2
Ni kaji ña rey jin Ester ja kokui reina
Te nuu ni yaꞌa ndesaa kuia nuu ja ni yaꞌa ini rey Asuero jin tnoꞌo kiti ini, te ni ndakakaꞌan de ja ni saꞌa ña Vasti jin de, vi tnoꞌo ni keneꞌe maa de siki ña. Yun te ka jiñaꞌa tee ka jinokuechi nuu maa rey:
―Tatnuni ni ja na vi nduku suchi siꞌi ndutu ja luu ka naꞌi nagua ja kokuu ñasiꞌi ni jin, vi rey. Te tau ni tee na vi konetniuu ndiꞌi ñuu nuu tatnuni maa ni, nagua ja na vi xtutu de ndiꞌi suchi siꞌi ndutu ja chiaꞌan ka vi nitnaꞌi jin teyii vi luu ka naꞌi, te na vi kisiaꞌa ña de jin veꞌe nuu ka oo suchi siꞌi ja nevaꞌa maa ni, vi rey, ñuu Susa yaꞌa. Te na kokoto ña Hegai, tee ni nduu kapuu ja jito ñasiꞌi maa ni, vi rey, te na kuaka ña de jin ja vi ndasaꞌa luu ndevaꞌa ña jin in in. Te suchi siꞌi ja junkuaan ka ini maa ni, vi rey, na ndui reina nuu tniuu Vasti ―ka jiñaꞌa de.
Te ñuu Susa yun ni oo in tee judio ni onani Mardoqueo, tee tatatnoꞌo Benjamín, seyii Jair, ndikin tata Simei vi ndikin tata Cis. Suu de kuu in tee ni kakuiko Nabucodonosor rey Babilonia ñuu Jerusalén ja kuaꞌankuei in ni de jin Jeconías, rey ñayiu Judá. Te Mardoqueo yaꞌa ni onevaꞌa de in kuaꞌa xtoo xixi de ja ni onani Hadasa jin saꞌan hebreo, te Ester jin saꞌan Persia, in suchi ni ndakuaka ndaꞌu de ja jito de jin, te luu ndevaꞌa ni ojitoi vi guaꞌa ni onaꞌi. Te nuu ni ka jiꞌi tatai vi nanai, te ni nduu seꞌe ña Mardoqueo jin.
Te nuu ni ka xtutenuu de tnoꞌo ni keneꞌe rey ja tatnuni de, te ni ka xtutu de kuaꞌa suchi siꞌi ndoo veꞌe kaꞌnu maa rey ja oo ñuu Susa, te ni ka xndoo de jin nuu ndaꞌa Hegai ja na koto ña de jin. Te suni ni ka junsiaꞌa de Ester veꞌe maa rey ja na kokoto ña Hegai, tee jito suchi siꞌi yun. Te ni jinkuaan ini ña Hegai jin, te ni kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña de. Yun guaa ñama kuiti ni jaka ña de ja ni ka ndasaꞌa kutu vii ndevaꞌa ña jin, te ni jiñaꞌa de ndei guaꞌa ni ojai. Te suni ni jiñaꞌa de uja suchi siꞌi ndoo guaꞌa ka ja ka oi veꞌe maa rey ja na vi koto ña jin, te ni junsiaꞌa ña de jin mai vi suchi siꞌi yun, in veꞌe guaꞌa ka ja ka oo suchi siꞌi.
10 Te tu ni kaꞌan saꞌun Ester ndenu kuu ñui ni na xiin tnaꞌa kuikin kui, chi saa ni tatnuni maa Mardoqueo ja ma kaxtnoꞌi. 11 Te ndiꞌi kiuu ni ojiondita Mardoqueo ichi yeꞌe nuu kandaa veꞌe nuu ka oo suchi siꞌi yun, nagua ja kuni de naxa kuu Ester vi naxa ka saꞌa ña jin.
