50
Ni jinkoyuꞌu Jacob
Yun te ni sonee José maa de nuu tata de, te ni ndaꞌi de ja jaꞌa tata de, vi ni chitu de nuu tata de. Te ni tatnuni José nuu tee tatna ja ka jinokuechi nuu de ja na vi chiꞌi de bálsamo yiki kuñu tata de, te ni ka savaꞌa tee tatna yun jin bálsamo vi sava ka tatna yiki kuñu Israel. Te ni jino uu xiko kiuu ja ka savaꞌa de yiki kuñu jin bálsamo vi ndiꞌi nuu tatna ja jaꞌan asin nagua ja ma teꞌi yachi ndiyi yun, chi saa kiuu kuini ja vi saꞌa de tniuu yun, te ni ka ndaꞌi ndee ña ñayiu Egipto uni xiko uxi kiuu.
Te nuu ni yaꞌa kiuu tnoꞌo suchi ini yun, te ni kaꞌan José nuu tee tatnuni nuu veꞌe Faraón, te jiñaꞌa de:
―Nuu ja kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ni, te jikantaꞌu san ja tanundaꞌa ni kaꞌan ni jin Faraón, te suaꞌa kuñaꞌa ni: “Ni saꞌa ndi tata san ja ni kee yuꞌu san nuu ni kachi de: Vitna te ja ni kuyatni ja kuu rin, te kuini rin ja tayuꞌu ña ron yau ñaña ja ni saꞌa tuaꞌa rin ja jinkoyuꞌu rin ja oo nuu ñuꞌu ñuu Canaán. Te jikantaꞌu san vitna ja kuandetu ni na kiꞌin san tayuꞌu san ndi tata san, te saa ndajiokuiin san”, kuñaꞌa ni joo ―jiñaꞌa de.
Te ni tetniuu Faraón tnoꞌo yaꞌa ja vi kaxtnoꞌo nuu José:
―Kuaꞌan nuu saa te tayuꞌu ron tata ron, nagua ni kee yuꞌu ron nuu de.
Yun te ni kanuu José ja tayuꞌu de tata de, te ni ka kanuu de jin ndiꞌi tee ka jinokuechi nuu Faraón vi tee nijaꞌnu ja ka oo veꞌe maa Faraón, vi tee nijaꞌnu ja ka oo maa Egipto, vi ndiꞌi ñayiu veꞌe José vi ñani de vi ñayiu veꞌe ndi yua de, te nani ka suchi kueli ni ka xndoo de ñuu Gosén jin ndikachi de vi isndiki de. Te suni ni ka kanuu de jin carreta vi ñayiu ka yoso kuai, te ni kuu in yukun kani kuiti ñayiu kuaꞌankuei. 10 Te nuu ni jinokuei de nuu ni okeneꞌe tee nani Atad triu de ja oo inka jioo yute Jordán, te yun ka saꞌa ndaꞌu ndevaꞌa de ni ka ndaꞌi ni ka kana de, te uja kiuu ni otnaꞌu ini José ja jaꞌa tata de. 11 Te nuu ni ka jini soꞌo ñayiu Canaán ja ka ndaꞌi ka kana ñayiu ka oi nuu ni okeneꞌe Atad triu de, te ni ka kachi: “Vi ka ndaꞌi ka kana ñayiu ñuu Egipto”. Te yun ni ka xnani jin sivi Abel-misraim* 50:11 Abel-misraim, kei kaꞌan: nuu ka ndaꞌi ka kana ñayiu Egipto. ja oo jioo yute Jordán.
12 Ni ka skunkuu seꞌe Jacob ndiꞌi nagua ni tatnuni de ama ka ja kuu de, 13 chi ni ka nusiaꞌa ña seꞌe de ndee Canaán, te ni ka tayuꞌu ña de kava veꞌe ja oo nuu ñundeꞌi Macpela nuu ni ndakuaan ndi Abraham nuu Efrón, seꞌe Het, ja oo ñukuun ja vi kojinkoyuꞌu ndiyi ja oo ichi kana nikandii ñuu Mamre. 14 Te nuu ni ndiꞌi ja ni ka tayuꞌu ña José jin tata de, te ni ka ndajiokuiin de jin ñani de vi ndiꞌi ñayiu ni jaꞌankuei jin de ja kuanoꞌokuei de Egipto.
