63
Kiuu ja tetniuu ia Dios tnundoꞌo
Te ka kachi ñayiu:
“¿Na in kuu ia vaji Bosra, ñuu ja tnii Edom, ja niꞌnu ya saꞌun kuaꞌa?
¿Na in kuu ia niꞌnu saꞌun vii ndevaꞌa yun
ja jika ya jin jandakui ndevaꞌa ya?”
Te kachi Jitoꞌo:
“Maa rin kuu ja kaꞌan ja sandaa rin,
te ndiso rin tniuu kaꞌnu ja skaku niꞌnu ña rin”.
Te ka jikan tnoꞌo ñayiu:
“¿Te nau ja ni kuu kuakuaꞌa saꞌun niꞌnu ni
na kuinio saꞌun niꞌnu tee jaxin uva jin siꞌin de?”, ka jiñaꞌi.
 
Te jiñaꞌa Jitoꞌo: “Maintnoꞌo maa rin kuu ja ni jain niꞌnu uva,
te tu na ñayiu ni in ñuu ja ni chituu ña jin rin.
Ni kiti ini ndevaꞌa rin jin ñayiu, te ni jain niꞌnu rin jin.
Ni jaxin vii rin jin jakiti ini xeen rin,
te ni yagua ndee niñi yun saꞌun rin,
te ni tiundee niñi yun nii saꞌun niꞌnu rin.
Chi ja ni jani rin in kiuu ja tetniuu rin tnundoꞌo siki ñayiu kueꞌe,
te ja ni kenta kiuu ja skaku niꞌnu rin ñayiu ñuu rin.
Ni ndiaꞌa rin nuu oo rin, te tu na in oo ja chituu ña jin rin.
Ni saꞌu kuii ini rin ja tu na yituu ña jin rin
te jin jandakui rin kuu ja ni kundee rin,
te ni yituu ña ja kiti ini rin jin rin.
Te jin jakiti ini xeen rin, te ni jaxin vii rin ñayiu ndiꞌi ñuu,
te jin jakiti ini rin, te ni ndasini rin jin,
te ni jati rin niñi nuu ñuꞌu.”
Kundaꞌu ini ia Dios ñayiu Israel
Ndakani san ja ni kundaꞌu ini ña Jitoꞌo,
te na vi katao yaa nuu ya ja vi saꞌa kaꞌnuo ya,
ja jaꞌa ndiꞌi ja ni saꞌa ya jion
vi jin kuaꞌa jaguaꞌa ja ni saꞌa ya jin ñayiu Israel ja kutoo ña ya,
vi ni kundaꞌu ndevaꞌa ini ña ya.
Chi ni kachi ya: “Jandaa ndija ja ñayiu ñuo ka kui,
te ma vi xndaꞌu ñai”, ni kachi ya.
Te ni skaku niꞌnu ña ya.
Te ndiꞌi ni jichi nuu ka kusuchi ini ñayiu, te tnaꞌu ini ya,
te ni tetniuu ya in ia jinokuechi ja oo nuu ya ja ni skaku niꞌnu ña,
chi ja kutoo ña ya vi ja kundaꞌu ini ña ya, te ni ndatau ña ya,
te ni ndoneꞌe ña ya, te ni jito ña ya ndiꞌi ni kiuu ndee jananaꞌa.
10 Su ni ka kusoꞌo ñayiu nuu ya, te ni ka saꞌi ja ni kusuchi ini ya,
te yun kuu ja ni ka onee uꞌu tnaꞌi jin ya
te ni ndakoo maa ya ja ni ka jaxin tnaꞌa ya jin.
11 Su ni ka ndakaꞌan ñayiu ñuu ya tiempu ndee janaꞌa,
na ni ndeneꞌe ña Moisés, te ka kachi:
“¿Ndenu oo ia Dios ja ni skaku niꞌnu ña ya jion vi jin Moisés nuu ndute mar,
tee ni ojito ña jin ñayiu?
¿Ndenu oo ia ni jiñaꞌa Espíritu ya nuu ñayiu yun,
12 ia ni saꞌa ja yeꞌe tajan jakaꞌnu ya ni jika jin Moisés,
ia ni saꞌa ja ni teꞌnde sagua ndute mar jin nuu ñayiu ñuu ya,
nagua teku tnoꞌo ya nikuii nikani ja ia kaꞌnu kuu ya,
13 ia ni saꞌa ja ni ka jika ñayiu ndee kaꞌa ndute mar?”
Su tu na ndee ni ka kachiꞌi jaꞌi, na kuinio in kuai ja kuaꞌan ti nuu ñuꞌu teꞌa.
14 Te ni jito ni jini ña Espíritu Jitoꞌo,
na kuinio in isndiki ja ni nujino ti in yoso kaꞌnu ja kaa ti.
Saa ni jito ni jini ni ñayiu ñuu ni,
saa te ni teku tnoꞌo ni ja ia vii ndevaꞌa kuu ni.
Ka jikantaꞌu ñayiu nuu ia Dios ja chindee chituu ña ya
15 Kondiaꞌa ni ndee andivi, ndee nuu ii nuu yeꞌe tajan ja oo ni, vi Jitoꞌo,
te kuni ni ja tu chituu ka ña ni. Chi ¿ndenu oo ja kutoo ña ni vi jakaꞌnu ni?
¿Nau ja tu ndiꞌni ka ni ja jaꞌa san?
¿A tu kundaꞌu ini ka ña ni jin in in san?
16 Maa ni kuu tata yua san, visi tu jini ña Abraham jin san,
ni tu ndakuni ña Israel jin in in san.
Su tata yua san kuu maa ni, vi Jitoꞌo san,
te nikuii nikani ka kaꞌan san ja maa ni ni ndatau ña jin san.
17 ¿Te nau ja ni jandetu ni, vi Jitoꞌo san, ja ni ka kujioo san nuu ichi ni,
te ni saꞌa ndee ni ini anu san ja tu ka yuꞌu niꞌnu ña san?
Ndajiokuiin ni nuu ka oo san ja jaꞌa maa san ja ka jinokuechi san nuu ni,
vi tatatnoꞌo ja ka kuu san kuenta maa ni.
18 Chi jin joo ni tiempu ni ka oo san ja ka kuu san ñayiu maa ni nuu ñuu ii ni,
te ni ka xnani ndiꞌi ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san veñuꞌu ni.
19 Te vitna ka kuu san na kuinio ñayiu ja tu na ama tatnuni ni nuu san,
na kuinio ñayiu ja tu na ama ka ndakakuneꞌe san jin ni, vi Dios.