2
Yun te ni ndiꞌi ni saꞌa ya ñuyiu vi andivi vi ndiꞌi ja oo nui. Te ni xndiꞌi Dios tniuu ni saꞌa ya kiuu kuu iñu, guaa kiuu kuu uja ni ndatatu ya jin ndiꞌi ja ni saꞌa ya. Te ni saꞌa vii ni saꞌa vaꞌa Dios kiuu kuu uja, guaa ni kaꞌan ya ja kiuu ii kuu, chi kiuu yun ni ndatatu ya jin ndiꞌi ja ni saꞌa ya ja oo ñuyiu.
Ndajiokuiin ndakani naxa ni jinkoo ñuyiu
Yaꞌa kuu yoꞌo ñuyiu vi andivi nuu ni jinkoi, te kiuu yaꞌa ni saꞌa Jitoꞌo Dios ñuyiu jin andivi. Su chiaꞌan ka saꞌun na in yutnu nana ni ja tu na ndee jite ni in yuku, chi chiaꞌan ka ja skuun Jitoꞌo Dios sau nuu ñuꞌu, ni tu na in tee ni oo ja kutu nuu ñuꞌu. Chi suaꞌa ni ni onana yoko nuu ñuꞌu, te ni ojinkoo yuyu ja ni ojoso nii nii nuu ñuꞌu. Yun te ni kiꞌin Jitoꞌo Dios ñuyaka ñuꞌu, te ni saꞌa ya teyii. Ni tiutachi ya xtnii de, te ni niꞌi de ja ni kuu ndakuaan tachi de, te ni kuu de in teyii teku ñuyiu. Te ni skute Jitoꞌo Dios yutnu kuii nuu nani Edén ichi kana nikandii, te yun ni jinsiaꞌa ya teyii ni saꞌa ya. Te saꞌa Jitoꞌo Dios ja ni ka jite ndinuu nuu yutnu kuun javixin tnu, te luu ndevaꞌa ka naꞌa kiti vixin yun, te oo guaꞌa ti ja kaa de. Te suni maꞌñu sagua ni skute Dios in yutnu taa ja kotekuo vi yutnu ja skuni ña javaꞌa vi jakueꞌe.
10 Te Edén yun ni taꞌu in yute ja kuꞌñu ndiꞌi yutnu kuii yun, te yun teꞌnde tnaꞌa kuun nuu yute yun. 11 Te in yute xtnañuꞌu nani Pisón ja ni jionduu nii ñuu nani Havila nuu oo oro. 12 Te oro oo ñuu yun, chi ja guaꞌa ndevaꞌa kuu vi suni oo tatna xiko asin nani bedelio vi yuu vii ndevaꞌa nani ónice. 13 Te yute kuu uu nani Gihón. Yute yaꞌa jionduu nii ñuu nani Cus. 14 Te yute kuu uni nani Tigris. Te suu kuu ja yaꞌa ichi kana nikandii ñuu nani Asiria. Te yute kuu kuun nani Éufrates.
15 Te ni jinsiaꞌa ña Jitoꞌo Dios jin teyii nuu ni skute ya yutnu kuii nuu nani Edén ja na koxtaya de nduꞌu tnu vi na koto de tnu. 16 Te tatnuni Jitoꞌo Dios nuu de, te jiñaꞌa ya:
―Ndiꞌi javixin kuun nuu yutnu kuii jian kuu kaa ron. 17 Su javixin kuun yutnu skuni ña javaꞌa vi jakueꞌe ma kuu kaa ron, chi kiuu na kaa ron javixin tnu, te vi jandaa kaꞌan rin ja kuu ron ―jiñaꞌa ya.
18 Te ni kaꞌan tuku Jitoꞌo Dios:
―Masu guaꞌa kuu ja koo maintnoꞌo teyii, te na saꞌa rin in ja kuu kochituu tnaꞌa jin de.
19 Jitoꞌo Dios ni saꞌa nuu ñuꞌu yaꞌa ndiꞌi kiti yuku vi kiti ndagua andivi, te ni jinsiaꞌa ya ti nuu Adán nagua ja na kondiaꞌa de ti, te na nduku de nagua vi konani ti. Te ndiꞌi naxa ni xnani Adán ti, te vi saa ni kendoo ja ka nani ti. 20 Te ni nduku Adán sivi ndiꞌi kiti yuku vi kiti ndagua andivi vi kiti tata. Su maa de, chi tu na in kuu chituu tnaꞌa inuu jin de. 21 Yun te ni saꞌa Jitoꞌo Dios ja ni kixin naa ndevaꞌa Adán, te nini kixin de, te ni tau ya in yiki yika de, te ni ndakasi ya jin kuñu nuu ni tau ya yiki yun. 22 Te vi jin yiki yika maa de yun ni tnii Jitoꞌo Dios, te ni saꞌa ya in ñasiꞌi, te ni jiñaꞌa ya nuu de ja vi kokuu nduu jin de. 23 Te nuu ni jini ña Adán, te jiñaꞌa de:
―Vitna te maa ron kuu yiki rin jin kuñu rin, te ñasiꞌi konani ron, chi nuu yiki kuñu teyii ni tau ña ia Dios.
24 Te yun guaa xndoo teyii tata de vi nana de, te nitnaꞌa de jin ñasiꞌi de, te ndi nduu de jin ña ka kuu invaa ni ka ñayiu. 25 Te nduu Adán jin ñasiꞌi de ni ka oo vichi, su tu ni ka okuu kanoo de.