12 Te nuu jino kiuu te kiꞌinkuei in in suchi siꞌi yun nuu rey Asuero, chi saa jino uxi uu yoo ja ka ndasaꞌa lui mai, nagua yoso nuu ley maa ñuu yun ja jaꞌa suchi siꞌi, chi saa te jino kiuu ja ka ndasaꞌa lui mai. Chi iñu yoo ka chiꞌi mai ndute suja vixin ja nani mirra, te iñu ka yoo ka chiꞌi mai tatna xiko vi crema ja ka jantniuu ñasiꞌi. 13 Te nuu kenta ja kiꞌin in suchi siꞌi, te kuu kakan mai ndiꞌi nani guaa kuu ja kuini mai ja ndukutui, te kei veꞌe nuu ka oo suchi siꞌi yun kiꞌin guaa ndee jinoi veꞌe nuu oo maa rey. 14 Te ni okiui nuu mañini suaꞌa, te ndee neꞌe inka kiuu tnee, te ni ondajiokuiin veꞌe kuu uu nuu ka oo ñasiꞌi rey, ja jito ña Saasgaz, tee ni nduu kapuu ja jito ñaꞌa ka kuu ñasiꞌi rey. Te tu ni ojaꞌan saꞌun kai nuu rey, maa ni nuu ja ni ojunkuaan ini ña de, te ni okana ña de.
15 Te nuu ni jino kiuu ja kiꞌin Ester nuu rey, sesiꞌi ndi Abihail, xtoo Mardoqueo, suchi ni ndakuaka ndaꞌu de ja ni nduu seꞌe de, nuu kuaꞌin te tu nagua ni jikan saꞌuin, chi maa ni nagua ni xteku ña Hegai, tee ni nduu kapuu ja jito suchi siꞌi maa rey. Te ndiꞌi ñayiu ni ka ondiaꞌa ña jin Ester, ni ka jini ja luu ndevaꞌa kai. 16 Yun te ni ka jinsiaꞌa ña jin Ester nuu veꞌe tniuu nuu oo maa rey Asuero, yoo kuu uja ja kuu yoo nani Tebet, kuia kuu uja ja tatnuni de. 17 Te ni jioꞌo ka ña rey jin Ester saa ndiꞌi sava ka ñasiꞌi de, te ni junkuaan ini ña de jin, guaa ni chituu ka ña de saa ndiꞌi sava ka suchi siꞌi ndutu yun. Te yun guaa ni tnaa de corona xini, te ni tau ña de ja kokui reina nuu tniuu Vasti. 18 Yun te ni saꞌa rey in viko kaꞌnu ja koo jayiñuꞌu nuu Ester nuu ni kana de ndiꞌi tee ka netniuu jin de vi tee ka jinokuechi nuu de. Te ni nuneꞌe de xuꞌun impuestu nuu ndiꞌi ñuu, te ni tetniuu de ja skutaꞌu de ñayiu, na kuaꞌa vaꞌa ini maa in rey.
Ni xtuu Mardoqueo tee ka kuini ja vi kaꞌni rey
19 Te nuu ni ka ndututu suchi siꞌi ndutu yun jichi kuu uu, te yun ni nukoo Mardoqueo yeꞌe rey. 20 Te Ester, chi saa ni tu kaxtnoꞌi na ndenu kuu ñui ni na xiin tnaꞌa kuikin kui, nagua ni tatnuni Mardoqueo, chi saa ni osaꞌa Ester nagua ni skuaꞌa ña de ja skunkui tnoꞌo kaꞌan de nuu ni jito ña de ja ni jaꞌnui.
21 Te kiuu yun oo ni Mardoqueo nukoo de yeꞌe rey, te ni jini de ka ndatnoꞌo Bigtán jin Teres, nduu tee ka netniuu ja ka jito yeꞌe rey. Chi ni ka kiti ini tee yaꞌa, te ka skaka tnaꞌa de ja vi kaꞌni de rey. 22 Te nuu ni jini Mardoqueo ja siun ka skaka tnaꞌa de, te ni ndakani de nuu reina Ester, te ñaꞌa yaꞌa ni nukani nuu rey ja siun jiñaꞌa Mardoqueo. 23 Te ni ka nduku tnoꞌo de siki tnoꞌo yun, te nuu ni ka jini de ja ndija, te nduu tee ka netniuu yun ni ka jatakaa de ja ni ka skueꞌne ña de in nuu yutnu. Te ndiꞌi tnoꞌo yun ni jinkoso jin nuu maa rey nuu liuru ja ka jinkoso ndiꞌi kuentu maa ñuu yun.