10
Ni kuu sukun ndevaꞌa Mardoqueo jin tniuu nee de
Te ni jikan rey Asuero xuꞌun impuestu nuu ñayiu ndiꞌi ñuu nuu tatnuni de, vi ndee nuu ñayiu ñuu kueli ja ka oo yuꞌu ndute mar. Te ndiꞌi nagua ni saꞌa de jin tniuu kaꞌnu ja ndiso de vi ja ni kuu ndakui de, vi ndiꞌi ja ni saꞌa Mardoqueo ja ni kuu sukun ndevaꞌa de jin tniuu nee de, ja ni saꞌa kaꞌnu ña rey, ni jinkoso nuu liuru nuu yoso nagua ka saꞌa rey ja ka tatnuni de nuu ñuu Media vi Persia. Chi Mardoqueo, tee judio, ni okuu in tee kuu uu nuu maa rey Asuero, ni okuu de in tee kaꞌnu neꞌu maa ñayiu judio, te ni ka okaꞌan too ña kuaꞌa ndevaꞌa ñani tnaꞌa de, chi ni nduku ndee de ja vi koo vii vi koo vaꞌa ñayiu ñuu de, te ni ondiꞌni de ja vi koo vaꞌa tnaꞌa kuikin de.