44
Vasu José inee nuu itni Benjamín
Yun te ni tatnuni José nuu tee jito veꞌe de, te jiñaꞌa de:
―Chitu ni itni ka nee tee yaꞌa triu nasaa ni vi kundee maa de kiꞌinkuei jin de, te ndatnaa ni xuꞌun mamaa de yuꞌu itni de. Te tnaa ni vasu san, vasu kaa ja kuu plata yuꞌu itni suchi xetnu yaꞌa jin xuꞌun ja junkuꞌun triui ―jiñaꞌa de.
Te ni saꞌa tee yun nagua ni tatnuni José. Te nuu matuu inka kiuu, te ni ka ndakuantaꞌu de, te ni ka ndachituu de mentu de kuanoꞌokuei jin de. Te nuu ni ndekuei de yuꞌu ñuu yun ja vi chiaꞌan ka ja vi ndujika ndevaꞌa de, te jiñaꞌa José nuu tee jito veꞌe de:
―Ndakoo ni te sondikin ni tee yun, te nuu jintnaꞌa ni de, te suaꞌa kuñaꞌa ni: “¿Nau ja ka saꞌa ni jakueꞌe jin javaꞌa ni ka saꞌa san? ¿Te nau ja ni ka suꞌu ni vasu plata jitoꞌo san? ¿Te a masu vasu yaꞌa jiꞌi jitoꞌo san, te jin vasu yaꞌa jinitnuni de ja kaꞌan de nagua kokuu? Jakueꞌe ndevaꞌa ni ka saꞌa ni ja siun ni ka saꞌa ni”, kuñaꞌa ni ―jiñaꞌa de.
Te ni kee tee jito veꞌe yun kuaꞌan de, te nuu ni jintnaꞌa ña de, te saa jiñaꞌa de.
Te ka jiñaꞌa tee yun:
―¿Nau ja siun kaꞌan ni, vi jitoꞌo san? Tu na ama ka te vi saꞌa san siun, ja ka jinokuechi san nuu ni. Te yaꞌa vi ka nee san xuꞌun san ka ñuꞌu yuꞌu itni san vajikuei jin san ndee ñuu san Canaán ja vi ndataa san. ¿Te naxa vi kosuꞌu san veꞌe jitoꞌo ni plata axi oro? Su nuu ja ndee san ja ka jinokuechi san nuu ni nukuꞌun ni vasu yun, te vi na kuu san, te sava ka san na vi kokunukuechi san nuu ni, vi jitoꞌo san ―ka jiñaꞌa de.
10 Te jiñaꞌa tee jito veꞌe José:
―Nuu saa te suni vitna te na vi saꞌo nagua ka kaꞌan maa ni. Na ni tee xiin nuu itni ja nukuꞌun san vasu yun kuu tee kokunukuechi nuu san, te sava ka ni, chi tu na kuechi vi kotavi ni ―jiñaꞌa de.
11 Yun te ñama kuiti ni ka kuneꞌe in in de itni mamaa de ndee nuu ñuꞌu, te ni ka ndajin de yuꞌu itni de. 12 Te ni jinkondee tee jito veꞌe José ndanduku xtnañuꞌu de nuu itni ndee tee jakuaꞌa ka, te vi saa vi saa ndee sandiꞌi suchi xetnu, te ni nukuꞌun de vasu yun nuu itni Benjamín.
13 Yun te ni ka ndata de saꞌun ka niꞌnu de ja ka tnaꞌu ini de, te ni ka ndatee de itni yata mentu de, te ni ka ndajiokuiin de ndee maa ñuu. 14 Te oo ni José veꞌe de nuu ni ndajinokuei de, te ni jino Judá jin sava ka ñani de nuu José, te ni ka jinkindei de ndee nuu ñuꞌu.
15 Te jiñaꞌa José:
―¿Nau ja siun kaa ja ka saꞌa ña ni? ¿A tu ka jini ni ja in tee na kuinio sein, chi jinitnuni san? ―jiñaꞌa de.
16 Yun te jiñaꞌa Judá:
―¿Nagua kuu ka ja vi kaꞌan san, vi jitoꞌo san? ¿Nagua kuu ja vi kachi san axi nagua kuu ja vi tee ka san? Te ia Dios ni ndaxtuu ya yika kuechi san ja ka jinokuechi san nuu ni, vi jitoꞌo san, te ka oo san ja vi kunukuechi san nuu ni jin suchi xiin nuu itni ni ndenta vasu ni ―jiñaꞌa de.
17 Te jiñaꞌa José:
―Ma kuu saꞌun ja saa saꞌa san, chi na ni suchi xiin nuu itni ja ni ndenta vasu san kokuu suchi ja kunukuechi nuu san. Su maa ni, chi kuyaꞌa kukueni, te kuanoꞌokuei ni nuu oo tata yua ni ―jiñaꞌa de.
