49
Ni ndakani Jacob naxa kokuu ja jaꞌa seꞌe de
Yun te ni ndakana Jacob seyii de, te jiñaꞌa de:
―Vi ndututu te na kaxtnoꞌo rin naxa kaa ja kokuu kiuu ja vaji nuu kuee ka.
Vi ndututu te vi konini ron, vi seꞌe Jacob,
Vi konini ja kaꞌan tata ron Israel.
 
Rubén, maa ron kuu seyii xtnañuꞌu rin, seꞌe ndakui ka rin
ja kuu ron seꞌe xtnañuꞌu rin nuu ni ochitu chitu rin.
Kaꞌnu ka kuu ron ja vi kiñuꞌu ñani ron nuu ron,
vi kaꞌnu ka kuu ron ja kotatnuni ron.
Su yaꞌa yun kuaꞌan ron na kuinio ndute
guaa ma kokuu kaꞌnu ka ron,
chi ni ndaa ron nuu jito tata ron,
te ni saꞌa neꞌe ña ron,
ja siun ni ndaa ron nuu kixin rin.
 
Simeón vi Leví, nduu ñani de,
te yuchi kani de, chi ja janeꞌe jayichi ni ka saꞌa.
Te tu junkuaan ini rin tnoꞌo ka kaꞌan de,
ni ma kintnaꞌa rin jin de ja vi kokaka in ni rin,
chi vi ja ka kiti ndevaꞌa ini de,
te ni ka jaꞌni de ñayiu.
Te vi jin jakueꞌe jasuaꞌa ka saꞌa de,
te ni ka jaꞌnde de tuchi ndee siꞌin isndiki yun.
Te xtau tniaꞌa rin ja ka kiti ini de yun, chi xeen ndevaꞌa,
te ndakui ndevaꞌa tnoꞌo kiti ini de yun,
te saꞌa siin rin de nuu ñayiu Israel,
te siagua rin de kiꞌinkuei de.
 
Judá, nuu maa ron guaa vi kaꞌan vii vi kaꞌan vaꞌa ña ñani ron,
te jin ndaꞌa ron tnii ron sukun ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña,
te vi kindei vi kititi ñani ron nuu ron.
Judá, kuu ron na kuinio seꞌe luluu ndikaꞌa,
te nuu jaꞌan ron yuku ja jaꞌni ron kiti ñuu, vi seꞌe,
te nukitnaꞌnu ron te jikotuu ron na kuinio ndikaꞌa,
axi na kuinio ndikaꞌa siꞌi,
¿te na in kundee ini ja xtoto ña jin ron?
10 Te tu na in kindee seyu Judá nuu mesa ja tatnuni de,
ni vara ii tee netniuu,
vi guaa ndee na ndenta maa tee xiin kuenta yun.
Te nuu maa de guaa vi kandija ñayiu ñuu
te vi ndututui ja vi chiñuꞌu ñai.
11 Te nuu tnu uva kuꞌni de mentu luluu de,
te yoꞌo tnu yun kuꞌni de seꞌe mentu siꞌi de,
te jin nduxi uva ndakate de saꞌun de,
te suni nduxi uva yun ni joso de soo suꞌnu de.
12 Te nduchi nuu de vi kuaꞌa kuiti oo na kuinio vinu,
te noꞌo de vi yaa kuiti oo na kuinio xikui.
 
13 Zabulón, yuꞌu ndute mar koo de
te kokoto de barco
te vi konetnaꞌa ñuꞌu de jin ñuꞌu ñuu Sidón.
 
14 Isacar, kokuu de na kuinio in mentu ndakui ndevaꞌa
ja katuu ti neꞌu nduu itni naꞌnu ja ndiso ti.
15 Te nuu jini ti ja oo guaꞌa ja ndatatu ti
te luu ndevaꞌa oo nuu ñuꞌu
guaa ni kuneꞌe ti yata ti te ni jiso ti javee
te ni jinokuechi ti nuu tniuu ndee ndevaꞌa.
 
16 Dan kokaꞌnde kuechi ñayiu ñuu
te kokuu inuu de jin sava ka tatatnoꞌo Israel.
17 Te kokuu Dan na kuinio koo ja katuu ti yuꞌu ichi
axi na kuinio koo xeen ja katuu ti yuꞌu ichi chindaa,
te jayiꞌi ti sukun siꞌin kuai
te skanakau yata ña ti jin ñayiu yoso kuai yun.
 
