu ron,
te vi ndujaa yiki kuñu ron na kuinio yuku kuii,
te xneꞌe rin jakaꞌnu rin neꞌu ñayiu ka jinokuechi nuu rin,
te ja kiti ini rin neꞌu ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin rin.
15 Chi kii maa rin ja kuu rin Jitoꞌo jin ñuꞌu,
te carreta rin ka kuu na kuinio nuu yiꞌi tikacha,
nagua ja kuñaꞌa rin tnundoꞌo xeen nuu ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña,
chi kiti ini ndevaꞌa rin, te nuu kuxeen rin, te tetniuu rin ñuꞌu.
16 Chi jin ñuꞌu vi jin yuchi kani kii rin ja sandaa rin kuechi ñayiu,
te kuakuaꞌa ñayiu kaꞌni rin.
 
17 ’Te vi naa ñayiu ka ndasavii mai ja vi chiñuꞌi chuꞌchi,
nagua ja vi koo vii ja kiukuei nuu ka oo xtnuu kuii,
chi ka ndikin in chuꞌchi ja oo maꞌñu sagua yun,
te ka jai kuñu kuchi vi ka jai tniñi vi ka jai sava ka jatneꞌe”,
kachi rin ja kuu rin Jitoꞌo.
18 “Chi jini maa rin nagua ka saꞌi vi naxa ka ndakani ini, su kenta in kiuu ja ndaxtutu maa rin ñayiu ndiꞌi ñuu vi ndiꞌi nuu saꞌan, te kikuei te vi kuni jakaꞌnu maa rin. 19 Te neꞌu mai saꞌa rin in tniuu kaꞌnu, te tetniuu rin sava ka ñayiu ni ka kaku nuu tnundoꞌo ja kiꞌinkuei nuu ñuu naꞌnu, nuu ñuu Tarsis, vi nuu ñuu Fut, vi nuu ñuu Lud, nuu ka oo ñayiu ka tiuu guaꞌa jin kuji, vi nuu ñuu Tubal vi nuu ñuu Javán vi nuu ñuu jika ja ka ndaa yuꞌu ndute mar ja tu na ama ka nini tnoꞌo rin, ni tu ka jini jakaꞌnu rin. Te ñayiu tetniuu rin yun vi ndakani jakaꞌnu rin nuu ñayiu ñuu yun. 20 Yun te vi nukuaka ñai jin ndiꞌi ñani ron ja ka oo nuu ndiꞌi ñuu naꞌnu jin kuai vi jin carreta vi jin jito vi jin kiti ndee vi jin kameyu ja ndikuei Jerusalén nuu yuku ii rin ja vi kokui na kuinio in ja ka soko nuu rin ja kuu rin Jitoꞌo, nagua ka saꞌa ñayiu Israel ja ka tnai in nuu tijaꞌan vii ja ka sokoi ini veꞌe rin, kachi rin ja kuu rin Jitoꞌo. 21 Te kaji rin sava ñayiu yun ja vi kokui sutu rin ja vi kokui tatatnoꞌo Leví”, kachi rin ja kuu rin Jitoꞌo.
22 “Chi nagua saꞌa rin jin andivi jaa vi ñuyiu jaa ja nikuii nikani koo nuu rin,
suni saa kokuu jin tatatnoꞌo ron vi sivi ron,
chi siun ni vi koo nuu rin”,
kachi rin ja kuu rin Jitoꞌo.
 
23 “Te in in nuu ndee yoo jaa vi in in kiuu ndatatu,
kikuei ndiꞌi ñayiu vi jinkuiin jiti nuu rin”,
kachi Jitoꞌo.
24 “Yun te nuu ndekuei ñayiu ka chiñuꞌu ña jin rin,
te vi kuni yiki kuñu ñayiu ni ka jiꞌi ja ni ka ndakoo siki rin,
chi ma vi kuu saꞌun tindaku ja ka jaa ña yun,
te ni ma ndaꞌva ñuꞌu nuu ka kai,
te in jatneꞌe ndevaꞌa kokuu nuu ndiꞌi ñayiu”,
kachi ia Dios.
Ni tee Isaías.