65
Kaꞌan kuechi ia Dios siki ñayiu kueꞌe ja ka ndakoi siki ya
Kachi ia Dios: “Ni jandetu rin ni ka nukuꞌun ña ñayiu
tu ka jikan ja chituu rin jin,
te ni jandetu rin ja ni ka ndaniꞌi ña ñayiu ja tu ka ndanduku saꞌun ña jin rin.
Te jiñaꞌa rin nuu ñayiu ja tu ka ndakakuneꞌe ña jin rin:
Yaꞌa oo rin.
Te ndiꞌi ni kiuu ndetu rin ja vi ndajiokuiin ñayiu ñuu ja ka ndakoo siki rin,
ja ka jikai nuu ichi kueꞌe, te ka saꞌi nagua ka ndakani ini mai.
Te ka kui ñayiu ja siun ni ka skiti ini ñai jin rin,
ja ka sokoi kiti nuu chuꞌchi neꞌu xtnuu kuii,
vi ka teñuꞌi suja vixin nuu altar ja ni ka saꞌi jin ladriyu.
Te ka jinkoi neꞌu yuꞌu ñaña vi ka ndoi tnoꞌo jakuaa taka nuu yuꞌu,
te ka jai kuñu kuchi, te nuu kisi ka tnai tendei kuñu kiti tneꞌe.
Te ka kachi: Jian ni koo maa ni, te ma kitnaꞌa ña ni jin san,
chi ñayiu ii ka kuu san saa maa ni.
Te ñayiu yaꞌa ka kuu na kuinio ñuaꞌa ja saꞌa kueꞌe xnii rin
ja ka skiti ini ñai jin rin na kuinio ñuꞌu ja ndiꞌi ni kiuu kai.
Su ndiꞌi yaꞌa ja yoso nuu in tutu ja oo nuu maa rin,
te ma kendoo rin jin ndaꞌa uun rin,
chi ndatniuyaꞌu rin jin nagua ka saꞌi,
te vi tnaꞌi tnundoꞌo jin yiki kuñui.
Te vi tnaꞌi tnundoꞌo jin jakueꞌe ka saꞌi vi jakueꞌe ni ka osaꞌa ndi nijaꞌnui”, kachi rin ja kuu rin Jitoꞌo.
“Chi ni ka teñuꞌi suja vixin nuu yuku vi ni ka skiti ini ñai nuu tinduu.
Te tetniuu rin tnundoꞌo ja vi tnaꞌi jin yiki kuñui,
te vi ndatniuyaꞌui ndiꞌi ja ni ka osaꞌi.”
Saꞌa vii saꞌa vaꞌa ia Dios ñayiu ñuu ya
Te suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo: “Na kuinio in ñayiu ja niꞌi in racimu uva ja yiꞌi guaꞌa nduxi ti, te kachi:
Ma skunaa ni ti, chi in javii javaꞌa kuu ti,
te saa saꞌa rin jin ñayiu ka jinokuechi nuu rin,
chi ma xnaa rin ndiꞌi ñayiu yun.
Te saꞌa rin ja na vi koo ndikin tata Jacob,
te na vi koo ñayiu Judá ja vi saꞌa jajin yuku rin,
te na vi saꞌa jajin ñayiu ni kaji maa rin ñuꞌu yun.
Te yun na vi koo ñayiu ka jinokuechi nuu rin.
10 Te ñayiu ñuu rin ja ka ndanduku ña jin rin,
vi konevaꞌi yoso kaꞌnu Sarón ja vi kokaa ndikachi,
te chikoꞌi kaꞌnu Acor kuu nuu vi kiꞌi isndiki.
11 Su roon ja ka xndendoo ron Jitoꞌo ron, te ka ndunaa ini ron yuku ii rin,
te ka jani ron in mesa nuu ka soko ron nduxi uva ja ni ka saka tnaꞌa ron
ja na koo jayiñuꞌu nuu chuꞌchi ja chituu ña ja vi niꞌi ron ja vi konevaꞌa ron,
vi nuu chuꞌchi ja kaxtnoꞌo nagua kokuu nuu kuee ka.
12 Te suni saꞌa rin ja vi kune taꞌu ron ja vi kuu ron jin yuchi kani,
te ndiꞌi ron kiꞌinkuei nuu vi kuu ron.
Chi ni kana ña rin, te tu ni ka kaꞌan ron.
Ni kaꞌan rin, te tu ni ka onini ron,
chi saa suaꞌa jakueꞌe ni ka saꞌa ron nuu rin,
te ni ka kaji ron ka saꞌa ron ja tu junkuaan ini rin.