18 Te ndetu kaꞌnu san ja skaku niꞌnu ña ni, Jitoꞌo.
 
19 Gad, chi kikuei ñayiu vi kaxin tnaꞌa jin de,
te sondikin de ñayiu yun te vi kaxin tnaꞌa jin de.
 
20 Te Aser, chi koo kuaꞌa xtaa veꞌe de
te kosaꞌa de xtaa guaꞌa vi ndei ja kokuni asin ndevaꞌa rey ja kokaa de.
 
21 Neftalí, kokuu de na kuinio isu ja jika sii ini ti,
te luu ndevaꞌa ka ndaa seꞌe ti.
 
22 Te José kuu de na kuinio ndaꞌa yutnu ja kuun vii ndevaꞌa kiti vixin
ja oo yatni nuu kee ndute
te kenta ndaꞌa tnu guaa ndee yata veꞌe.
23 Te tee ja ka tiuu kuji ni ka nduku de ja vi kaꞌni ña de,
te kuaꞌa tnundoꞌo ni ka jiñaꞌa de
vi ka kaꞌan uꞌu ña de.
24 Su ni saꞌa ndakui de kuji de,
te ia Dios kaꞌnu ndevaꞌa ni saꞌa ndakui ndaꞌa de,
te maa ya kuu ia ndakui ja oo jin Jacob,
ia ja jito jini ña jion.
Te suu ya kuu kava guaꞌa ja ndiso ñayiu Israel.
25 Te Dios tata ron na chituu ña,
te ia Dios kaꞌnu, ja ndiꞌi ni ja kuu saꞌa ya, na saꞌa ña ya javii javaꞌa oo ndee andivi,
jin javii javaꞌa oo ndee nuu kunu ka nuu kana ndute,
jin javii javaꞌa oo ndoso ni jaxin ron vi chii ni ñuꞌu ron.
26 Te javii javaꞌa ja ni niꞌi ron nuu tata ron,
chi kuaꞌa ka kuu saa javii javaꞌa ni ka niꞌi ndi tata jaꞌnu rin,
chi ndiꞌi javii javaꞌa oo yuku jika ka yun ja oo nikuii nikani ni yun koo siki ron,
chi maa ron kuu José,
ja ni saꞌa siin ña Dios neꞌu ñani ron.
 
27 Benjamín, kuu de na kuinio in vaꞌu lobo ja kindee ndevaꞌa ti ja jaa ti,
te tnoꞌo neꞌe jaa ti nagua niꞌi ti,
te tnoꞌo jañini ndaxtute ti nagua niꞌi ti.
―Jiñaꞌa Jacob nuu seꞌe de.
Ni jiꞌi Jacob
28 Te ndiꞌi tee yaꞌa ni ka okuu ndi uxi uu tatatnoꞌo Israel, te tnoꞌo yaꞌa kuu ja ni kaꞌan tata de javii javaꞌa siki in in de, na kuu na kuu naxa ni ka niꞌi taꞌu de nuu Dios. 29 Yun te ni tatnuni de, te jiñaꞌa de:
―Ja ni kuu ja kuu rin, te kiꞌin rin ja vi ndanitnaꞌa rin jin tata rin, te vi tayuꞌu ña nuu ka yiyuꞌu tata rin yau kava ja oo nuu ñundeꞌi Efrón tee tatatnoꞌo Het, 30 yau kava ja oo nuu ñundeꞌi Macpela ja oo ichi kana nikandii Mamre, ñuu ja tnii Canaán, nuu ni ndakuaan ndi tata jaꞌnu rin Abraham ñundeꞌi yun nuu Efrón tee tatatnoꞌo Het ja kokuu nuu ka jinkoyuꞌu ndiyi. 31 Te yun ni ka jinkoyuꞌu Abraham vi nana jaꞌnu rin Sara, te suni yun ni ka jinkoyuꞌu tata rin Isaac vi nana rin Rebeca, te suni yun ni tayuꞌu rin ñasiꞌi rin Lea. 32 Te maa seꞌe Het ni ka xiko yau kava ja oo nuu ñundeꞌi de yun ―jiñaꞌa de.
33 Te nuu ni ndiꞌi ni kaꞌan Jacob ja ni tatnuni de nuu seꞌe de, te ni ndaxtutu de siꞌin de, te ni kana anu de, ja ni jiꞌi de, te kuaꞌan de ja ni ka ndanitnaꞌa de jin tata de ja ni ka jiꞌi.