46
Ni jinokuei Jacob jin ñayiu veꞌe de Egipto
Yun te ndekuei Israel ñuu nuu ni ka oo de jin ndiꞌi ja nevaꞌa de, te nuu ni jinokuei de ñuu Beerseba, te yun ni soko de nuu Dios ndi tata de Isaac. Te ni kaꞌan Dios jin Israel nuu ni skuni ña ya jakuaa yun, te jiñaꞌa ya:
―Jacob, Jacob.
Te jiñaꞌa de:
―Yaꞌa oo san.
Te jiñaꞌa ya:
―Maa rin kuu Dios, ia Dios ndi tata ron, te ma koyuꞌu ron ja kiꞌin ron Egipto, chi yun saꞌa rin ja vi kaya kuaꞌa ndevaꞌa ron, te vi kokuu ron in ñuu kaꞌnu. Te kiꞌin maa rin jin ron Egipto, te José ndakasi nduchi nuu ron kiuu na kuu ron. Te suni saꞌa maa rin ja ndajiokuiin ron ñuu Canaán yaꞌa ―jiñaꞌa ya.
Te nuu ni ndakoo Israel ñuu Beerseba yun, te ni ka skaa ña seyii de jin maa de vi señani de vi janu de nuu carreta ja ni tetniuu Faraón ja kuiso ña kiꞌinkuei de. Te kuaꞌankuei de jin kiti tata de vi ndiꞌi ja ni jinkonevaꞌa de ñuu Canaán, te ni jinokuei Jacob Egipto jin ndiꞌi ndikin tata de, seyii de vi señani de vi sesiꞌi de vi seꞌe sesiꞌi de vi ndiꞌi ndikin tata de ni jinokuei jin de Egipto.
Te yaꞌa ka kuu sivi seyii Israel ja ni jinokuei Egipto, maa de ja kuu Jacob, vi seyii de. Rubén ni okuu seyii xtnañuꞌu Jacob.
Te seꞌe Rubén ni ka onani Hanoc vi Falú vi Hezrón vi Carmi.
10 Te seꞌe Simeón ni ka onani Jemuel vi Jamín vi Ohad vi Jaquín vi Zohar, te suni Saúl seꞌe de jin ñasiꞌi de ñaꞌa ñuu Canaán.
11 Te seꞌe Leví ni ka onani Gersón vi Coat vi Merari.
12 Te seꞌe Judá ni ka onani Er vi Onán vi Sela vi Fares vi Zara. Su Er vi Onán, chi ni ka jiꞌi de ñuu Canaán. Te seꞌe Fares ni ka onani Hezrón vi Hamul.
13 Te seꞌe Isacar ni ka onani Tola vi Fúa vi Job vi Simrón.
14 Te seꞌe Zabulón ni ka onani Sered vi Elón vi Jahleel.
15 Tee yaꞌa ni ka okuu seyii Lea jin Jacob ja ni ka kaku de ñuu Padan-aram, te suni saa ni sesiꞌi ña Dina. Te ndiꞌi ñayiu yaꞌa ka kuu oko uxi uni.
16 Te seꞌe Gad ni ka onani Zifión vi Hagui vi Ezbón vi Suni vi Eri vi Arodi vi Areli.
17 Te seꞌe Aser ni ka onani Imna vi Isúa vi Isúi vi Bería, vi kuaꞌa tee yaꞌa nani Sera. Te seꞌe Bería ka nani Heber vi Malquiel.
18 Tee yaꞌa ni ka okuu seyii Zilpa, ñaꞌa ni jiñaꞌa Labán ja kokunukuechi nuu sesiꞌi de Lea, te ni ka oo seꞌe ña jin Jacob. Te ndiꞌi ñayiu yaꞌa ka kuu xaꞌun in.
19 Te seyii Raquel ñasiꞌi Jacob ni ka onani José vi Benjamín.
20 Te seyii José ja ni ka kaku Egipto ni ka onani Manasés vi Efraín, seꞌe de jin Asenat sesiꞌi Potifera sutu oo ñuu On.
21 Te seꞌe Benjamín ni ka onani Bela vi Bequer vi Asbel vi Gera vi Naamán vi Ehi vi Ros vi Mupim vi Hupim vi Ard.
22 Tee yaꞌa ni ka okuu seyii Raquel jin Jacob. Te ndiꞌi ñayiu yaꞌa ka kuu uxi kuun.
23 Te seyii Dan ni onani Husim.
24 Te seꞌe Neftalí ni ka onani Jahzeel vi Guni vi Jezer vi Silem.
25 Tee yaꞌa ni ka okuu seyii Bilha ñaꞌa ni jiñaꞌa Labán ja kokunukuechi nuu sesiꞌi de Raquel. Te ni ka oo seꞌe ña jin Jacob. Te ndiꞌi ka kuu uja ñayiu.
26 Te ndiꞌi ñayiu yaꞌa ni jinokuei jin Jacob Egipto. Ndikin tata maa de yaꞌa ka kuu uni xiko iñu ja ni ma kaꞌuo janu de. 27 Te seꞌe José ja ni ka kaku Egipto ka kuu ui, te ndiꞌi ñayiu veꞌe Jacob ja ni jinokuei Egipto ka kuu uni xiko uxi ñayiu.
28 Te ni tetniuu ña Jacob jin Judá ama ka ja kentakuei de ñuu Gosén ja na kokakoxnoꞌo de ja kaꞌan de jin José ja na kiꞌin de jinkoto de tata de. Te ni jinokuei Jacob ñuu Gosén. 29 Te ni skutu José carreta de, te kuaꞌan de ja ni nutnaꞌa de tata de Israel ñuu Gosén. Te nuu ni ndakuni de tata de, te ni ndakanu niꞌnu ña de, te ni ndaꞌi kani kuiti de. 30 Yun te jiñaꞌa Israel nuu José:
―Vitna te na kuu maa rin, chi ni ndakuni ña rin jin ron ja teku ni ron ―jiñaꞌa de.
31 Te jiñaꞌa José nuu ñani de vi nuu ñayiu veꞌe tata de:
―Ndanuu san kiꞌin san, te kaxtnoꞌo san nuu Faraón, te kuñaꞌa san: “Ja ni kekuei ñani san vi ñayiu veꞌe tata san, ja ni ka oo ñuu Canaán. 32 Te tee ka jito ndikachi ka kuu de, chi ka taꞌu de kiti tata, te ni kekuei de jin ndiꞌi ndikachi vi isndiki, vi ndiꞌi ja ka nevaꞌa de”, kuñaꞌa san. 33 Te nuu na kana ña Faraón, te kachi de: “¿Na tniuu ka saꞌa ron?” 34 Yun te vi kuñaꞌa ni: “Tee ka taꞌu kiti tata ka kuu san ja ka jinokuechi san nuu maa jitoꞌo san, chi ndee kueli kueli san vi ndee vitna ka taꞌu san ti. Inuu ni tniuu ka saꞌa san jin nagua ni ka osaꞌa tata san”, vi kuñaꞌa ni, nagua ja na kuu vi koo ni ñuu Gosén yaꞌa, chi in jakueꞌe ndevaꞌa ka kuu ndiꞌi tee ka jito ndikachi nuu ñayiu Egipto ―jiñaꞌa de.