2
Ni kaku Moisés
Ni oo in tee ja kuu tatatnoꞌo Leví ja ni jaka tnaꞌa de jin in ñaꞌa in ni tatatnoꞌo maa de. Te ni junkuꞌun lulu ñasiꞌi yun, te ni kaku in seyii luluu ña, te nuu ni ndiaꞌa ña jin ja luu ndevaꞌa kai, te ni onevaꞌa yuꞌu ña jin uni yoo. Su tu ni kuu ka ja konevaꞌa yuꞌu ña jin kuaꞌa ka kiuu, te ni kiꞌin ña in chika, te ni ndakasi ña jin brea yau nuu ka nune yun, te ni tnaa ña lulu yun nuu chika yun, te ni junsiaꞌa ña jin neꞌu tnuyoo ja oo yuꞌu yute Nilo yun. Su ni oo jika kuaꞌa suchi yii luluu yun ja kondiaꞌi naxa kaa ja ndoꞌi.
Te ore saa ni kuun sesiꞌi Faraón ja kuchi yute yun, te nini ka jiondita suchi siꞌi ka jinokuechi nui yuꞌu yute yun, te sanaa ni ni ndakotoi, te ni jini chika ja inee neꞌu tnuyoo yun. Te ni tetniui in suchi siꞌi jinokuechi nui ja ni nukiꞌin chika yun. Te nuu ni ndakune sesiꞌi Faraón yuꞌu chika yun, te ni jini in lulu ja ndaꞌi ndaꞌi inei. Te ni kundaꞌu ini ñai jin lulu yun, su jiñaꞌi:
―Ndee in lulu ñayiu hebreo kuu suchi yaꞌa ―jiñaꞌi.
Yun te jiñaꞌa kuaꞌa suchi yii luluu yun nuu sesiꞌi Faraón:
―¿A kuini ni ja kiꞌin san junkana san in ñaꞌa hebreo, nagua ja na skuaꞌnu ña lulu yaꞌa? ―jiñaꞌi.
Te jiñaꞌa sesiꞌi Faraón:
―Kuaꞌan majinkana ron ña nuu saa ―jiñaꞌi.
Yun te ni jaꞌan suchi siꞌi yun ni jinkuakai nana maa lulu yun. Te jiñaꞌa sesiꞌi Faraón nuu ña:
―Kuaꞌan jin lulu yaꞌa, te skuaꞌnu ron jin, te tniuyaꞌu ña rin jin ron ―jiñaꞌi.
Te ni ndakuaka ña nana lulu yun, te ni skuaꞌnu ña jin. 10 Te nuu ni jaꞌnu chiluluu yun, te ni nusiaꞌa ña jin nuu sesiꞌi Faraón, te ni ndakuaan seꞌe ñai, te ni xnani ñai Moisés, chi ni kachi: “Nuu ndute ni ndatauo jin”.
Ni jino yuꞌu Moisés kuaꞌin ndee ñuu Madián
11 Te in kiuu nuu ja ni kukaꞌnu Moisés, ni kei kuaꞌin majinkotoi in ñani in tnaꞌi. Te ni jini ja ndee ndevaꞌa tniuu ka saꞌa de. Te suni ni jini ja in tee Egipto kani ndevaꞌa de in tnaꞌi hebreo. 12 Yun te ni ndiaꞌa guaguaꞌi nii kuiti ja tu na in ndiaꞌa, te ni jaꞌni tee Egipto, te ni tayuꞌu ñai nuu ñuti yun. 13 Te inka kiuu tnee suaꞌa ni kee tukui, te ni jini uu tnaꞌi hebreo ja ka jaxin tnaꞌa de. Yun te jiñaꞌi nuu tee kani ndevaꞌa ña jin inka de:
―¿Nau ja kani ndevaꞌa ni tee jian, te tnaꞌa ni kuu de? ―jiñaꞌi.
14 Te jiñaꞌa tee yun:
―¿Na in ni tau ña jin ron ja kotatnuni ron axi ja kokaꞌnde ron kuechi ja jaꞌa in in ruꞌun? ¿Axi kaꞌan ron ja kaꞌni ña ron nagua ni jaꞌni ron tee Egipto yun iku? ―jiñaꞌa de.
Yun te ni yuꞌu Moisés, te ni ndakani ini: “Ja ni ka jini ja siun ni saꞌo”.
15 Te nuu ni jini Faraón ja siun ni saꞌa Moisés, te ni nduku de ja kaꞌni ña de jin. Su ni jino yuꞌu Moisés nuu Faraón, te kuaꞌin ja ni oi nuu ñuꞌu ñayiu Madián.
16 Te nuu ni jinoi, te ni jinkoi yatni nuu oo poso ndute yun. Te yun ni jinokuei ndi uja sesiꞌi ni onevaꞌa sutu kuu tatatnoꞌo Madián, ja vi taui ndute ja vi chitui pila ja vi kuñaꞌi vi koꞌo ndikachi tatai. 17 Su ni jinokuei sava ka tee ka jito kiti, te ni ka taa ña de jin. Yun te ni ndakoo Moisés, ni skaku niꞌnu ñai, te ni jiñaꞌi ndute ni ka jiꞌi ndikachi suchi siꞌi yun. 18 Te nuu ni ndajinokuei suchi siꞌi yun veꞌi nuu oo tatai Reuel, te ni jikan tnoꞌo ña de:
―¿Nau ja vi neꞌe ndevaꞌa ni ndajakuei ron vitna? ―jiñaꞌa de.
19 Te ka jiñaꞌi:
―Saa chi yun oo in tee Egipto, te ni skaku niꞌnu ña de nuu tee ka jito kiti yun, te suni ni tau de ndute, te ni jiñaꞌa de ni ka jiꞌi ndikachio ―ka jiñaꞌi.
20 Te ni jikan tnoꞌo de sesiꞌi de:
―¿Ndenu oo de? ¿Nau ja ni ka xndoo ron tee yun? Mavinukana de nagua ja na kaa de joo xtaa ―jiñaꞌa de.
21 Te ni jantaꞌu Moisés ja kendoo de koo de veꞌe tee yun, te ni jiñaꞌa de sesiꞌi de Séfora ja kondeka Moisés.
22 Te ni kaku in seyii ña, te ni xnani Moisés jin Gersón, chi ni kachi de: “Jika nuu ndaꞌuo inka ñuu”.
Ni ndakaꞌan ia Dios ñayiu Israel
23 Yun te nuu ni yaꞌa kuaꞌa kuia, te ni jiꞌi rey Egipto yun. Te ñayiu Israel, chi ni ka kana ka ndaꞌi nuu ia Dios ja siun ka tnaꞌa ndevaꞌi tnundoꞌo ja ka jinokuechi nuu ñuu yun, te ni kenta ja ka kanai ndee nuu ia Dios. 24 Te ni onini ia Dios ja ndaꞌu ndevaꞌa ka saꞌi, te ndakaꞌan ya tratu ni saꞌa ya jin Abraham vi Isaac vi Jacob. 25 Te ni ndiaꞌa ia Dios tnundoꞌo ka tnaꞌa ñayiu Israel, te ni kundaꞌu ini ña ya.