47
Yun te ni jino José ja kaxtnoꞌo de nuu Faraón, te jiñaꞌa de:
―Ni kekuei tata san vi ñani san vi ndikachi de vi isndiki de vi ndiꞌi nagua ka nevaꞌa de, vajikuei de ndee ñuu Canaán vitna, te ja ni kekuei de ka oo de ñuu Gosén.
Yun te ni kaji de uꞌun ñani de, te ni jinsiaꞌa ña de nuu Faraón. Te jiñaꞌa Faraón nuu ñani de:
―¿Na tniuu ka saꞌa ron?
Te ka jiñaꞌa de nuu Faraón:
―Tee ka jito ndikachi ka kuu san ja ka jinokuechi san nuu maa jitoꞌo san, ka saꞌa ni san tniuu ni ka osaꞌa tata san.
Te ka jiñaꞌa ka de nuu Faraón:
―Vajikuei san ja vi koo san ñuu yaꞌa, chi tu ka niꞌi ka san ja vi kaa ndikachi san ja ka jinokuechi san nuu maa jitoꞌo san. Chi oo ndevaꞌa tnundoꞌo soko ñuu Canaán, te yun guaa ka jikantaꞌu kaꞌnu san vitna ja kuandetu ni na vi koo san ja ka jinokuechi san nuu ni ñuu Gosén ―ka jiñaꞌa de.
Yun te ni kaꞌan Faraón nuu José, te jiñaꞌa de:
―Tata ron vi ñani ron ni kekuei nuu ron. Te ñundeꞌi ja oo Egipto, chi nuu ndaꞌa maa ron oo. Te kuñaꞌa ñuꞌu guaꞌa ka ja na vi koo tata ron vi ñani ron, na vi koo maa de nuu ñundeꞌi ñuu Gosén, te nuu ja jini ron ja neꞌu ñani ron oo in tee kuu saꞌa guaꞌa, te kuñaꞌa tniuu ja na kotatnuni de nuu tee vi kokoto kiti rin ―jiñaꞌa de.
Yun te suni ni jaꞌan José jin tata de Jacob nuu Faraón, te ni jikantaꞌu Jacob ja jaꞌa Faraón ja na saꞌa ña ia Dios javii javaꞌa. Te jiñaꞌa Faraón nuu Jacob:
―¿Nasaa kuia oo ni?
Te ni kaꞌan Jacob nuu Faraón:
―Kuia ja jiondita san kuu ciento oko uxi kuia, su vi joo ni kuia te kuaꞌa tnundoꞌo jini san ja teku san ñuyiu, te chiaꞌan ka ja kenta san kuia ja ni ka oo ndi tata san nuu ni ka ojiondita de ―jiñaꞌa de.
10 Te nuu ni ndiꞌi ja ni jikantaꞌu Jacob jaꞌa Faraón, te ni ndee de nuu Faraón kuaꞌan de.
11 Saa te ni jiñaꞌa José ñuꞌu guaꞌa ka ja oo Egipto nuu tata de vi nuu ñani de, te ni juntaa ña de nuu ñuꞌu ñuu Ramesés ja tnii Gosén ja vi koo de, nagua ni tatnuni maa Faraón. 12 Te ni ojiñaꞌa José ja ni ka ojaa tata de vi ñani de vi ndiꞌi ñayiu veꞌe tata de vi na kuu na saa maa seꞌe kueli ñani de ka oo. 13 Te tu saꞌun ka nagua vi kaa ñayiu, chi nii ñuu oo ndevaꞌa tnundoꞌo soko, te vi saꞌun ni ni ka kuita ñayiu Egipto jin soko vi ñayiu Canaán. 14 Te ni ndaxtutu ndiꞌi José xuꞌun ñayiu Egipto vi xuꞌun ñayiu Canaán ja ni ka ndakuain ja ka ojai, te ni tavaꞌa José xuꞌun yun veꞌe maa Faraón. 15 Te nuu ni ka ndiꞌi xuꞌun ñayiu Egipto vi xuꞌun ñayiu Canaán, te ni jaꞌankuei ndiꞌi ñayiu Egipto nuu José, te ka jiñaꞌi:
―Taa ni joo ja vi kokaa san. ¿Na kundee kuu kaꞌnu ini ni ja vi kondiaꞌa ña ni suaꞌa ni, te vi kuu san ja siaꞌa ni ka ndiꞌi xuꞌun san? ―ka jiñaꞌi.
16 Te jiñaꞌa José:
―Vi taa ni kiti tata ni nuu saa, te na taa san ja vi kokaa ni ja yaꞌu ti, nuu ja tu ka na inuu xuꞌun ni ―jiñaꞌa de.
