7
Ni ka jatakaa ña jin Amán
Yun te ni jaꞌankuei rey jin Amán viko ja ni saꞌa reina Ester. Te kiuu kuu uu yaꞌa nini ka jiꞌi de vinu, te jiñaꞌa rey nuu Ester:
―Kaꞌan nagua kuu ja kuini ron, vi reina Ester, te na taa rin. ¿Nagua kuu ja jikan ron? Visi ndee sagua ñuu nuu tatnuni rin kakan ron, te na taa rin ―jiñaꞌa de.
Yun te ni kaꞌan reina Ester, te jiñaꞌa ña:
―Te nuu ja ni kaꞌan ndaꞌu ni kaꞌan kee ña ni, vi rey, te nuu ja junkuaan ini ni, te na kaꞌan san. Ja kuini san kuu ja kuakaꞌnu ini ni jin san ja na koteku san, te ja jikan san kuu ja kundaꞌu ini ni ñayiu ñuu san. Chi ni ka kuyaꞌu maa san jin ñayiu ñuu san ja vi xtaꞌva ña ñayiu ja vi kaꞌni ñai ndee vi xnaa saꞌun ñai. Chi vaa nuu suaꞌa, te maa ni ja vi kunukuechi san ni ka kuyaꞌu san, te ma kaꞌan saꞌun san ja koxndiꞌni ndevaꞌa ña san, vi rey. Su vitna, chi oo yatni ja vi xnaa ña jin ndiꞌi san ―jiñaꞌa ña.
Yun te ni jikan tnoꞌo ña rey Asuero jin reina Ester, te jiñaꞌa de:
―¿Na in kuu ñayiu yun, te ndenu oo in ja ni ndakani ini ja saꞌa jakueꞌe yun? ―jiñaꞌa de.
Te jiñaꞌa Ester:
―Tee kaꞌan uꞌu ña ja saꞌa ña jakueꞌe kuu seꞌe tee ña kanoo Amán yaꞌa ―jiñaꞌa ña.
Yun te vi ñani ni ini ka Amán nagua saꞌa de nuu rey vi nuu reina ja ni yuꞌu ndevaꞌa de.
Yun te ni xndendoo rey vasu jiꞌi de, te ni ndakoo de ja ni kiti ndevaꞌa ini de, te ni kee de kuaꞌan de nuu ka oo xtnuu kuii nuu oo veꞌe tniuu yun. Su ni ndoo Amán ja kakantaꞌu de nuu reina Ester ja na kuakaꞌnu ini ña ja koteku de, chi ja ni jini de ja ndakani ini rey ja kaꞌni ña de. Te nuu ni ndajiokuiin rey ja ni jaꞌan de nuu ka oo xtnuu kuii nuu oo veꞌe tniuu yun, te ni ndajino de veꞌe nuu oo viko yun, te ni jini de ja yindei Amán nuu jito nuu nukondee Ester. Yun te jiñaꞌa rey:
―¿A vi suni kuini ni ja saꞌa neꞌe ni reina vi jin nuu san, vi ini veꞌe maa san? ―jiñaꞌa de.
Te vi nuu ni kaꞌan rey tnoꞌo yun, te ni ka chisaꞌu ni tee ka jinokuechi yun nuu Amán. Te ni kaꞌan Harbona, in tee netniuu ja jito, te jiñaꞌa de:
―Nuu oo veꞌe maa Amán yaꞌa ja otuaꞌa in yutnu sukun uu xiko uxi yiki ja ni tatnuni de ni ka jani ja vi katakaa linko ña jin Mardoqueo, tee ni ndakani guaꞌa ja ni chituu ña jin maa ni, vi rey ―jiñaꞌa de.
Yun te jiñaꞌa rey:
―Vi katakaa linko ni de yun, nuu saa ―jiñaꞌa de.
10 Saa ni kuu ja ni ka jatakaa linko ña jin Amán nuu yutnu ja ni savaꞌa maa de ja kuintakaa Mardoqueo. Saa te ni ndiko ini rey jin ja kiti ini de.