3
Ni kaꞌan Dios jin Moisés neꞌu in tnu iñu ndoko
Te Moisés chi ni ojito de ndikachi tata xiso de Jetro ja suni nani de Reuel, tee ni okuu sutu ñuu Madián. Te in kiuu ni jaꞌan jika ndevaꞌa de jin ti nuu ñuꞌu teꞌa yun, te ni kenta de ndee in yuku nani Horeb nuu kuu yuku maa ia Dios. Te yun ni skuni ña ia jinokuechi nuu Jitoꞌo* 3:2 a Te sivi ia Dios ni ka tee ñayiu jin saꞌa hebreo kuun consonsante YHWH ja kei kaꞌan “maa rin kuu” axi “maa rin kokuu”. Te nuu kuee ka, te tu ni ka kaꞌan ñayiu yun sivi ya, chi in tnoꞌo ii ndevaꞌa kuu, te nuu ka kaꞌu ñayiu nuu tutu ii, te ni ka samai, te ni ka kaꞌin “Adonai” ja kei kaꞌan “Jitoꞌo”. Te nuu kuee ka, te ni ka saka tnaꞌi Adonai jin kuun letra yun, te ni ka tei “Jehová”. Dios jin maꞌñu sagua yaa ñuꞌu ja jaꞌnu jaꞌnu nuu in tnu iñu ndoko. Te ni jini Moisés ja jaꞌnu ñuꞌu nuu tnu, su tu kai tnu. Te ni ndakani ini Moisés: “Na kiꞌin yatnio jinkoto in jakaꞌnu jinio yun, nau ja jaꞌnu ñuꞌu, te tu kai tnu” kaꞌan de.
Su nuu ni jini Jitoꞌo ja majintnaꞌa Moisés tnu ja kondiaꞌa de, te ni kana ya guaa ndee sagua nuu tnu iñu yun, te jiñaꞌa ya:
―Moisés.
Te jiñaꞌa de:
―Yaꞌa oo san.
Te jiñaꞌa ya:
―Ma kii ka ron. Keneꞌe ndija ron, chi ñuꞌu ii kuu nuu jain ron jian.
Te jiñaꞌa ka ia Dios:
―Maa rin kuu Dios, ia chiñuꞌu tata ron, ia ni ka ochiñuꞌu ndi Abraham vi Isaac vi Jacob.
Yun te ni chisaꞌu Moisés nuu de, chi ni yuꞌu de ja kondiaꞌa de ia Dios.
Su ni kaꞌan ka ya, te jiñaꞌa ya:
―Ni jini rin tnundoꞌo ka tnaꞌa ñayiu ñuu rin ja ka oo ñuu Egipto, te ni onini rin ja ka kana jai nuu ka saꞌa ndevaꞌa ña tee ka yindaꞌa ña jin. Te ja jini guaꞌa rin tnoꞌo suchi ini ka tnaꞌi. Te yun kuu ja makuun rin vaji rin ja skaku niꞌnu rin jin nuu ndaꞌa tee Egipto, te ndeneꞌe rin jin ñuu yun ja ndakuaka maa rin jin kiꞌinkuei in ñuu guaꞌa, in ñuu jite, nuu ka oo kuaꞌa ja vi kaa vi koꞌi, kaꞌan rin siki ñuu ñayiu cananeo vi ñayiu heteo vi ñayiu amorreo vi ñayiu ferezeo vi ñayiu heveo vi ñayiu jebuseo. Chi ja ni kenta tnoꞌo ndaꞌu ja ka kana ñayiu Israel ndee nuu rin, te suni ja ni jini rin ja ka xtoꞌo ndevaꞌa ña ñayiu Egipto jin. 10 Te yun kuu ja vitna, te neꞌe, chi tetniuu ña rin kiꞌin ron nuu Faraón, nagua ja ndeneꞌe ron ñayiu Israel ja ka kui ñayiu ñuu maa rin ja ka oi ñuu Egipto ―jiñaꞌa ya.
11 Yun te jiñaꞌa Moisés nuu ia Dios:
―¿Su na in kuu sein ja jino san nuu Faraón, te ndeneꞌe san ñayiu Israel nuu ñuu Egipto yun? ―jiñaꞌa de.
12 Te jiñaꞌa ia Dios:
―Kuaꞌan chi koo maa rin jin ron, te yaꞌa kokuu in seña nuu ron ja maa rin ni tetniuu ña jin ron: Nuu ndeneꞌe ron ñayiu ñuu rin Egipto yun, te ndikuei ndiꞌi ron nuu yuku yaꞌa vi chiñuꞌu ña ron ―jiñaꞌa ya.