Ni kaꞌan niꞌnu Judá ja jaꞌa Benjamín
18 Yun te juntnaꞌa ña Judá jin José, te jiñaꞌa de:
―Jitoꞌo san, jikantaꞌu san ja kuandetu ni na kaꞌan san ja jinokuechi san nuu ni in tnoꞌo, te tanundaꞌa ni konini ni joo, vi jitoꞌo san, te ma kiti ini ni nuu san ja jinokuechi san nuu ni, chi maa ni kuu inuu jin Faraón. 19 Ni jikan tnoꞌo ni, vi jitoꞌo san, nuu san ja ka jinokuechi san nuu ni, te kachi ni: “¿A teku ni tata ni, te a oo inka ñani ni?” 20 Te ka kachi san nuu ni, vi jitoꞌo san: “Teku ni joo tata san, su ja ni kuu nijaꞌnu de, te suni oo joo inka ñani xetnu ka san, suchi ni kaku nuu ja makunijaꞌnu tata san, te inka ñani ni kaku jiꞌin jin, chi ja ni jiꞌi, te maintnoꞌo ni kai kendoo nuu nduu seꞌe ndi nanai, te tata yuai, chi kutoo ndevaꞌa ka ña de jin”. 21 Te ni kachi ni nuu san ja ka jinokuechi san nuu ni: “Kikuei ni jin nagua ja na kuni san jin”. 22 Te ka kachi san nuu jitoꞌo san: “Ma kuu ja xndendoo suchi xetnu yun tatai, chi nuu ja na xndendoo ñai, te kuu tatai”. 23 Te kachi ni nuu san ja ka jinokuechi san nuu ni: “Nuu ja ma kikuei ni jin ñani xetnu ni, te vi ma kikuei uun ka ni ja vi kuni ña ni”. 24 Yun guaa nuu ni ndajinokuei san veꞌe san, te ni ka ndakani san nuu tata yua san, tee jinokuechi nuu ni, ndiꞌi tnoꞌo ja ni kaꞌan maa jitoꞌo san. 25 Te ni kachi tata yua san: “Kuaꞌankuei tuku vi kuaan ron joo ja vi kokao”. 26 Te ka jiñaꞌa san: “Ma kuu ja kiꞌinkuei san, su nuu ja kiꞌin ñani xetnu san, te kuu ja kiꞌinkuei san, chi ma kuu vi kuni san tee yun nuu ja ma kiꞌinkuei san jin ñani xetnu san”, ka jiñaꞌa san. 27 Yun te ni kachi tata san, tee jinokuechi nuu ni: “Ja ka jini guaꞌa maa ron ja uu ni seyii rin ni oo jin ndi ñasiꞌi rin. 28 Te in ni kee nuu rin kuaꞌin, te ndakani ini rin ja ndee in kiti yuku xeen ni jaa ña jin, te tu ka ndee ndakuni rin jin ndee vitna. 29 Te nuu ja na vi keneꞌe tuku ron suchi yaꞌa nuu rin ja kiꞌinkuei ron jin, te nuu ja na in tnundoꞌo na kokuu ichi kiꞌinkuei ron, te vi kotavi kuechi ña ron ja kuu rin jin tnoꞌo suchi ini, chi ja makunijaꞌnu rin” kachi de. 30 Vitna te ma kuu ja noꞌo ka san nuu tata yua san, tee jinokuechi nuu ni, nuu ja ma kuu ja noꞌokuei san jin suchi xetnu yaꞌa, chi ja teku tata san oo jin ja tekui. 31 Te nuu ja ma ndakuni de suchi xetnu yaꞌa, te kuu de, te vi kotavi kuechi san ja ka jinokuechi san nuu ni, ja kuu tata yua san jin tnoꞌo suchi ini. 32 Te maa san ja jinokuechi san nuu ni, kuu ja ni kee yuꞌu san nuu tata yua san ja vaji san jin suchi xetnu yaꞌa, te jiñaꞌa san nuu de: “Nuu ja ma ndajiokuiin san ja ndakani san jin nuu ni, te nuu ja saa te kotavi kuechi san nuu ni, vi tata, nikuii nikani ni”, jiñaꞌa san. 33 Te yun guaa jikantaꞌu san nuu ni, vi jitoꞌo san, ja na kendoo maa san kunukuechi san nuu ni, nuu tniuu ñani xetnu san, te na noꞌokuei joo jin sava ka ñani san, 34 chi ¿naxa ndajiokuiin sein nuu tata san nuu ja ma ndajino san jin? Ma noꞌo san nagua ja ma kuni san tnundoꞌo ja tnaꞌa tata yua san ―jiñaꞌa de.