4
Ni ka kusuchi ndevaꞌa ini ñayiu judio
Te nuu ni jini Mardoqueo ndiꞌi ja ni kuu yun, te ni ndata de saꞌun niꞌnu de, te ni kekuiꞌnu de saꞌun ndayi vi ni joso de yaa xini de, te ni kee de jiondita de maa ñuu yun, kana ndaꞌi de ja kusuchi ndevaꞌa ini de. Te ni kenta de ndee yeꞌe nuu kiukuei nuu oo veꞌe tniuu yun, chi oo ii, te ma kuu ja kiuu ni in ñayiu niꞌnu saꞌun ndayi. Te suni nuu ndiꞌi ñuu ja ni kenta tnoꞌo ni keneꞌe rey ja tatnuni de, ni oo ndevaꞌa tnoꞌo suchi ini neꞌu ñayiu judio. Te ni ka onditei, vi ni ka ndaꞌi ni ka kanai, te kuaꞌi ni ka kekuiꞌnu saꞌun ndayi vi ni ka jinkotui nuu yaa ñuꞌu.
Te ni jaꞌankuei suchi siꞌi ka jinokuechi nuu reina Ester vi tee ka jito ña jin ña, te ni ka kaxtnoꞌi ja siun kaa tnundoꞌo tnaꞌa Mardoqueo, te ni kusuchi ndevaꞌa ini ña. Yun te ni tetniuu ña saꞌun ja na ndasama Mardoqueo, te na tau de saꞌun ndayi ja niꞌnu de yun, su tu ni jantaꞌu de. Yun te ni kana ña Ester jin Hatac, in tee netniuu ja ni jani ña rey ja jinokuechi de nuu ña, te ni tatnuni ña ja na jinkoto de Mardoqueo, te na kakan tnoꞌo ña de na tnundoꞌo tnaꞌa tee yun axi nau ja siun saꞌa de.
Te ni jaꞌan Hatac ni kaꞌan de jin Mardoqueo nuu oo de yeꞌe nuu kiukuei nuu oo veꞌe tniuu yun. Te ni ndakani Mardoqueo ndiꞌi tnundoꞌo ka tnaꞌa de, te suni ni kaxtnoꞌo de nasaa xuꞌun ni kee yuꞌu Amán ja tniuyaꞌu de ja na koo vaꞌa nuu oo xuꞌun maa rey, nagua ja na vi xnaa ndiꞌi ña jin ñayiu judio. Te suni ni jiñaꞌa de in tutu nuu yoso tnoꞌo ni kee nuu tatnuni ja vi xnaa ñayiu judio, na ni ka saja ñuu Susa, nagua ja na ndakuñaꞌa de nuu Ester, saa nagua ja kuni ña ndiꞌi tnundoꞌo ja oo. Te suni ja xteku de Ester ja na kiꞌin ña nuu rey, te na kaꞌan ndaꞌu ña jin rey ja jaꞌa ñayiu ñuu ña.
Ni ndajiokuiin Hatac, te ni ndakani de nuu Ester naxa jiñaꞌa Mardoqueo. 10 Yun te ni tetniuu tuku ña Ester jin Hatac, te jiñaꞌa ña:
―Suaꞌa kuñaꞌa ni nuu Mardoqueo: 11 “Ndiꞌi tee ka jinokuechi nuu rey vi ñayiu taka ñuu nuu tatnuni rey, ka jini ja nani kuu teyii a ñasiꞌi ja kiuu veꞌe nuu oo rey, nuu ja masu maa de kana ña, te invaa ni ley oo ja jaꞌa ñayiu yun, ja xtau tniaꞌa ña ja kui. Su maintnoꞌo nuu ja skata rey xnuu oro ja tuu de ichi nuu oo ñayiu yun, te kuakaꞌnu ini de ja kotekui. Te ja sein, chi ja ni jino oko uxi kiuu ja tu kana ña rey ja kiꞌin san nuu oo de”, kuñaꞌa ni ―jiñaꞌa ña.
12 Te saa jiñaꞌa de nuu Mardoqueo nagua ni kaꞌan Ester. 13 Yun te jiñaꞌa Mardoqueo nuu tee yun:
―Suaꞌa kuñaꞌa ni nuu Ester: “Ma kokaꞌan ni ja vi chia oo ni veꞌe rey, te maintnoꞌo maa ni guaa kaku ni neꞌu ndiꞌi tnaꞌo judio. 14 Chi nuu ja kasi yuꞌu ni, te ma kaꞌan saꞌun ni vitna, te inka nuu kii ja skaku ña, te vi ndusii ini ñayiu ñuo, su vi kuu maa ni jin ñayiu veꞌe ni, chi na jiniu axi saa vatuni yun kuu ja ni kenta ni kuu ni reina, nagua ja kuu chituu ña ni nuu tnundoꞌo yaꞌa”, kuñaꞌa ni joo ―jiñaꞌa de.
15 Yun te ni ndatetniuu Ester in tnoꞌo nuu Mardoqueo, te jiñaꞌa ña: 16 “Kuaꞌan ni te ndatatutu ni ndiꞌi tee judio ka oo ñuu Susa, nagua ja vi kondite ni ja jaꞌa san. Te ma vi kaa ni te ni ma vi koꞌo ni uni nduu vi uni jakuaa. Te suni saa ni vi kondite maa san jin suchi siꞌi ka jinokuechi nuu san. Yun te saa kiꞌin san ja kaꞌan san jin rey, visi masu saa oo nuu ley ñuu yaꞌa. Te nuu ja vi kaꞌni jin san, te na vi kaꞌni ña”, jiñaꞌa ña.
17 Yun te ni jaꞌan Mardoqueo, te ni saꞌa de ndiꞌi nagua ni tatnuni Ester.