25
Vi soko ñayiu ndatniuu ja kuvaꞌa veꞌe ii
Yun te ni kaꞌan Jitoꞌo nuu Moisés, te jiñaꞌa ya:
―Kuñaꞌa nuu ñayiu Israel ja na vi kisiaꞌi in ja vi sokoi nuu rin, te na vi taa maa ñayiu ndiꞌi nagua ka ndakani ini jin anui ja vi sokoi nuu rin, te vi tnii ron. Te ja vi soko ñayiu ja vi tnii ron kuu yaꞌa: oro, vi kaa kuu plata, vi cobre, saꞌun ndiꞌi, vi saꞌun kuaꞌa nditnu, vi saꞌun kuaꞌa, vi saꞌun lino finu, vi ixi ndixiꞌu, ñii karneru ja ni ka ndakaꞌi jin jakuaꞌa, vi ñii vii ndevaꞌa, vi yutnu acacia, texeꞌen ja kai jin ñuꞌu ja sieꞌe, vi tatna xiko ja saka tnaꞌa jin texeꞌen ja saꞌa ii, te sava tatna xiko yun kokuu suja ja kai. Te suni vi sokoi yuu nani ónice, vi sava ka yuu vii ja vi skutu ron jin in saꞌun tikani ja kuiꞌnu sutu, vi in saꞌun luluu kundeku de ja kondesi ndika de. Yun te vi saꞌa ron in veꞌe ii, nagua ja na koo rin neꞌu ron. Te saꞌa ron veꞌe ii yun vi ndatniuu ja vi koo ini, ndiꞌi nagua xneꞌe rin nuu ron.
Vi saꞌa Moisés in jatnu ii
10 ’Te suni saꞌa ron in jatnu ii ja kuu arca jin yutnu nani acacia, te ja kani saꞌa ron uu yiki yosava, te ja sukun in yiki yosava, te ja jite in yiki yosava. 11 Te ndachisaꞌu ron jin oro ninoꞌo ichi ini vi ichi yata, te ndaskutu ron jin oro ninii yuyuꞌu jatnu yun. 12 Te saꞌa ron kuun kaa tikute jin oro, te chiꞌi ron uu uu jioo jioo siꞌin jatnu yun. 13 Te suni saꞌa ron sava yutnu acacia ja vi kiꞌi jatnu yun, te ndachisaꞌu ron jin oro. 14 Te chiꞌi ron tnu nuu kaa tikute ka yiꞌi siꞌin jatnu yun, nagua ja kuu vi kondiso ron jatnu yun kiꞌinkuei ron. 15 Te saa ni vi kiꞌi maa yutnu nuu kaa tikute jatnu yun, te ma vi keneꞌe ron tnu. 16 Te tnaa ron Ley ja taa rin nuu ron ini jatnu yun.
17 ’Te saꞌa ron in ja kondesi yuꞌu jatnu yun nuu konekaꞌnu ini rin jin oro ninoꞌo. Te ja kani saꞌa ron uu yiki yosava, te ja jite in yiki yosava. 18 Te suni saꞌa ron uu ja na ka ndaa ia ka jinokuechi nuu rin jin oro ja kani ron jin martiyu ja vi konokuiin jioo jioo yuꞌu ja ndesi yuꞌu jatnu yun. 19 Te saꞌa ron in ja oo ndijin yun na konokuiin ichi xini, te inka ichi nuu jaꞌa nuu konekaꞌnu ini rin yun jioo jioo na vi konokuiin. Te in ni kaꞌnu ni saꞌa ron ja kondesi yuꞌu jatnu yun jin ja ka oo ndijin yun. 20 Te vi skaa ndijin ja vi kochisaꞌu nuu konekaꞌnu ini rin, te na vi kondiaꞌa tnaꞌa nduu maa, te vi kinuu ichi nuu oo ja ndesi yuꞌu jatnu yun. 21 Te ndakasi ron nuu konekaꞌnu ini rin yuꞌu jatnu ii yun, te tnaa ron Ley ja taa rin ini jatnu yun. 22 Te yun vi konukuntnaꞌo, te ndee siki nuu konekaꞌnu ini rin maꞌñu nduu ja ka oo ndijin ka yoxnee siki jatnu nuu ñuꞌu tratu ni saꞌa rin jin ron yun, kaꞌan rin ndiꞌi tnoꞌo ja tatnuni rin naxa vi koo naxa vi kaka ñayiu Israel.
