3
Ni nduku Amán ja kaꞌni de ndiꞌi ñayiu judio
Te nuu ni yaꞌa ndee saa kuia, te ni saꞌa kaꞌnu ña rey jin Amán seyii Hamedata, tatatnoꞌo Agag, te ni jintaa ña de ja kokuu kaꞌnu ka de nuu ndiꞌi tee ka netniuu jin de. Te ndiꞌi tee ka netniuu nuu rey ja ka oo de veꞌe tniuu, ka jinkuiin jiti de vi ka chindei de xini de nuu yaꞌa Amán axi nuu ka oo de nuu tee yun, chi saa ni tatnuni maa rey. Su Mardoqueo, chi tu jinkuiin jiti de ni tu chindei de xini de.
Yun te ni ka jikan tnoꞌo ña tee ka netniuu nuu rey ja ka oo de veꞌe tniuu jin Mardoqueo:
―¿Nau ja tu skunkuu ni tnoꞌo ni tatnuni rey? ―ka jiñaꞌa de.
Te ndi kiuu ndi kiuu ni ka ojikan tnoꞌo ña de tnoꞌo yaꞌa, su tu ni onini Mardoqueo tnoꞌo ka kaꞌan tee yun. Te ni ka kaꞌan kuechi de nuu Amán, kondioꞌni a ndija ja oo yutnu ni Mardoqueo jin tnoꞌo ni kaꞌan de, chi ja ni kaxtnoꞌo de ja tee judio kuu de.
Te nuu ni jini Amán ja ni tu jinkuiin jiti Mardoqueo, ni tu chindei de xini de nuu yaꞌa de, te ni kiti ini ndevaꞌa de. Te nuu ni ka kaxtnoꞌo na ñuu kuu ñuu Mardoqueo, te tu ni kendoo vaꞌa ini Amán ja maa ni Mardoqueo kaꞌni de, te ni nduku ndee de ja xnaa de ndiꞌi ñayiu ñuu Mardoqueo ja ka kuu ñayiu judio ja ka oo ndiꞌi ñuu nuu tatnuni rey Asuero.
Te mamaa yoo xtnañuꞌu ja ndakiꞌin kuia ja ka xnani yoo Nisán, kuia uxi uu ja tatnuni maa rey Asuero, ni ka skee de “pur”. Yaꞌa kuu ja ni ka jitotnuni de jin nuu maa Amán nagua ja vi kuni de na kiuu na yoo guaguaꞌa ka ja vi xnaa de ñayiu judio. Te ni kanakau kiuu uxi uni yoo uxi uu ja ka xnani yoo Adar. Yun te jiñaꞌa Amán nuu rey Asuero:
―Oo in ñuu ja ni ka jitenuu ñayiu ja yaꞌa yun ni ka oi, neꞌu ñayiu ndiꞌi ñuu nuu tatnuni maa ni, vi tata rey. Te siin ndevaꞌa ley ka nevaꞌi saa sava ka ñuu, te tu ka skunkui ley maa ni, vi tata rey, te tu nagua jiniuꞌu nuu maa ni ja vi koteku ñayiu yaꞌa. Te nuu ja jinkuaan ini maa ni, vi tata rey, te keneꞌe ni tnoꞌo na kiꞌin ja na vi xnaa ña jin ndiꞌi, te kuñaꞌa maa san uni ciento oko uxi mil kilo xuꞌun kuu plata nuu tee ka netniuu, nagua ja na vi tavaꞌa de nuu ovaꞌa xuꞌun maa ni, vi tata rey ―jiñaꞌa de.
10 Yun te ni tau rey xeꞌe ñuꞌu ndaꞌa de nuu ndee seyu de, te ni jiñaꞌa de nuu Amán, seyii Hamedata, tatatnoꞌo Agag, tee kaꞌan uꞌu ñayiu judio. 11 Te jiñaꞌa rey nuu Amán:
―Saꞌa maa ni jin xuꞌun nagua kuini ni, te suni saꞌa maa ni jin ñayiu ñuu yun naxa junkuaan ini maa ni ―jiñaꞌa de.
12 Yun te ni ka kana de tee ka tee tutu maa rey kiuu uxi uni yoo xtnañuꞌu ja ndakiꞌin kuia, te ni ka tee yun ndiꞌi nagua ni tatnuni maa Amán, ja kuaꞌan nuu tee ni chitniuu maa rey vi nuu tee ka tatnuni kuaꞌa ñuu vi nuu tee ka netniuu taka ñuu. Te ni ka tee de nagua ka tee maa ñayiu in in ñuu vi saꞌan ja ka kaꞌan mai in in ñuu. Ni ka tee de jin sivi maa rey Asuero, te ni ka kani de seyu maa rey. 13 Yun te ni ka tetniuu de jin maꞌñu sagua tee ka ndaxtute tutu nuu ndiꞌi ñuu ja tatnuni rey, te nuu tutu yun tatnuni de ja vi kaꞌni ndiꞌi ñayiu judio vi ndee na vi xnaa ña, a kuu suchi kuechi a ñayiu nijaꞌnu a suchi kueli axi ñasiꞌi, te vi kuiso ndiꞌi ja ka nevaꞌa ñayiu yun nuu invaa ni kiuu, ja kuu kiuu uxi uni yoo uxi uu ja ka xnani yoo Adar. 14 Te tnoꞌo ja yoso nuu tutu yaꞌa ni kendoo na kuinio in ley nuu in in ñuu, te ni ka kaxtnoꞌo nuu ndiꞌi ñayiu ñuu, nagua ja na vi koo tuaꞌi kiuu yun. 15 Te ñama kuiti ni kekuei tee ka ndaxtute tutu yun nagua ni tatnuni maa rey. Te suni ni ka xneꞌe tnoꞌo ni kee yun nuu ñayiu ka oo maa ñuu kaꞌnu Susa. Te ni ka jinkoo rey jin Amán ka jiꞌi de, su ñayiu ñuu Susa, chi vi tu ka niꞌi ini nagua vi saꞌi.