Liuru xtnañuꞌu ja ni tee Moisés nani Génesis
1
Nuu ni jinkoo jaa ñuyiu
Ndee jaxtnañuꞌu ja ni junkoo ñuyiu, ni saꞌa ia Dios andivi jin ñuyiu. Te ñuyiu yaꞌa, chi tu ni oyukun, ni tu saꞌun nagua ni oo, chi ninoꞌo ndute ni okuu nii nii ñuyiu, te nii nii ni oo inee, tu ni ondijin maintnoꞌo Espíritu maa Dios, guaa ni okanda nii nuu ndute yun. Yun te ni kaꞌan Dios: “Ja na yeꞌe niꞌnu”.
Te ni yeꞌe. Te ni ndiaꞌa Dios ja guaꞌa kuu ja yeꞌe niꞌnu, te ni saꞌa siin ya jin janee. Te ni xnani Dios jayeꞌe niꞌnu nduu, te ja inee jakuaa. Te saa ni kuu ja mañini vi ndee neꞌe kiuu xtnañuꞌu.
Yun te jiñaꞌa ia Dios: “Ja nune maꞌñu ndute”.
Te na kuu siin de. Te ni saꞌa Dios ja ni nune, chi sava ndute mandaa ndee sukun, te sava de ni kendoo. Te saa ni kuu. Te ni xnani Dios ichi nuu ni nune yun andivi. Te saa ni kuu ja mañini vi ndee neꞌe kiuu kuu uu.
Te jiñaꞌa tuku Dios: “Ndututu ndiꞌi ndute ni kendoo ichi chii andivi invaa ni nuu, te ndatuu jayichi”.
Te saa ni kuu. 10 Te ni xnani Dios nuu yichi yun ñuꞌu, te ndute ni ndututu yun ni xnani ya mar. Te ni ndiaꞌa Dios ja ndiꞌi ja ni saꞌa ya oo guaꞌa. 11 Yun te saa jiñaꞌa Dios: “Ja na koo ndinuu nuu yuku kuii, te na koo ndikin vi ndinuu nuu yutnu kuun javixin tnu. Te ndiꞌi ndiaꞌa tnu na koo ndikin nuu ñuꞌu yaꞌa”, ni kaꞌan Dios.
Te vi saa ni kuu. 12 Ni jite ndinuu nuu yuku kuii ja oo ndikin vi suni ndinuu nuu yutnu kuun ndiaꞌa, te ndiꞌi tnu ka oo ndikin ja na jinkoo nuu ñuꞌu yaꞌa. Te ni ndiaꞌa Dios ja ndiꞌi ja ni saꞌa ya oo guaꞌa. 13 Te saa ni kuu ja mañini vi ndee neꞌe kiuu kuu uni.
14 Te jiñaꞌa Dios: “Ja na vi yeꞌe niꞌnu ndee andivi, nagua ja na saꞌa siin nduu jin jakuaa, nagua ja na vi kokuu in seña ja vi kondeka kuia vi yoo vi kiuu. 15 Te na vi koyeꞌe niꞌnu ndee andivi, nagua ja na vi koxnuu nuu ñuyiu”.
Te saa ni kuu. 16 Te ni saꞌa Dios uu ndatniuu naꞌnu ja vi koyeꞌe. Jakaꞌnu ka kuu ja koyeꞌe tnoꞌo nduu, te jalule ka kuu ja koyeꞌe tnoꞌo jakuaa, te suni saa ni ni saꞌa ya kimi. 17 Te ni jani ya ndee andivi ja na vi koyeꞌe niꞌnu nuu ñuyiu, 18 nagua ja na vi kondeka nduu jin jakuaa, te na kuu siin jayeꞌe jin janee. Te ni ndiaꞌa Dios ja ndiꞌi ja ni saꞌa ya oo guaꞌa. 19 Te saa ni kuu ja mañini vi ndee neꞌe kiuu kuu kuun.
20 Te jiñaꞌa Dios: “Na taꞌu ndinuu nuu kiti ndute vi kiti na vi kondagua siki ñuꞌu ichi andivi”.
21 Te ni saꞌa Dios kiti naꞌnu ndevaꞌa ñuꞌu nuu mar vi ndinuu nuu kiti ndute suni ndinuu nuu kiti ndagua.
Te ni ndiaꞌa Dios ja ndiꞌi ja ni saꞌa ya oo guaꞌa. 22 Te ni saꞌa vii saꞌa vaꞌa Dios ndiꞌi ti, te jiñaꞌa ya:
―Roon kiti ndute, vi taꞌu kuaꞌa ron, te vi kaya ron ndee na chitu nii nuu ndute mar, saa ni kiti ndagua, vi taꞌu kuaꞌa ron ndee na chitu ron nuu ñuꞌu.
23 Te saa ni kuu ja mañini vi ndee neꞌe kiuu kuu uꞌun.
24 Yun te jiñaꞌa Dios: “Na taꞌu ndinuu nuu kiti koo nuu ñuꞌu, kiti tata ja oo kuun ndaꞌa vi ndiꞌi kiti yuku vi kiti ñuu chii nuu ñuꞌu na koo ndinuu nuu ti”.
Te saa ni kuu. 25 Te ni saꞌa Dios ndinuu nuu kiti yuku vi kiti tata vi ndinuu nuu kiti ñuu maa nuu ñuꞌu. Te ni ndiaꞌa Dios ja ndiꞌi ja ni saꞌa ya oo guaꞌa.
26 Yun te ni kaꞌan Dios: “Na vi saꞌo teyii vi nagua ka ndaa mao na kava de vi nagua ka oo ka ndaa mao, te na kotatnuni de nuu chiaka vi nuu ndiꞌi kiti ndagua ichi andivi vi kiti tata ja oo kuun ndaꞌa vi kiti yuku vi ndiꞌi kiti ñuu maa nuu ñuꞌu”.
27 Te ni saꞌa ia Dios teyii vi nagua kaa nagua oo maa ya, ni saꞌa ya teyii vi ñasiꞌi. 28 Te ni saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña Dios, te jiñaꞌa ya:
―Vi kaya kuakuaꞌa ndikin tata ron, te vi chitu ron ñuyiu, te vi kotatnuni ron nuu ñuyiu, vi kotatnuni ron nuu kiti ndute mar vi nuu kiti ndagua ichi andivi vi nuu ndiꞌi kiti yuku ja ka teku ti ñuyiu yaꞌa.
29 Te jiñaꞌa tuku Dios:
―Vitna te taa rin nuu ron ndiꞌi nuu yuku ja oo ndikin ja oo nii ñuyiu yaꞌa vi yutnu kuun ja vixin tnu ja suni oo ndikin ja vi kokaa ron. 30 Te ndiꞌi kiti yuku vi ndiꞌi kiti ndagua ichi andivi vi ndiꞌi kiti ñuu maa nuu ñuꞌu ja ka teku ti kuñaꞌa rin ndiꞌi yuku kuii ja vi kokaa ti.
Te saa ni kuu. 31 Te ni ndiaꞌa Dios ja ndiꞌi ja ni saꞌa ya oo guaꞌa ndevaꞌa. Te saa ni kuu ja mañini vi ndee neꞌe kiuu kuu iñu.