Tutu ndakani tnoꞌo ja jaꞌa Rut
1
Kuaꞌankuei Elimelec jin ñayiu veꞌe de ñuu Moab
Liuru yaꞌa ndakani ja jaꞌa in tee ñuu Belén ja tnii Judea ja ni kekuei ndaꞌu de jin ñasiꞌi de vi uu seyii de kuaꞌankuei de inka ñuu nani Moab. Te tiempu yun ni ka otatnuni tee ka jaꞌnde kuechi, te ni oo ndevaꞌa soko ñuu Belén yun. Te tee yaꞌa ni onani Elimelec,* 1:2 Elimelec kei kaꞌan: Dios maa san kuu rey. te ñasiꞌi de ni onani Noemí, 1:2 Noemí kei kaꞌan: junkuaan ini. te in seyii de ni onani Mahlón, 1:2 Mahlón kei kaꞌan: kuꞌu axi vita. te inkai ni onani Quelión. Te maa de ni okuu in tee Efrata ja oo ñuu Belén nuu ka oo ñayiu tatatnoꞌo de Judá.
Te nuu ni jinokuei de in ñuu ja tnii Moab, te ni ka kendoo de, yun ni ka oo de. Su yun ni jiꞌi Elimelec yii Noemí, te ni ndondaꞌu ña jin uu seyii ña. Te nuu kuee ka, te ni ka jaka tnaꞌa suchi yaꞌa jin suchi siꞌi ñuu Moab yun. Te in suchi siꞌi yun ni onani Orfa, te inkai ni onani Rut.§ 1:4 Rut kei kaꞌan: kaꞌan vaꞌa tnaꞌa. Su nuu uxi kuia ja ka oo ña ñuu yun, te suni ni ka jiꞌi ndui Mahlón vi Quelión. Saa te ni ndondaꞌu saꞌun ña, ni tu na seꞌe ka ña ni tu na yii ña.
Kuanoꞌokuei Noemí jin Rut ñuu Belén
Yun te in kiuu ni ndekuei Noemí jin nduu janu ña ñuu Moab, chi ndee ñuu yun ni jini soꞌo ña ja ni kundaꞌu ini ña Jeovaa jin ñayiu ñuu ya, te ni jiñaꞌa ya ja ka jai. Yun te ni ndekuei ña jin nduu janu ña nuu ni ka oo ña yun, te ni ka ndakiꞌin ichi ja vi ndajiokuiin ña ñuu Judea. Su nuu ichi yun te jiñaꞌa Noemí nuu nduu janu ña:
―Vi ndajiokuiin kuanoꞌo in in maa ron veꞌe nana ron, te Jeovaa na kaꞌan ndaꞌu na kaꞌan kee ña ya jin in in ron, nagua ni ka kaꞌan ndaꞌu ron ndi seꞌe rin vi ka kaꞌan ndaꞌu ña ron jin maa rin. Te na kuandetu Jeovaa ja vi ndaniꞌi yii in in maa ron, te vi nukoo vii vi nukoo vaꞌa ron veꞌe yii ron ―jiñaꞌa ña.
Yun te ni chitu ña nuu janu ña ja vi ndakuantaꞌu nuu tnaꞌa ña. Su ni ka kana jaa nduu janu ña yun ja ka kusuchi ini, te ni ka ndaꞌi. 10 Te ka jiñaꞌi:
―Ñaꞌa, ma noꞌokuei san, chi kiꞌinkueio ñuu ni ―ka jiñaꞌi.
11 Su jiñaꞌa Noemí:
