6
Ni ka saꞌa kaꞌnu ña rey jin Mardoqueo
Te vi maa jakuaa saa, ni nana ñuaꞌna nuu rey, te ña ni ndii ka ja ndakusun de. Yun guaa ni tatnuni de ja na vi jinkiꞌin liuru nuu yoso ndiꞌi nagua ndoꞌo nuu tatnuni de, te na vi kaꞌu nuu de. Te yun ni ka nukuꞌun de yoso naxa ni kuu ja ni kaxtnoꞌo Mardoqueo ja ka skaka tnaꞌa Bigtán jin Teres uu tee ka netniuu nuu veꞌe tniuu, ja vi kaꞌni de rey Asuero. Te ni jikan tnoꞌo ña rey:
―¿Nagua ni ka jiñaꞌo nuu Mardoqueo axi na jayiñuꞌu oo ja ni niꞌi de ja siaꞌa ni saꞌa de? ―jiñaꞌa de.
―Tu saꞌun nagua niꞌi de ―ka jiñaꞌa tee ka jinokuechi nuu rey.
Te vi inka ni kiuu Amán ini veꞌe tniuu yun ja yaꞌa de kaꞌan de jin rey ja na vi katakaa ña jin Mardoqueo nuu yutnu ja ni savaꞌa maa de. Te ni jikan tnoꞌo rey:
―¿Na in jika ini veꞌe jian?
―Amán kuu de ―ka jiñaꞌa tee ka jinokuechi nuu de.
―Vi kuñaꞌa ni na yaꞌa de kii de ―jiñaꞌa rey.
Te nuu ni kiuu Amán, te ni jikan tnoꞌo ña rey jin de:
―¿Naxa vi saꞌo jin tee kuini maa rey ja kuñaꞌa de in jayiñuꞌu nuu de? ―jiñaꞌa de.
Te ni ndakani ini Amán jin anu de: “¿Na xiin nuu ka kuini rey ja kuñaꞌa de jayiñuꞌu, te ña suu nuu mao?”, kaꞌan de.
Yun guaa jiñaꞌa de nuu rey:
―Tee xiin nuu kuini rey ja kuñaꞌa de jayiñuꞌu, na vi jinkiꞌin saꞌun ja niꞌnu maa ni, vi tata rey, vi kuai ja yoso maa ni, te na vi tnaa xini ti in corona. Te na vi kuñaꞌa saꞌun vi kuai yun ndaꞌa in tee kuu kaꞌnu ka ja netniuu nuu maa ni, vi tata rey, te na skuiꞌnu de tee kuini maa ni ja kuñaꞌa ni jayiñuꞌu nuu de. Te na koso tee yun kuai, te na skaka nuu ña de nuu yaꞌu maa ñuu, te na kana jaa de ichi nuu tee yun: “Suaꞌa vi saꞌa tee xiin nuu kuini maa rey ja kuñaꞌa de jayiñuꞌu”, na kachi de ―jiñaꞌa Amán nuu rey.
10 Yun te jiñaꞌa rey nuu Amán:
―Nuu saa te ñama kuaꞌan ni, te kiꞌin ni saꞌun vi kuai, te saa saꞌa ni, nagua ni kaꞌan maa ni jin Mardoqueo, tee judio ja nukoo yeꞌe veꞌe tniuu yaꞌa. Te ma siaꞌa ni, ni in tnoꞌo ja ni kaꞌan ni ―jiñaꞌa de.
11 Te ni kiꞌin Amán saꞌun vi kuai maa rey, te ni skuiꞌnu de Mardoqueo vi ni skaa ña de yata kuai yun, te ni tnii de yoꞌo yuꞌu ti, te ni skaka nuu ña de nuu yaꞌu maa ñuu yun, te ni kana jaa de yoxnoꞌo de nuu tee yun: “Suaꞌa vi saꞌa tee xiin nuu kuini maa rey ja kuñaꞌa de jayiñuꞌu”, jiñaꞌa de kana de.
12 Te nuu ni ndiꞌi ja ni ka jiondita de, te ni ndajiokuiin Mardoqueo yeꞌe veꞌe tniuu. Su Amán, chi ñama kuiti ni ndajiokuiin de veꞌe de, kusuchi ini de, te ni chisaꞌu de nuu de. 13 Te ni ndakani Amán nuu ñasiꞌi de Zeres vi nuu ndiꞌi tee ka ndeka tnaꞌa guaꞌa jin de ndiꞌi naxa ni kuu. Yun te ka jiñaꞌa tee ndichi yun vi ñasiꞌi de Zeres:
―Nuu ja Mardoqueo, tee xiin nuu ni jinkondee ni skunaa ni, kuu de tatatnoꞌo judio, te ma kundee ni siki de, chi jandaa ja kanakau ni nuu ndaꞌa de ―ka jiñaꞌa de.
14 Te vi nini ka kaꞌan ka de jin Amán, te ni jinokuei ni tee ka jinokuechi nuu rey, te ñama kuiti ni ka jaka ña de jin Amán ja kuaꞌan de viko ni savaꞌa Ester.