8
Ni keneꞌe rey tnoꞌo ja chituu ña jin ñayiu judio
Te vi maa kiuu yun ni jiñaꞌa rey Asuero veꞌe Amán vi ndiꞌi ja ni onevaꞌa de nuu reina Ester, tee ni okaꞌan uꞌu ñayiu judio. Te ni jaꞌan Mardoqueo nuu rey, chi ja ni ndakani Ester naxa vi kuni tnaꞌa ña jin de. Te ni tau rey xeꞌe ñuꞌu ndaꞌa de nuu ndee seyu ja ni ndakindee de nuu Amán, te ni jiñaꞌa de nuu Mardoqueo. Te ni jani ña Ester jin Mardoqueo ja kokoto de ndiꞌi ja ni onevaꞌa Amán.
Yun te ni ndajiokuiin tuku Ester ja kaꞌan ña jin rey, te ni jinkindei ña nuu jaꞌa de, te vi ndaꞌi ña jin tenuu ña, te jikantaꞌu ña nuu rey ja na kasi de ja ma skunkuu tnoꞌo kueꞌe ni keneꞌe Amán, tee tatatnoꞌo Agag, nuu ka skaꞌan de ñayiu ja vi ndakoi siki ñayiu judio. Yun te ni skata rey xnuu tuu de ja kuu oro ichi nuu oo Ester, te ni ndakoo ña, te ni jinkuiin ña nuu rey, te jiñaꞌa ña:
―Te nuu ja junkuaan ini ni, vi rey, te kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ni jin san, te nuu ja jini ni ja oo ndaa ja jikan san nuu ni, vi jioꞌo ni ña ni jin san, te tanundaꞌa ni tee ni in tutu nuu tatnuni ni ja ma jiniuꞌu ka tutu ni tetniuu Amán seyii Hamedata, tee tatatnoꞌo Agag, nuu ni tee de ja na vi xnaa ña jin ñayiu judio ja ka oo ndiꞌi ñuu nuu tatnuni maa ni, vi rey. Chi ¿naxa kuu kondiaꞌa sein te kenta jakueꞌe siki ñayiu ñuu san axi naxa kundee ini sein ja vi ndiaꞌa san jin nuu san, te vi naa tnaꞌa kuikin san? ―jiñaꞌa ña.
Yun te jiñaꞌa rey Asuero nuu reina Ester vi nuu Mardoqueo, tee judio:
―Ja ni ka jini maa ni ja ni jiñaꞌa san ja ni onevaꞌa Amán nuu Ester, te ni ka jatakaa linko ña jin maa de, ja siun ni ndakani kueꞌe ini de ja ndakoo de siki ñayiu judio. Vitna te vi tee maa ni in tutu naxa ka junkuaan ka ini maa ni jin sivi maa san ja kuu san rey, na kiꞌin ja chituu ña jin ñayiu judio. Te vi kani ni seyu ja ndee nuu xeꞌe san jian, chi in tnoꞌo kee ja yoso sivi maa san vi jinkondee seyu maa san ja kuu san rey, te tu na in kuu kaꞌan ja naa ―jiñaꞌa de.
Yun te ñama kuiti ni ka kana de tee ka tee tutu maa rey. Te kiuu oko uni yoo kuu uni ja kuu yoo nani Siván ni ka tee de ndiꞌi tnoꞌo nagua ni tatnuni Mardoqueo nuu ñayiu judio vi nuu tee ni chitniuu maa rey, vi nuu tee ka tatnuni, vi nuu tee ka netniuu taka nuu ñuu ja ni kejaꞌa ndee India, te ni jinkituu ndee Etiopía, ciento oko uja ñuu. Te ni ka tee de naxa ka tee maa in in ñuu, vi saꞌan ka kaꞌan mamai. Te suni ni ka tee de naxa ka tee maa ñayiu judio vi saꞌan ka kaꞌin. 10 Te ni ka tee de tnoꞌo ni kee yun jin sivi maa rey Asuero, te ni ka kani de seyu maa rey, te ni ka tetniuu de tutu yun ndaꞌa tee ka yoso kuai, kiti ka jino ñama ndevaꞌa ja ka kuu kuai maa rey. 11 Te tnoꞌo ja ni kee yun kaꞌan ja jandetu rey ja ñayiu judio ja ka oo taka ñuu, na vi ndututui nagua ja na vi skakui mai, te na vi xndaꞌvai na vi kaꞌni ndee na vi xnai, nani kuu tee ndakoo siki, a ka kuu tee ñuu naꞌnu axi tee ñuu kueli, te na vi kaꞌni ñai jin de vi ñasiꞌi de vi seꞌe de, te na vi kuisoi ndiꞌi nagua ka nevaꞌa de. 12 Te ndiꞌi yaꞌa na vi saꞌi invaa ni kiuu nuu ndiꞌi ñuu ja tatnuni rey Asuero. Te kiuu ja ni ka kaji yun kuu kiuu uxi uni, yoo uxi uu ja nani yoo Adar.
13 Te na vi xneꞌe tutu yun taka ñuu na kuinio in ley, nagua ja na vi kuni ñayiu ndiꞌi ñuu, nagua ja na vi koo tuaꞌa ñayiu judio kiuu yun ja na vi ndaxtee saꞌi tee ka kaꞌan uꞌu ña jin, kachi tutu yun. 14 Te ni tatnuni maa rey ja ñama kuiti ni kekuei tee ka yoso kuai, kiti ka jino ñama ndevaꞌa. Te suni ni ka saja tnoꞌo ni kee yun nuu ñayiu maa ñuu kaꞌnu Susa.
15 Yun te ni kee Mardoqueo nuu veꞌe tniuu nuu oo rey, niꞌnu de saꞌun ndiꞌi vi kuijin, te ñuꞌu xini de in corona kaꞌnu ja kuu oro vi in saꞌun tikani vii ndevaꞌa ja kuu lino ja kuaꞌa nditnu. Te ndiꞌi ñayiu maa ñuu Susa ni ka kanai ja kusii ndevaꞌa ini. 16 Te ja maa ñayiu judio, chi in kiuu ja ni yeꞌe ja ka kusii ndevaꞌa ini kuu, vi ka kanai ja ka osii ini vi ka saꞌa sukuin mai. 17 Te taka ñuu naꞌnu vi ñuu kueli nuu ni kenta tnoꞌo ni keneꞌe rey ja tatnuni de, ni ka kusii ndevaꞌa ini ñayiu judio, te ni ka saꞌi viko kiuu kusii ini kuu. Te kuaꞌa ñayiu ka oo sava ka ñuu ni ka ndui ñayiu judio, chi ni ka yuꞌu ñai jin ñayiu judio.