Liuru yaa ka chiñuꞌo ia Dios
LIURU XTNAÑUꞌU
Salmos 1—41
1
Kusii ini ñayiu ja kuantnoꞌi tnoꞌo ia Dios
Na taꞌu na ndetu ñayiu ja tu ndikin tnoꞌo ja ka skaꞌan ña ñayiu kueꞌe,
te ni tu jikai nagua ichi ka jika ñayiu ka saꞌa yika kuechi,
te ni tu junkoi jin ñayiu ka jaku ndee ña jin ia Dios.
Chi saa suaꞌa kusii ini ja kuantnoꞌi tnoꞌo tatnuni ia Dios,
te nduu vi ñuu ni, ñuꞌu ini tnoꞌo tatnuni ya.
Te ñayiu yun kui na kuinio in yutnu ja nukuiin tnu in yuꞌu yute,
te vi mamaa maa yoo kuun kiti vixin tnu,
te ni ja tu xii ndaꞌa tnu,
te ndiꞌi ja saꞌa ñayiu yun kee guaꞌa jin.
 
Su masu saa saꞌun kuu jin ñayiu kueꞌe,
chi ka kui na kuinio miꞌi ja xtechi ña tachi.
Te yun guaa ñayiu kueꞌe,
chi ma kuu vi kaꞌan niꞌnui ja jaꞌi nuu sandaa ia Dios kuechi,
te ni ma vi koi nuu ka oo ñayiu ndaa.
 
Chi jito ña maa Jitoꞌo Dios jin ñayiu ndaa nuu ichi ka jikai,
su ñayiu kueꞌe, chi kuaꞌankuei mai ichi nuu vi nai.