45
Ni xtuu José maa de nuu ñani de
Yun te ña ni kundee ka ini José nuu ndiꞌi ñayiu ka oo jin de, te ni kana jaa de, ni tatnuni de:
―Kekuei ndiꞌi ni yeꞌe.
Te tu na in ñayiu Egipto ni kendoo jin de nuu ni ndakani de nuu ñani de ja maa de kuu José. Yun te vi kana jaa de ndaꞌi de, te ni ka jini ñayiu maa Egipto yun, vi suni ni ka jini ñayiu veꞌe Faraón. Te jiñaꞌa José nuu ñani de:
―Maa san kuu José. ¿A teku ni tatao? ―jiñaꞌa de.
Su tu ni ka niꞌi ñani de na tnoꞌo vi kaꞌan de, chi ni ka yuꞌu ndevaꞌa de nuu ñani de.
Yun te jiñaꞌa José nuu ñani de:
―Vitna te vi kitnaꞌa ña ni.
Te ni ka jintnaꞌa ña de. Te jiñaꞌa de:
―Maa san kuu ñani ni José, tee ni ka xiko ni Egipto. Te vitna te ma vi kotnaꞌu ini ni, ni ma vi koxtavi kuechi ni maa ni ja ni ka xiko ña ni yaꞌa, chi Dios ja ni tetniuu ña jin san ja kokoxnoꞌo san, nagua ja skaku niꞌnu san ñayiu ja vi kotekui nuu tnundoꞌo soko. Chi ja ni jino uu kuia ja oo soko, te jaꞌni ka ña uꞌun kuia ja tu na in kutu nuu ñundeꞌi, ni tu na in ndaxtutu. Te ia Dios ni tetniuu ña jin san ja kokoxnoꞌo san, nagua ja saꞌa tuaꞌa san ja vi kokaa ñayiu, te skaku niꞌnu san ñayiu jin nuu tnundoꞌo soko. Te masu maa ni, ni ka tetniuu ña jin san yaꞌa, chi maa ia Dios ni jani ña jin san ja kuu san na kuinio yua Faraón vi jitoꞌo ndiꞌi ñayiu veꞌe de, te tatnuni san nii ñuu ja tnii Egipto. Te kuanoꞌokuei ñama ni nuu oo tatao, te vi kuñaꞌa ni: “Suaꞌa kaꞌan seyii ni José: Dios ni jani ña ja kuu san jitoꞌo ndiꞌi ñayiu Egipto, te neꞌe ni nuu oo san, ma kokuu kuee ni. 10 Te vi koo ni ñuu Gosén, maa ni vi seꞌe ni vi señani ni, kiti kuechi ni vi isndiki ni vi ndiꞌi nagua nevaꞌa ni. Saa te vi koo yatni ni nuu oo maa san. 11 Te yun kotaa san ja vi kokaa ni, chi jaꞌni ka ña uꞌun ka kuia ja koo tnundoꞌo soko, nagua ja ma vi kokuu ndaꞌu kokuu kee ni jin ñayiu veꞌe ni vi ndiꞌi nagua nevaꞌa ni”, vi kuñaꞌa ni suaꞌa. 12 Te vi ka ndiaꞌa maa ni vi suni ndiaꞌa ñani san Benjamín yuꞌu san ja kaꞌan san. 13 Te vi kaxtnoꞌo ni nuu tatao ndiꞌi jayiñuꞌu nevaꞌa san Egipto yaꞌa vi ndiꞌi jaguaꞌa ni ka jini ni yaꞌa. Te vi konuu ini ni, te kikuei ni jin tatao yaꞌa ―jiñaꞌa de.
14 Te ni kanu niꞌnu de ñani de Benjamín, te ni ndaꞌi de, te suni ni kanu niꞌnu ña Benjamín jin de, te ni ndaꞌi.
15 Yun te ni chitu de nuu ndiꞌi ñani de, te ni ndaꞌi de nuu ni ndakanu niꞌnu ña de. Yun te saa ni kuu ja ni ka kaꞌan ñani de ja ni ka ndatnoꞌo jin de.
16 Yun te ni ka ndakani ndee veꞌe Faraón, te ka jiñaꞌa:
―Ni kekuei ñani José.
Te ni ka junkuaan ini Faraón vi tee ka jinokuechi nuu de ja siun ni ka ndakani. 17 Te jiñaꞌa Faraón nuu José:
―Kuñaꞌa nuu ñani ron ja suaꞌa na vi saꞌa de: Na vi skuiso de mentu de te noꞌokuei de ñuu de, 18 te na vi nukuaka de tata ron vi ñayiu veꞌe de, te na kikuei de nuu maa rin, chi kuñaꞌa rin ñuꞌu guaꞌa ja oo Egipto ja vi koo de, te vi kokaa de ndiꞌi jakuaꞌa ni kee nuu ñundeꞌi yaꞌa. 19 Te tatnuni maa ron ja na vi kiꞌin de carreta ja ka oo Egipto, nagua ja na vi kuinee seꞌe kueli de vi ñasiꞌi de, te na kikuei de jin tata ron. 20 Te ma vi kondiꞌni de jin na in guaa vi xndendoo de, chi jaguaꞌa ka ja oo Egipto vi kokuu kuenta maa de, kuñaꞌa ron ―jiñaꞌa de.
21 Te saa ni ka saꞌa seyii Israel, te ni jiñaꞌa José carreta nagua ni tatnuni maa Faraón, vi ni jiñaꞌa de ja vi kokaa ñani de nuu ichi. 22 Te ni jiñaꞌa de in muda saꞌun nuu in in ñani de, su nuu Benjamín ni jiñaꞌa de uꞌun muda saꞌun vi uni ciento xuꞌun kaa ja kuu plata. 23 Te nuu tata de ni tetniuu de yaꞌa: Uxi mentu ka ndiso ndendee ti ndiꞌi jaguaꞌa ja oo Egipto vi uxi mentu siꞌi ka ndiso ti triu vi xtaa vixin vi ndei ja kokaa tata de nuu ichi. 24 Te ni ka ndakuantaꞌu nuu tnaꞌa de jin ñani de, te jiñaꞌa ka de:
―Masu ja ndee vi kokaxin tnaꞌa ni ichi kuanoꞌokuei ni.
Te kuanoꞌokuei tee yun. 25 Te ni ndekuei de Egipto, te kuanoꞌokuei de ja ni ndajinokuei de nuu oo tata de Jacob ñuu de Canaán. 26 Te ni ka ndakani de nuu ka jiñaꞌa de:
―Teku ni José, te suu de kuu jitoꞌo ndiꞌi ñayiu Egipto ―ka jiñaꞌa de.
Te anu Jacob, chi vi suaꞌa ni ka kuu kitni ja tu kandija de. 27 Su ni ka ndakani de ndiꞌi tnoꞌo ni kaꞌan José nuu de, te nuu ni jini Jacob carreta ja ni tetniuu José ja majunkuaka ña jin de, te ni ndaniꞌi anu de. 28 Yun te jiñaꞌa Israel:
―Ja ni kuu ni, teku ni seyii rin José, te yun guaa kiꞌin rin ja ndakuni rin jin ama ka ja kuu rin ―jiñaꞌa de.