Vi saꞌa Moisés mesa nuu vi koxnee xtaa vixin nuu ia Dios
23 ’Te suni saꞌa ron in mesa jin yutnu acacia. Te ja kani saꞌa ron uu yiki, te ja jite in yiki, te ja sukun in yiki yosava. 24 Te ndachisaꞌu ron jin oro ninoꞌo. Te ndaskutu ron jin oro ninii yuꞌu mesa yun. 25 Te suni saꞌa ron in yutnu kondee ja kuu sukun yuꞌu mesa yun. Te ja jite saꞌa ron kuun xindaꞌa, te ndaskutu ron yuꞌu mesa yun jin oro. 26 Te saꞌa ron kuun kaa tikute jin oro, te chiꞌi ron ndi kuun skina nuu ka oo ndi kuun siꞌin tnu. 27 Te na vi kiꞌin kaa tikute yun ichi jaꞌa yutnu ni tee ron yuꞌu mesa yun, nagua ja yun vi kiꞌi yutnu ja kuu vi kondiso ron mesa yun kiꞌinkuei ron. 28 Te yutnu ja vi kiꞌi yun saꞌa ron jin yutnu acacia. Te ndachisaꞌu ron jin oro, te jin yutnu yun vi kondiso ron mesa yun kiꞌinkuei ron. 29 Te suni jin oro ninoꞌo saꞌa ron koꞌo vi tikasin, te suni tindoꞌo vi tasa nuu kuꞌun vinu ja ka soko ñayiu. 30 Te nuu mesa yun vi kosonee ron xtaa vixin nuu oo maa rin, nagua ja siun ni na koo nuu rin.
Vi saꞌa Moisés kandeleru kuu oro
31 ’Te suni saꞌa ron in kandeleru jin oro ninoꞌo ja kani ron jin martiyu. Te invaa ni saꞌa ni kaꞌnu ron kandeleru yun ndee jaꞌa vi saa maa kaa ndee xtuu nuu oo vasu vi kaa tilonko vi ita ja ka oo nuu in in ndaꞌa. 32 Te iñu ndaꞌa kekuei xiin, uni in lado, te uni inka lado. 33 Te nuu in in lado kandeleru yun, vi koo uni vasu ja na kandaa ita almendra jin kaa tilonko vi ita. Saa vi koo in in ja kuu ndi iñu ndaꞌa. 34 Te nuu maa kaa ndee ja oo sagua kandeleru yun vi koo kuun vasu ja na kandaa ita almendra jin kaa tilonko vi ita ja ka oo nuu ndaꞌa. 35 Te vi koo in kaa tilonko ichi chii uu ndaꞌa xtnañuꞌu ja kee nuu maa kandeleru yun, vi inka kaa tilonko ja kee nuu uu ka ndaꞌa, te inka kaa tilonko nuu uu ka ndaꞌa sandiꞌi. Te vi saa vi saa vi koo in in kaa tilonko nuu ndi iñu ndaꞌa kandeleru yun. 36 Te kaa tilonko vi ndaꞌa yun na koo invaa ni kaꞌnu ni jin maa kandeleru yun. Saꞌa ron jin oro ninoꞌo, te kani ron jin martiyu. 37 Te saꞌa ron uja lámpara, te sonee ron nuu kandeleru yun, nagua ja na kosieꞌe ichi nuu suaꞌa. 38 Te jin oro ninoꞌo saꞌa ron tijera ja kaꞌnde yuaꞌa iti vi koꞌo nuu kee yaa. 39 Te ja saꞌa ron kandeleru vi sava ka ndatniuu, kuantniuu ron oko uxi kuun kilo oro ninoꞌo. 40 Kondiaꞌa guaꞌa, te ndaneꞌe ron nagua kaa ja ni xneꞌe rin nuu yuku yaꞌa ―jiñaꞌa ya.