48
Jikantaꞌu Jacob ja jaꞌa Efraín vi Manasés
Te nuu ni yaꞌa yun, te ni ka kaxtnoꞌo nuu José, te ka jiñaꞌa:
―Kuꞌu tata yua ni.
Te ni jaka de nduu seyii de, Manasés vi Efraín. Te ni ka kaxtnoꞌo nuu Jacob, te ka jiñaꞌa:
―Yun vaji seyii ni José ja makikoto ña de.
Yun te ni nduku ndee Israel ja ni nukoo de nuu jito de, te jiñaꞌa de nuu José:
―Ia Dios kaꞌnu, ja ndiꞌi ni ja kuu saꞌa ya, ja ni skuni ña ya nuu ni oo rin ñuu nani Luz ja tnii Canaán, te ni kaꞌan ya in javii in javaꞌa jin rin nuu kachi ya: “Vitna te skaya ña rin ja vi kaya kuaꞌa ron, te suu ron kokuu yua kuaꞌa ñuu naꞌnu, te kuñaꞌa rin ñuꞌu yaꞌa nuu tatatnoꞌo ron ja vi koi nuu kuee ka, te vi saꞌa jajin mai nikuii nikani ni”, kachi ya. Te vitna te ndi nduu seyii ron Efraín vi Manasés ja ni ka kakui Egipto yaꞌa ama ka ja kenta rin nuu oo ron, te ndui vi nduu seyii maa rin, na kuinio Rubén vi Simeón, saa vi kokui seyii maa rin. Te seꞌe ron ja vi koo kuee ka, te vi kokui seꞌe maa ron, te jin sivi ñani vi konani ñuꞌu ja vi niꞌi ja vi koi. Chi nuu ni ndee rin ñuu Padan-aram ja kuanoꞌo rin ñuu Canaán, ama ka ja kenta rin ñuu Efrata, te ni jiꞌi ndi nana ron Raquel, te ni tayuꞌu rin ña ichi kuaꞌan Efrata, ja kuu ñuu Belén vitna ―jiñaꞌa de.
Te nuu ni jini ña Israel jin nduu seyii José, te jiñaꞌa de:
―¿Na in ka kuu suchi yaꞌa?
Te jiñaꞌa José nuu tata de:
―Seyii maa san ka kui, suchi yaꞌa ni skutaꞌu ña ia Dios nuu ni kee san ñuu yaꞌa.
Te jiñaꞌa Israel:
―Vitna te siaꞌa yatni nuu rin, te na kakantaꞌu rin ja jaꞌi nuu ia Dios ―jiñaꞌa de.
10 Te nduchi nuu Israel, chi ja ni ka kuita saꞌun ja siun ni kuu nijaꞌnu de, te tu ka kundee ja kondiaꞌa de, te ni siaꞌa yatni ña José jin seyii de. Yun te ni kanu niꞌnu ña Israel jin ndui, te ni chitu de nui. 11 Te jiñaꞌa Israel nuu José:
―Ni tu ni ondakani ini rin ja ndakuni rin yunuu ron, te vitna te vi ndee ja ñuꞌu ka maa Dios, te suni ndee ndikin tata ron ni jini rin ―jiñaꞌa de.
12 Yun te ni xtajioo ña José jin seyii de maꞌñu koꞌndo tata de, te ni ka jinkuiin jiti de ja ni chindei de xini de ndee nuu ñuꞌu. 13 Te ni jani ña José ichi ndaꞌa kuaꞌa de Efraín, nagua ja koi ichi ndaꞌa satni Israel, te ichi ndaꞌa satni de Manasés nagua ja koi ichi ndaꞌa kuaꞌa tata de, te ni saꞌa yatni de jin nuu tata de. 14 Su yun te ni skaa Israel ndaꞌa kuaꞌa de, te ni sonee de xini Efraín, visi suchi lule ka kui, te ndaꞌa satni de ni sonee de xini Manasés. Ni tniuu sama tnaꞌa de ndaꞌa de, visi Manasés kuu suchi xtnañuꞌu ka. 15 Yun te ni jikantaꞌu de ja jaꞌa José, te jiñaꞌa de:
―Maa Dios ia xiin nuu ni ka ojika ndi tata jaꞌnu rin Abraham vi ndi tata rin Isaac, ia Dios jito jini ña jin rin ndee nuu ni kaku rin vi guaa ndee kiuu vitna, 16 te ia jinokuechi nuu Dios ja ni skaku niꞌnu ña jin rin nuu ndiꞌi jakueꞌe, na koto na kuni ña ya jin suchi kuechi yaꞌa, te na vi kondisoi sivi rin vi sivi ndi tata rin Abraham vi Isaac, te na vi kaya kuaꞌa ndevaꞌa ndikin tatai ñuyiu yaꞌa ―jiñaꞌa de.
17 Su ni jini José ja saa ndaꞌa kuaꞌa tata de sonee de xini Efraín, te tu ni junkuaan ini de, te ni tnii de ndaꞌa tata de ja ndasama de xini Manasés. 18 Te jiñaꞌa José nuu tata de:
―Masu saa kuu, vi tata, chi suchi yaꞌa kuu seyii xtnañuꞌu san, guaa xini suchi yaꞌa sonee ni ndaꞌa kuaꞌa ni.
19 Su tu ni jandetu tata de, te jiñaꞌa de:
―Ja jini rin, vi seꞌe, ja jini rin, te suni vi kaya ndikin tatai ja kokui in ñuu kaꞌnu, su ñani lulei yaꞌa kokuu kaꞌnu ka saa nui, te ndikin tata suchi lule yaꞌa kekuei kuaꞌa ñuu naꞌnu ―jiñaꞌa de.
20 Te ni jikantaꞌu de ja jaꞌa ndui kiuu yun, te jiñaꞌa de:
―Ja jaꞌa ron te vi kokaꞌan ñayiu Israel nuu ka jikantaꞌui nuu Dios ja jaꞌa sava kai, te vi kachi: “Ia Dios na saꞌa ña jin ron nagua ni saꞌa ya jin Efraín vi Manasés”, vi kokachi ―jiñaꞌa de.
Saa te ni saꞌa kaꞌnu ka de Efraín saa Manasés. 21 Te jiñaꞌa Israel nuu José:
―Vitna te ja ni jino kiuu ja kuu rin, su ia Dios chi koo ya jin ndiꞌi ron, te saꞌa ya ja vi ndajiokuiin ron nuu ñuꞌu ndi tata jaꞌnu ron. 22 Te nuu maa ron guaa taa kuaꞌa ka rin saa nuu sava ka ñani ron, ñuꞌu ja ni kindee rin nuu ñayiu tatatnoꞌo amorreo jin yuchi kani rin vi kuji rin ―jiñaꞌa de.