Liuru kuu uu ja ni tee Moisés nani Éxodo
1
Tnundoꞌo ni ka tnaꞌa ñayiu Israel nuu ni ka oi ñuu Egipto
Yaꞌa ka kuu sivi tee Israel ja ni kentakuei de jin tata de Jacob nuu ñuu Egipto, te ka ondeka mamaa de ñayiu veꞌe de: Rubén, vi Simeón, vi Leví, vi Judá, vi Isacar, vi Zabulón, vi Benjamín, vi Dan, vi Neftalí, vi Gad vi Aser. Ndiꞌi tatatnoꞌo Jacob ni ka okuu uni xiko uxi ñayiu. Su José, chi ja ni oo maa de Egipto.
Su nuu kuee ka, te ni jiꞌi José vi ndiꞌi ñani de jin ndiꞌi ñayiu ni ka oo jin de ndee kiuu yun. Su tatatnoꞌo Israel, chi vii ndevaꞌa ni ka ndataꞌu, te ni ka kaya kuaꞌa ndevaꞌi, te ni kentakuei ja ni ka oo ndakui ndevaꞌi, te vi ni ka chitui nii ñuu yun.
Te nuu kuee ka ni oo in rey jaa ñuu Egipto ja tu ni jini saꞌun de José. Te jiñaꞌa de nuu ñayiu ñuu de:
―Vi kondiaꞌa ni ñayiu ñuu Israel ja kuaꞌa kai ka kuu saa yoon vi inu ndakui kai. 10 Te yun kuu ja vi koo ndichi inio siki, nagua ja ma vi kaya kuaꞌi, chi kana saa ndakoo in ñuu sikio ja vi kaxin tnaꞌa jion, te vi ndachituu tnaꞌi ja vi kaxin tnaꞌo jin, te ndekuei ñuo kiꞌinkuei ―jiñaꞌa de suaꞌa.
11 Yun te ni ka jani de tee ni ka otanuni nuu ñayiu Israel, te ni ka otenini ña de ja vi saꞌi tniuu ndee ndevaꞌa nuu ni ka saꞌi ñuu naꞌnu ndevaꞌa ja kuu ñuu Pitón vi Ramesés, nagua ja tavaꞌa rey Faraón yun ndiꞌi ja kee nuu ñundeꞌi. 12 Su vi viꞌi ka ni ka oxtoꞌo ña de, te vi saa kuaꞌa kai ni ka ondataꞌu. Te ni ka kaya ndevaꞌi ja vi ni ka oyuꞌu ña ñayiu Egipto jin ñayiu Israel yun.
13 Te yun guaa ni ka tenini ña ñayiu Egipto yun jin ñayiu Israel ja ni ka satniuu ndee ndevaꞌi. 14 Suni ni ka jiñaꞌa de tnoꞌo suchi ini ja ni ka oo jin ñayiu Israel yun, chi ni ka jiñaꞌa de tniuu ndee ndevaꞌa ja ni ka osakai ndeꞌi, te ni ka osaꞌi adobe, vi ndiꞌi tniuu ja ka jitu ñayiu nuu ñundeꞌi. Te jin ndiꞌi tniuu ni ka osaꞌi ni ka otenini ña de vi ni ka osaꞌa ndevaꞌa ña de. 15 Yun te ni kaꞌan rey Egipto yun nuu ñaꞌa ka ndatniuvaꞌa lulu, ñaꞌa tatatnoꞌo Israel, ja suni ka kuu hebreo. Te in ñaꞌa tatna yun nani Sifra, te inka ña nani Fúa, te jiñaꞌa de suaꞌa:
16 ―Nuu ka jito ni ñaꞌa hebreo nuu ka kaku lulu ña, te vi kondiaꞌa ni jin, a chiyii axi chisiꞌi kui. Te nuu ja chiyii kui, te vi kaꞌni ni jin, su nuu ja chisiꞌi kui, te na koteku mai ―jiñaꞌa de.
17 Su ñaꞌa ka ndatniuvaꞌa lulu yun, chi ni ka oyuꞌu niꞌnu ña ia Dios, te tu ni ka jantnoꞌo ña nagua ni tatnuni rey Egipto yun, chi ni ka ojandetu ña ni ka oteku maa chiyii kueli yun. 18 Yun te ni kana ña rey Egipto yun jin ñaꞌa ka ndatniuvaꞌa lulu yun, te jiñaꞌa de suaꞌa:
―¿Te nau ja ka saꞌa ni siaꞌa ja ka jandetu ni ka teku maa chiyii kueli yun?
19 Te ka jiñaꞌa ñaꞌa tatna nuu rey Faraón yun:
―Saa, chi ñaꞌa hebreo yun, chi masu inuu ka kuu ña jin ñaꞌa Egipto, chi inu ndakui ndevaꞌa ka ña, te ama ka ja kentakuei san, te ja ka skaku ña lulu ña.
20 Te yun kuu ja ni saꞌa vii ni saꞌa vaꞌa ña ia Dios jin ñaꞌa ka ndatniuvaꞌa lulu yun, te ni ka kaya ndevaꞌa ñayiu ñuu yun, te ni kentakuei ja ni ka oo ndakui ndevaꞌi. 21 Te ja siun ni ka oyuꞌu niꞌnu ñaꞌa tatna yun ia Dios, te ni chindee ni chituu ña ya, te ni ka kaya kuaꞌa ndevaꞌa ñayiu veꞌe ña. 22 Yun te ni tatnuni Faraón yun nuu ndiꞌi ñayiu ñuu de, te jiñaꞌa de suaꞌa:
―Vi tnaa ni ndiꞌi chiyii kueli hebreo inka ni ka kaku nuu ndute yute Nilo, te vi kuandetu ni vi koteku ndiꞌi maa suchi siꞌi kueli yun ―jiñaꞌa de.