―Vi ndajiokuiin veꞌe ron, vi seꞌe, chi nagua ka niꞌi ron ja kiꞌinkuei ron jin rin, te ma koo ka seꞌe rin ja vi kuaka tnaꞌa jin ron. 12 Vi ndajiokuiin kuanoꞌokuei veꞌe ron, vi seꞌe, chi ja makunijaꞌnu ndevaꞌa rin ja ndakuaka tnaꞌa ka rin. Te visi na kachi rin ja kondetu kaꞌnu rin ja jakuaa vitna ndakuaka tnaꞌa rin te vi nukoo ka seꞌe rin, 13 ¿te a vi kondetu ron guaa ndee vi kunaꞌnui saa vi kuaka tnaꞌa ron jin? ¿Te a vi mavindakuaka tnaꞌa ron, maa ni ja vi kondetu ron suchi yun? Ñaꞌa, vi seꞌe, chi ja ni tetniuu Jeovaa kuaꞌa tnoꞌo suchi ini tnaꞌa rin, su kokuu suchi ndevaꞌa ka ini rin nuu ja kuni rin ja vi kotnaꞌa ron tnundoꞌo ―jiñaꞌa ña.
14 Te ni ka kana jai inka jichi ja ka kusuchi ini, te ni ka ndaꞌi. Yun te ni chitu Orfa nuu nana xisoi, te ni ndakuantaꞌui te kuanoꞌi, su Rut, chi ni kendoi jin nana xisoi.
15 Yun te jiñaꞌa Noemí:
―Kondiaꞌa ja ni ndajiokuiin tna janu ron kuanoꞌi ñui vi nuu ka oo chuꞌchi. Te suni ndajiokuiin maa ron kuanoꞌokuei jin ―jiñaꞌa ña.
16 Su jiñaꞌa Rut:
―Ma tenini ña ni ja xndoo ña san, te kujioo san nuu oo ni, chi ndee ni nuu ni kuu ja kiꞌin ni, te kiꞌin san, te ndee ni nuu koo ni, te koo san. Te ñuu ni kokuu ñuu san, te ia Dios ni kokuu Dios san ―jiñaꞌi―. 17 Te ndee ni nuu kuu ni, te kuu san, te yun jinkoyuꞌu san. Te maa Jeovaa guaa na tetniuu ya tnundoꞌo ndevaꞌa na tnaꞌa san nuu ja kujioo san nuu oo ni, te maintnoꞌo nuu vi kuo guaa vi kuu sion ―jiñaꞌi.
18 Te nuu ni jini Noemí ja vi oo anui ja kiꞌinkuei jin ña, te tu ni tenini ka ña jin.
19 Yun te ni ka jika jaꞌa nduu ñasiꞌi yun guaa ndee ni ndentakuei ña Belén. Te nuu ni ndajinokuei ña Belén, te ndiꞌi ñayiu ñuu yun ni ka saꞌu kuii ini ja jaꞌa ña, te ka kachi ñayiu siꞌi yun:
―¿A masu Noemí kuu ñaꞌa yaꞌa?
20 Te jiñaꞌa ña:
―Ma vi xnani ka ña ni Noemí, chi Mara* 1:20 Mara kei kaꞌan: ugua. vi ndaxnani ña ni, chi kuaꞌa ndevaꞌa tnoꞌo suchi ini ni tetniuu Dios, ia ndiꞌi ni ja kuu ja saꞌa ya, siki san. 21 Chi kuaꞌan san jin yii san vi seꞌe san, te vitna vi suaꞌa ni intakaa uun ni ndaꞌa san ni ndatetniuu ña Jeovaa mandii san. ¿Te nau ja ka xnani ka ña ni Noemí, te ni tetniuu Jeovaa kuaꞌa tnundoꞌo siki san, te ni taa ia ndiꞌi ni ja kuu ja saꞌa tnoꞌo suchi ini ja tnaꞌa san? ―jiñaꞌa ña.
22 Saa ni kuu ja ni ka ndajiokuiin Noemí ndee ñuu Moab jin janu ña Rut, suchi ñuu Moab. Te nuu ni ndajinokuei ña ñuu Belén vi inka ni kejaꞌa ja teꞌnde cebada.

*1:2 1:2 Elimelec kei kaꞌan: Dios maa san kuu rey.

1:2 1:2 Noemí kei kaꞌan: junkuaan ini.

1:2 1:2 Mahlón kei kaꞌan: kuꞌu axi vita.

§1:4 1:4 Rut kei kaꞌan: kaꞌan vaꞌa tnaꞌa.

*1:20 1:20 Mara kei kaꞌan: ugua.