13 Te yun guaa suaꞌa kaꞌan rin ja kuu rin Jitoꞌo:
“Vi konevaꞌa ñayiu ka jinokuechi nuu rin ja vi kai,
su roon, chi vi kokokin ndaꞌu ron.
Vi konevaꞌi ja vi koꞌi, su roon, chi vi koyichi ndaꞌu ron.
Te vi kokusii ini ñayiu ka jinokuechi nuu rin,
su roon, chi vi kokuu kanoo ron.
14 Te vi kata ñayiu ka jinokuechi nuu rin ja ka kusii ini ndevaꞌi,
su roon, chi vi ndaꞌi vi kana ron ja ka kusuchi ini ron
vi ja ka tnaꞌa ndevaꞌa ron tnundoꞌo.
15 Te vi xndendoo ron sivi ron nuu ñayiu ni kaji rin
ja kuu na kuinio ja ni ka tau tniaꞌa ron,
saa te kaꞌni ña maa rin ja kuu rin Jitoꞌo.
Su ñayiu ka jinokuechi nuu rin, chi ndakuñaꞌa rin inka sivi jaa ja vi konani.
16 Te nani kuu ñayiu ñuu ja jikain javii javaꞌa,
te na kakain nuu maa rin ja kuu rin ia Dios ndaa.
Te nani kuu ñayiu ja kee yuꞌi nuu ñuu yaꞌa,
te na kee yuꞌi nuu maa rin ja kuu rin ia Dios ndaa.
Chi ja ni yaꞌa tnoꞌo suchi ini ja ni ka otnaꞌi jaxtnañuꞌu,
te ja ni ndunaa ini rin, te tu tanuu ka rin”.
Saꞌa ia Dios andivi jaa vi ñuyiu jaa
17 Te kachi ia Dios:
“Ja oo rin ja saꞌa rin in andivi jaa vi in ñuyiu jaa.
Te vi ndunaa ini ñayiu ja ni oo ndee jaxtnañuꞌu,
te tu na in kondakaꞌan saꞌun ka.
18 Te siun ni vi kokusii ini ron,
te vi kosii ini ron jin ja saꞌa rin,
chi saꞌa rin in Jerusalén nuu vi kosii ini ñayiu,
vi in ñuu nuu koo ndevaꞌa jasii ini.
19 Te kokusii ini rin jin Jerusalén,
vi in ni koo rin jin ñayiu ñuu rin,
te ni tu na in kondaꞌi ka, ni tu na in kokana ndaꞌu ka.
20 Te ñuu yun, chi ma vi koo ka suchi kueli ja ndesaa ni kiuu ka tekui te ka jiꞌi,
ni ñayiu nijaꞌnu ja tu ka jinoi kuiai,
chi ñayiu jiꞌi nuu jinoi in ciento kuia,
te kui na ni kuinio in ñayiu kuechi te ni jiꞌi.
Su ñayiu ja tu jinoi in ciento kuia te jiꞌi,
kuu na kuinio in ñayiu ni tau tniaꞌa.
21 Vi saꞌa ñayiu veꞌi, te vi koo mai nuu veꞌi,
vi xtei tnu uvai, te vi kaa mai kiti vixin tnu.
22 Te ma vi saꞌa kai veꞌe nuu vi koo inka ñayiu siin,
ni ma vi xtei xtnuu kuii nuu kuun ja vi kaa inka ñayiu siin,
chi nagua kuia ka teku xtnuu kuii yun,
saa kuia vi koteku ñayiu ñuu rin.
Te vi kaa maa ñayiu ni kaji rin nagua ni ka ndaxtei jin ndaꞌi.
23 Te ma vi satniuu uin, ni ma vi koo seꞌi ja vi kotnaꞌa ndevaꞌa tnundoꞌo,
chi mai vi seꞌi vi kokui in ndikin tata vii ndikin tata vaꞌa nuu maa rin ja kuu rin Jitoꞌo.
24 Te vi ama ka ja vi kanai nuu rin, te vi ja kuñaꞌa rin nagua ka kuini,
te vi ama ka ja ndiꞌi tnoꞌo ka kaꞌin, te ja konini rin nagua ka jikain.
25 Te in ni vi kuinee vaꞌu lobo jin lelu, vi kokaa ti.
Te yiꞌi, chi kokaa ti ndayoꞌo na kuinio isndiki.
Te ñuyaka ñuꞌu kokaa koo,
te tu na in saꞌa jakueꞌe nii nuu yuku ii rin”,
kachi Jitoꞌo.