13 Su jiñaꞌa Moisés nuu ia Dios:
―Su nuu na ndajino san nuu ñayiu Israel, te kuñaꞌa san: “Dios ndi tata velu ni, ni tetniuu ña jin san ja vaji san nuu ni”, te nuu na vi kakan tnoꞌo ña de jin san: “¿Naxa nani ya?”, te ¿nagua kuñaꞌa san? ―jiñaꞌa de.
14 Te jiñaꞌa ia Dios nuu Moisés:
―Maa rin kuu maa rin.
Te jiñaꞌa ka ya:
―Suaꞌa kuñaꞌa ron nuu ñayiu Israel: “Ruꞌun, chi maa rin kuu ja ni tetniuu ña ja kuaꞌan ron nuu de”.
15 Te suni jiñaꞌa ka ia Dios nuu Moisés:
―Suaꞌa kuñaꞌa ron nuu ñayiu Israel: “Jeovaa Dios, ia ka chiñuꞌu tata ni, Dios ni ka oo chiñuꞌu ndi Abraham vi Isaac vi Jacob kuu ia ni tetniuu ña jin san ja vaji san nuu ni”, kuñaꞌa ron. Yaꞌa kuu sivi rin ja oo nikuii nikani, te jin sivi yaꞌa vi kondakakuneꞌe ña ndiꞌi tatatnoꞌo ron nikuii nikani. 16 Kuaꞌan te ndaxtutu ron tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñayiu Israel te kuñaꞌa ron: “Jeovaa Dios, ia ka chiñuꞌu tata ni, Dios ni ka ochiñuꞌu ndi Abraham vi Isaac vi Jacob kuu ia ni kenta nuu san, te kachi ya: Jandaa ndija ja ni jinkoto rin ñayiu Israel, te ni jini rin ja ndevaꞌa ndetnuni ka saꞌa ña ñayiu Egipto. 17 Te yun guaa kuini rin ja ndeneꞌe rin jin nuu tnundoꞌo ka tnaꞌi ñuu Egipto yun, te ndakuaka rin jin ja kiꞌinkuei ñuu ñayiu cananeo vi ñayiu heteo vi ñayiu amorreo vi ñayiu ferezeo vi ñayiu heveo vi ñayiu jebuseo, in nuu ñuꞌu ja kee kuaꞌa ja vi kaa vi koꞌi.” 18 Te vi konini tee ka kuu nijaꞌnu yun tnoꞌo kaꞌan ron, te kiꞌinkuei ron jin de nuu rey ñuu Egipto yun, te suaꞌa vi kuñaꞌa ron: “Ni nukuꞌun ña Jeovaa Dios ñayiu hebreo. Te kuandetu ni joo na kiꞌinkuei san, chi uni kiuu vi kaka san nuu ñuu teꞌa, te saa kentakuei san nuu vi soko san kiti nuu ia Dios san”, vi kuñaꞌa ron. 19 Su ja maa rin, chi ja jini rin ja rey Egipto yun, chi ma siaa ña de ja kiꞌinkuei ron nuu ja ma vi tenini ron jin de jin jakaꞌnu rin. 20 Su tetniuu maa rin taka jakueꞌe siki ñayiu Egipto, te xneꞌe rin ndiꞌi tniuu naꞌnu saꞌa rin jin nui. Yun te saa siaa ña Faraón ja kiꞌinkuei ron. 21 Te saꞌa rin ja vi kaꞌan vaꞌa ña ñayiu Egipto yun jin ñayiu Israel, nagua ja nuu ndekuei ron ñuu Egipto yun, te ma ndekuei ron jin ndaꞌa uun ron. 22 Chi in in ñasiꞌi vi kakan ña nuu ñaꞌa ka oo yatni jin ña vi nuu ñaꞌa ka ndoo veꞌe ñaꞌa yatni yun ndatniuu ja kuu oro vi plata vi saꞌun ja vi kuiꞌnu seyii ña vi sesiꞌi ña. Saa te vi tandaꞌu ron ñayiu Egipto ―jiñaꞌa ya.

*3:2 3:2 a Te sivi ia Dios ni ka tee ñayiu jin saꞌa hebreo kuun consonsante YHWH ja kei kaꞌan “maa rin kuu” axi “maa rin kokuu”. Te nuu kuee ka, te tu ni ka kaꞌan ñayiu yun sivi ya, chi in tnoꞌo ii ndevaꞌa kuu, te nuu ka kaꞌu ñayiu nuu tutu ii, te ni ka samai, te ni ka kaꞌin “Adonai” ja kei kaꞌan “Jitoꞌo”. Te nuu kuee ka, te ni ka saka tnaꞌi Adonai jin kuun letra yun, te ni ka tei “Jehová”.