2
Kotatnuni ia ni kaji Dios
Ñayiu sava ka ñuu ja tu ka jini ia Dios, chi ka ndakoo vai,
te ninoꞌo ni ja tu jiniuꞌu ka ndakani ini.
Te ka ndakoo tee ka kuu rey vi tee ka tatnuni nuu ñuu siki Jitoꞌo Dios,
te inuu ka ndakani kueꞌe ini de siki ya vi siki ia ni chitniuu maa Dios,
te ka kachi de:
“Na vi kujioo, te ma kotatnuni ka ya nuo,
ni ma vi kunukuechi kao nuu ya”, ka kachi de.
 
Su kuaku ndee ña Dios, ia tatnuni ndee andivi,
te skexiko ya ja ka ndakani ini ñayiu yun.
Yun te kaꞌan xeen ya nuu ñayiu ja kiti ini ya,
te siuꞌu ña ya jin tnoꞌo xeen ja kaꞌan ya, te jiñaꞌa ya:
“Ni jani maa rin rey rin nuu yuku Sión,
ja kuu yuku ii maa rin”, jiñaꞌa ya.
 
Te jiñaꞌa rey yun:
“Na kaxtnoꞌo san tnoꞌo ni kaꞌan ia Dios nuu ni kaꞌan ya suaꞌa:
Seꞌe maa rin kuu ron, te maa rin ni saꞌa kaꞌnu ña jin ron vitna.
Kakan, te na taa rin ndiꞌi ñuu naꞌnu vi ñuu kueli ja saꞌa jajin ron,
te vi ndee jaꞌa ñuyiu taa rin ja kokuu kuenta maa ron.
Te kotatnuni xeen ron nuu tee ka tatnuni vi nuu rey,
na kuinio yutnu kaa ja kani kisi ñuꞌu, te skuechi kueli ña”, jiñaꞌa ya.
 
10 Te yun guaa maa ni ja ka kuu ni rey, vi tee ka tatnuni, vi junkuiꞌnu ini ni yaꞌa,
te vi konini ni tnoꞌo ja xteku ña san.
11 Vi kunukuechi ni nuu maa Jitoꞌo,
te vi chiñuꞌu ni ya ja vi suaꞌa ka niꞌi ni ja ka yuꞌu ni ya.
12 Vi kindei vi kititi ni nuu Seꞌe ia Dios,
nagua ja ma kiti ini ya, te xnaa ña ya nuu ichi ka jika ni,
chi ñama ndevaꞌa kiti ini ya.
 
Su na taꞌu na ndetu ndiꞌi ñayiu ka nduku ja na koto na kuni ña ya jin.