17 Te ni ka jinsiaꞌi kiti tatai nuu José, te ni jiñaꞌa José ja ni ka ojai ja ni ka xikoi kuai vi ndikachi vi isndiki vi mentui, te ni ka kundee ti ja ni ka oxteku ña ti kuia yun. 18 Su nuu ni yaꞌa kuia yun, te kenta inka kuia. Yun te ni jaꞌankuei tuku ñayiu nuu José, te ka jiñaꞌi:
―Ma kuu ja vi tayuꞌu tnoꞌo san nuu maa jitoꞌo san, chi jandaa ja ni ka ndiꞌi xuꞌun san, te suni kiti ja ni ka onevaꞌa san, chi ja ni ndiꞌi ti ni nduu kiti maa jitoꞌo san, te tu saꞌun ka nagua kendoo ja vi taa san nuu jitoꞌo san, chi maintnoꞌo ni ka ja oo kuu ñundeꞌi san vi yiki kuñu ni ka san. 19 ¿Na kundee kukaꞌnu ini ni ja vi kondiaꞌa ña ni suaꞌa ni, te vi kuu san nuu ñundeꞌi san? Ndakiꞌin ña ni jin maa san vi ñundeꞌi san, te taa ni ja vi koteku san, te vi kokunukuechi maa san vi ñundeꞌi san nuu Faraón. Taa ni triu na vi kokaa san ja ma vi kuu san nagua ja ma kendoo ndaꞌu ñundeꞌi san ―ka jiñaꞌi.
20 Yun te ni ndakuaan José ñundeꞌi Egipto ja nduu ñundeꞌi maa Faraón, chi ndi in ndi in ñayiu Egipto ni ka xikoi ñundeꞌi, chi ni oo ndevaꞌa tnundoꞌo soko, te ndiꞌi ñundeꞌi ni nduu ñundeꞌi maa Faraón. 21 Te ni tatnuni José ja ndiꞌi ñayiu ni ka ndayaꞌa maa ñuu kaꞌnu ni ka oi, vi ndiꞌi ñayiu ni ka oo in lado vi ndee inka lado ja tnii maa Egipto. 22 Te maintnoꞌo ñundeꞌi sutu guaa tu ni ndakuaan José, chi ni otetniuu maa Faraón ja ni ka ojaa de, te jin yun ni ka oteku de. Yun guaa tu ni ka xiko de ñundeꞌi de.
23 Te jiñaꞌa José nuu ñayiu ñuu:
―Vitna te ni ndakiꞌin ña san jin ndiꞌi ni vi ñundeꞌi ni ja ni kuu jajin maa Faraón, te yaꞌa oo triu tata, te kuaꞌankuei ni vi kutu ni nuu ñundeꞌi. 24 Te nuu kuain ja vi ndaxtutu ni, te vi kuñaꞌa ni oko ja in ciento nuu Faraón, te kuun xiko ja in ciento kokuu ja vi kutata ni ja vi kutu ni nuu ñundeꞌi ni vi ja vi kokaa ni jin ñayiu veꞌe ni vi suchi kueli ni ―jiñaꞌa de.
25 Te ka jiñaꞌa ñayiu yun:
―Ni skaku niꞌnu ña ni ja vi koteku san, chi kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña maa jitoꞌo san, te vi kokunukuechi san nuu Faraón.
26 Yun te ni saꞌa José in ley ja ni kendoo guaa ndee kiuu vitna ja oko ja in ciento ja kee nuu ñundeꞌi kuu kuenta maa Faraón, su maintnoꞌo ñundeꞌi sutu, guaa tu ni kendoo nuu Faraón. 27 Saa te ni ka oo ñayiu Israel nuu ñuꞌu ñuu Gosén ja tnii Egipto, te ni ka saꞌa jajin de ñuꞌu yun, te vii ni ka taꞌu de, te ni ka kaya kuaꞌa ndevaꞌa de.
28 Te xaꞌun uu kuia ni oo Jacob nuu ñuꞌu ñuu Egipto, te kuia ja ni oteku de ñuyiu kuu in ciento uu xiko uja kuia. 29 Te nuu ni jini de ja ni kuyatni ja kuu de, te ni kana de seyii de José te jiñaꞌa de:
―Nuu ja kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ron, te jikantaꞌu rin ja sonee ron ndaꞌa ron nuu kuñu kokin ichi chii kaꞌa rin, te kaꞌan ndaꞌu ndaa ña ron jin rin, te tanundaꞌa ma tayuꞌu ña ron jin rin Egipto yaꞌa. 30 Chi kiuu na kuu rin te ndeneꞌe ña ron Egipto yaꞌa, te nuu tayuꞌu ña ron yau ñaña ndi tata rin nagua ja vi ndanitnaꞌa rin ―jiñaꞌa Jacob.
Yun te jiñaꞌa José:
―Nuu saa te saꞌa san nagua jikan maa ni.
31 Te jiñaꞌa Israel:
―¿A vi kee yuꞌu ron?
Te ni kee yuꞌu José. Yun te ni jinkindei Israel suaꞌa ichi xini jito de ja ni chiñuꞌu de ia Dios.