Ni jiꞌi José
15 Te nuu ni ka jini ñani José ja ni jiꞌi ndi tata de, te ni ka ndatnoꞌo tnaꞌa de:
―A saa vatu ni ñuꞌu kiti ini ni José, te ndaxtenaa ña de jin ndiꞌi jakueꞌe ja ni ka saꞌo de ―ka kachi de.
16 Te ni ka tetniuu de tee siin ja na vi kaꞌan niꞌnu de ja jaꞌa de, te ka jiñaꞌa tee yun nuu José:
―Suaꞌa ni tatnuni ndi tata ni ama ka ja kuu de. 17 Suaꞌa vi kuñaꞌa ron nuu José: “Ka jikantaꞌu san nuu ni ja konekaꞌnu ini ni vitna ndiꞌi jakueꞌe ni ka saꞌa ñani ni vi yika kuechi de, chi kuaꞌa jakueꞌe ni ka saꞌa ña de jin ni”. Te yun guaa vitna te ka jikantaꞌu san ja konekaꞌnu ini ni jakueꞌe ni ka saꞌa tee ka jinokuechi nuu Dios ndi tata ni ―ka jiñaꞌa de.
Te ni ndaꞌi José nini ka kaꞌan tee yun. 18 Te suni ni jaꞌankuei ñani José nuu de, te ni ka jinkindei de nuu José, te ka jiñaꞌa de:
―Yaꞌa ka oo san, te vi kokunukuechi san nuu ni, vi ñani.
19 Te jiñaꞌa José:
―Ma vi koyuꞌu ni, ¿xaan kuu koo sein nuu tniuu Dios? 20 Ni ka ndakani kueꞌe ini maa ni ja jaꞌa san, su ia Dios ni sama ya, te ni jani ña ya ichi guaꞌa, nagua ja saꞌa san ja ka ndiaꞌa nuo vitna, ja skaku niꞌnu san ñayiu kuaꞌa ñuu. 21 Te yun guaa vitna, te ma vi koyuꞌu ni, chi koskaa ña maa san jin ni vi seꞌe kueli ni ―jiñaꞌa de.
Te ni ndasaꞌa sii ini de ñani de, chi ni kaꞌan luu ndevaꞌa de. 22 Te ni oo José Egipto, maa de vi ñayiu veꞌe ndi tata de, te ni oteku José in ciento uxi kuia. 23 Te ni jini nuu José ndee seꞌe señani Efraín, te suni seꞌe Maquir seyii Manasés ja ni ka jaꞌnui nuu jiti José. 24 Te jiñaꞌa José nuu ñani de:
―Ja ni kuyatni ja kuu san, su ia Dios, chi vi jandaa ja kikoto ña ya, te saꞌa ya ja ndekuei ni ñuu yaꞌa, te vi ndanuu ni nuu ñuꞌu ni kee yuꞌu ya ja taa ya nuu ndi tata jaꞌnuo Abraham vi nuu ndi tata jaꞌnuo Isaac vi nuu ndi tatao Jacob.
25 Yun te ni saꞌa José ja ni kekuei yuꞌu seꞌe Israel, te jiñaꞌa de:
―Ia Dios chi jandaa ja kii ya kikoto ña ya, te vi saꞌa ni jandiuxi vi ndakiꞌin ni yiki kuñu san noꞌokuei jin ni ―jiñaꞌa de nuu ñani de.
26 Te ni jiꞌi José nuu ni oo de in ciento uxi kuia, te ni ka savaꞌa yiki kuñu de jin bálsamo vi ndiꞌi tatna jaꞌan asin, te ni ka tnaa yiki kuñu de nuu in jatnu, te ni ka tavaꞌa Egipto.
Saa ni kuu.

*50:11 50:11 Abel-misraim, kei kaꞌan: nuu ka ndaꞌi ka kana ñayiu Egipto.