5
Ni jino Ester nuu rey Asuero
Nuu ni yaꞌa uni kiuu yun, te ni ndakiꞌin Ester saꞌun ña ja kuu ña reina, te ni kuyatni ña ndee yuyeꞌe nuu oo rey, te yun ni jinkuiin ña. Te nukoo rey nuu mesa ja tatnuni de ichi nuu kiuu suaꞌa yuyeꞌe yun. Te nuu ni jini de reina Ester ja nukuiin ña yuyeꞌe yun, te ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña de, te ni skata de yutnu tuu de ja kuu oro nee de yun ichi nuu ña. Yun te ni jaꞌan Ester, te ni tnii ña xtuu yutnu yun. Te jiñaꞌa rey:
―¿Nagua ndoꞌo ron, vi reina Ester? ¿Nagua kuu ja jikan ron? Kaꞌan nagua kuu ja kuini ron visi ndee sagua ñuu nuu tatnuni rin kakan ron, te na taa rin ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa Ester:
―Nuu ja jinkuaan ini ni, vi rey, te tanundaꞌa ni jaa ni joo viko luluu ni savaꞌa san ja kuu viko maa ni, te suni kondeka ni Amán jakuei ni jin de ―jiñaꞌa ña.
Yun te jiñaꞌa rey nuu tee ka jinokuechi nuu de:
―Mavijinkuaka ñama ni Amán nagua ja na vi saꞌo nagua ni jikan Ester ―jiñaꞌa de.
Saa te ni jinokuei rey jin Amán viko ja ni savaꞌa Ester.
Te nini ka jiꞌi rey in vasu nuu viko yun, te jiñaꞌa de nuu Ester:
―Kaꞌan nagua kuu ja jikan ron, te na taa rin. Nagua kuu ja kuini ron visi ndee sagua ñuu nuu tatnuni rin kakan ron, te na taa rin ―jiñaꞌa de.
Yun te ni kaꞌan Ester, te jiñaꞌa ña:
―Ja jikan san vi ja jikantaꞌu san kuu yaꞌa: Nuu ja ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña ni, vi rey, te jinkuaan ini ni ja taa ni joo ja jikan san, te skunkuu ni nagua kuini san, te tanundaꞌa ni kikuei ni joo jin Amán nuu inka viko ja savaꞌa san xtnee. Te yun saa kaꞌan san nagua jikan maa ni, vi rey ―jiñaꞌa ña.
Ni savaꞌa Amán in yutnu nuu vi katakaa de Mardoqueo
Te osii ndevaꞌa ini Amán ni ndee de viko kiuu yun. Su nuu ni jini de Mardoqueo ja oo de yeꞌe veꞌe tniuu yun, te ni ja tu ni ndakoo de ni tu ni onee yiñuꞌu de nuu ni yaꞌa de, te ni kiti ndevaꞌa ini de siki Mardoqueo. 10 Su ni jandee ini ni Amán, te ni ndajino de veꞌe de. Yun te ni kana de tee ka ndeka tnaꞌa guaꞌa jin de vi ñasiꞌi de Zeres. 11 Te ni ndakani Amán nuu tee yun ndiꞌi ja nevaꞌa de ja ni kuu kuika ndevaꞌa vi ja kuaꞌa seꞌe nevaꞌa vi ndiꞌi ja saꞌa de ja ni saꞌa kaꞌnu ña rey, ja maa de kuu nijaꞌnu ka nuu tee ka netniuu jin de vi nuu tee ka jinokuechi nuu rey. 12 Te jiñaꞌa ka Amán:
―Te suni maintnoꞌo maa san kuu ja ni kana reina Ester ja ni ka oo san jin rey nuu viko ja ni saꞌa ña. Te ni kana tuku ña jin san inka jichi xtnee ja vi koo san jin rey nuu viko saꞌa ña. 13 Su ndiꞌi yaꞌa ni tu nagua jiniuꞌu saꞌun nuu san nini ndiaꞌa san ja kuu Mardoqueo, tatatnoꞌo judio yun, ja nukoo jayun yeꞌe nuu oo rey ―jiñaꞌa de.
14 Te ka jiñaꞌa ñasiꞌi de Zeres jin ndiꞌi tee ka ndeka tnaꞌa guaꞌa jin de:
―Kuñaꞌa ni ja na vi kani in yutnu ja koo sukun uu xiko uxi yiki. Te kakan ni nuu rey ja xtnee na vi katakaa ña jin Mardoqueo nuu yutnu yun. Saa te kiꞌin sii ini ni jin rey nuu viko yun ―ka jiñaꞌa de.
Te ni jinkuaan ini Amán tnoꞌo ni ka kaꞌan de, te ni tatnuni de ja ni ka jani yutnu yun.