64
Vaa nuu suaꞌa te kaꞌnde ni andivi te kuun ni,
te vi suaꞌa niꞌi yuku nuu vi kuni ña jin ni,
na kuinio nuu kandaꞌa ñuꞌu ja kai yutnu ndoko,
axi nagua saꞌa ñuꞌu ja skuiso ña jin ndute,
nagua ja saa te vi kuni ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin ni ja ia kaꞌnu kuu ni,
te vi suaꞌa vi niꞌi ñayiu ñuyiu ja vi yuꞌi nuu vi kuni ñai jin ni,
nagua ni saꞌa ni in ja ioo ndevaꞌa, in ja tu na ama ni ka jani ini san ja vi kuni san.
Na ni kuun ni, te vi suaꞌa ni ka kisi yuku nuu ni ka jini ña jin ni.
Chi tu saꞌun na ama ka kaꞌan ñayiu ja ka jini
axi ka nini tnoꞌo kaꞌan inka dios ja masu maa ni kuu,
chi maintnoꞌo maa ni saꞌa tniuu kaꞌnu ja jaꞌa ñayiu ka kukanu ini ña jin ni.
Chi jantaꞌu ni ñayiu ka osii ini ja ka saꞌa ndai,
te ka ndakaꞌan ñai jin ni ja ka jikai nuu ichi ni.
Su ni kiti ini ni, chi ni ka saꞌa san yika kuechi,
te ndee ja ni kuu nanaꞌa siun ni vajikuei san ka saꞌa san jakueꞌe.
¿Te naxa kuu vi kaku niꞌnu san?
Te ndiꞌi san ka kuu na kuinio ñayiu tneꞌe,
te ndiꞌi tniuu guaꞌa ka saꞌa san kuu na kuinio saꞌun tneꞌe.
Te ndiꞌi san ni junkuei na kuinio ndaꞌa yutnu mayichi
te ni jiso ña jakueꞌe ka saꞌa san na kuinio nuu yiꞌi tachi.
Te tu na in ñayiu ndakakuneꞌe ña jin ni,
ni tu nduku ndei ja ndanduku ñai ja kituu ni jin,
te ni chiyata ña ni jin san,
te ni xndendoo ña ni ja ni ka kuita san ja jaꞌa jakueꞌe ka saꞌa san.
Su visi ni saa, vi Jitoꞌo san, te maa ni kuu tata yua san,
chi ka kuu san na kuinio ndeꞌi, te maa ni kuu ia ni saꞌa ña,
chi jin ndaꞌa maa ni kuu ja ni saꞌa ña ni jin ndiꞌi san.
Te ma kiti ini ndevaꞌa ni nuu san, vi Jitoꞌo san,
te ni ma kondakaꞌan ni ndiꞌi ni jichi jakueꞌe ka saꞌa san,
te kundaꞌu ini ña ni, chi ñayiu ñuu maa ni ka kuu ndiꞌi san.
10 Chi ni kendoo ndaꞌu kendoo kee ñuu ii ni,
te kendoo maintnoꞌo Sión ja kuu Jerusalén.
11 Te ni ka teñuꞌu ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña veñuꞌu vivii
nuu ni ka ondasaꞌa kaꞌnu ña ndi nijaꞌnu san,
te ni ka xnani ndiꞌi jaguaꞌa ka ja ni ka onevaꞌa san.
12 ¿Te a vi tu saꞌun nagua saꞌa ni, vi Jitoꞌo san, jin ndiꞌi tnundoꞌo ka tnaꞌa san yaꞌa?
¿A vi ma kaꞌan saꞌun ni, te tetniuu ni tnundoꞌo ndevaꞌa ja vi tnaꞌa san?