3
Ni kanakau Adán nuu yika kuechi
Te koo kuu kiti ndichi ndevaꞌa ka ini saa nuu ndiꞌi kiti yuku ja ni saꞌa Jitoꞌo Dios. Ni jikan tnoꞌo ndichi ña ti jin ñasiꞌi yun, te jiñaꞌa ti:
―¿A ndija ja ni kaꞌan Dios ja ma kuu vi kaa ron kiti vixin kuun nuu ndiꞌi yutnu kuii yaꞌa?
Te jiñaꞌa ñasiꞌi yun nuu koo:
―Kuu vi kaa rin ndeni javixin kuun nuu yutnu kuii yaꞌa. Su javixin kuun yutnu nukuiin sagua yaꞌa guaa kachi Dios: “Ma vi kaa ron javixin tnu ni ma vi keꞌe ron, nagua ja ma vi kuu ron”, kachi ya ―jiñaꞌa ña.
Yun te jiñaꞌa koo yun nuu ñasiꞌi:
―Ma vi kuu ron, chi jini guaꞌa Dios ja kiuu na vi kaa ron kiti vixin yaꞌa, te vi nune nuu ron ja vi kuni ron ndeja kuu javaꞌa vi ndeja kuu jakueꞌe, te vi kuu inuu ron jin maa Dios ―jiñaꞌa ti.
Te ni jini ñasiꞌi yun ja guaꞌa kiti vixin kuun yutnu yun ja vi kaa ña ti, te ni ndakondiaꞌa ña ja luu ndevaꞌa ka ndaa kiti vixin yun, te guaꞌa ja vi kuu ndichi ña, te ni jaꞌnde ña in kiti vixin yun, te ni jaa ña ti, te suni ni jiñaꞌa ña ti ni jaa yii ña. Yun te vi nuu saa ni ka jini nduu de jakanoo ja siun ka ndaa vichi de. Te ni ka kiku de ndaꞌa tnu tichi iuu, te ni ka chisaꞌu de maa de jin ña.
Yun te ni ka jini soꞌo de kana Jitoꞌo Dios jiondita ya nuu yutnu kuii nuu ni jinkiꞌi tachi nuu mañini yun. Te ni ka tayuꞌu nuu de neꞌu yutnu kuii yun jin ñasiꞌi de. Te ni ndakana ña Jitoꞌo Dios jin teyii yun, te jiñaꞌa ya:
―¿Ndenu oo ron?
10 Te jiñaꞌa de:
―Ni jini soꞌo san ja kana ni jiondita ni neꞌu yutnu kuii yaꞌa, chia kaa vichi san, te yun guaa ni yuꞌu san, te ni tayuꞌu nuu san ―jiñaꞌa de.
11 Te jiñaꞌa Dios:
―¿Na in ni kaxtnoꞌo nuu ron ja oo vichi ron? ¿A masu ni jaa ron javixin yutnu ni tatnuni rin ja ma kuu kaa ron?
12 Te jiñaꞌa de:
―Ñasiꞌi ni taa ni ja kokuu nduu jin san ni taa ti, te ni jaa san ―jiñaꞌa de.
13 Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo Dios nuu ñasiꞌi yun:
―¿Nagua kuu ja ni saꞌa ron?
Te jiñaꞌa ña:
―Koo ni xndaꞌu ña, guaa ni jaa san ti.
14 Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo Dios nuu koo yun:
―Te ja siaꞌa ni saꞌa ron, te tau tniaꞌa ron nuu ndiꞌi kiti tata vi ndiꞌi kiti yuku, te koñuu ron chii ron kokaka ron, te ñuyaka ñuꞌu kokaa ron ndiꞌi ni kiuu ja koteku ron. 15 Te saꞌa rin ja vi kuni uꞌu tnaꞌa ron jin ñasiꞌi yaꞌa, te vi suni saa ni ndikin tata ron jin ndikin tata ña vi konee uꞌu tnaꞌa, te kuain niꞌnui xini ron, te maa ron guaa kayiꞌi ron xujaꞌi.
16 Te jiñaꞌa ya nuu ñasiꞌi yun:
―Nuu ñuꞌu lulu ron te skaya kuaꞌa ndevaꞌa rin ja kojatu chii ron, te vi ndee jatu ja niꞌni ron te koskaku ron seꞌe ron, te visi ni saa, su kokaꞌan ron yii ron, te suu de guaa kotatnuni nuu ron.
17 Te nuu teyii yun jiñaꞌa ya:
―Te roon ja ni kandija ron tnoꞌo ni kaꞌan ñasiꞌi ron, te ni jaa ron javixin yutnu ni tatnuni rin ja ma kuu kaa ron, te ja kuechi ron kuu ja tau tniaꞌa ñuꞌu yaꞌa, te kuaꞌa tnundoꞌo kotnaꞌa ron, te koniꞌi ron ja kokaa ron nuu ñundeꞌi yaꞌa nikuii nikani ni ja koteku ron. 18 Te konana kuaꞌa tnu iñu naꞌnu vi iñu kanchu nuu jitu ron, te kokaa ron yuku kuii ja nana nuu ñuꞌu ron. 19 Te ndee tnaa ndee tatu ron, te saa koniꞌi ron ja vi kokaa ron guaa ndee nuu ndajiokuiin ron ja nduu ron ñuꞌu, chi ñuꞌu ni kuvaꞌa ron, te jin ñuyaka ñuꞌu kuu ron, te suni ñuyaka nduu ron ―jiñaꞌa Dios suaꞌa.
20 Te Eva* 3:20 Eva, kei kaꞌan jin saꞌan hebreo: ja teku. ni xnani Adán ñasiꞌi de, chi suu ña kuu siꞌi ndiꞌi ñayiu ñuyiu. 21 Te ni saꞌa Jitoꞌo Dios saꞌun ñii kiti, te ni skuiꞌnu ya teyii yun jin ñasiꞌi de.
22 Te jiñaꞌa Jitoꞌo Dios: “Vitna te ni jinkuꞌun kaji ini teyii na kuinio ndee in mao, chi ja jini de nagua kuu javaꞌa vi jakueꞌe, te kana saa skaa de ndaꞌa de, te kuneꞌe de kiti vixin yutnu taa ja teku, te kaa de ti, te koteku de nikuii nikani”.
23 Te ni keneꞌe ña Jitoꞌo nuu ka oo yutnu kuii Edén yun, te ni nusiaꞌa ña ya nuu oo ñuꞌu ja ni saꞌa ña ya ja na kokutu de. 24 Te nuu ni keneꞌe ña ya jin de, te ni jani ya ia ka jinokuechi nuu ya ichi nuu kana nikandii jin in yuchi kani kai vi koko kuakuaꞌa jionduu ndiꞌi ichi kuaꞌan nuu oo yutnu taa jateku yun, ja vi kokoto ya ja tu na in kiꞌin.

*3:20 3:20 Eva, kei kaꞌan jin saꞌan hebreo: ja teku.