4
Seꞌe xtnañuꞌu Adán ka kuu Caín jin Abel
Yun te ni ka nitnaꞌa Adán jin ñasiꞌi de Eva, te ni jinkuꞌun lulu ña, te ni skaku ña in seyii ña te jiñaꞌa ña:
―Saa kuini maa Jitoꞌo guaa ni taa ya in seyio.
Te ni xnani ña jin Caín. Te nuu kuee ka, te ni kaku Abel ñani Caín. Te Abel, chi ndikachi ni otaꞌui, te Caín chi ni ojitui nuu ñundeꞌi. Yun te ni oo in kiuu nee Caín nagua kee nuu ñundeꞌi jitui ja ni sokoi nuu Jitoꞌo. Te suni Abel, chi nei seꞌe xtnañuꞌu ndikachi kiti ndatnu ka ja ni sokoi nuu Jitoꞌo, te junkuaan ini ya Abel jin ja ni sokoi. Su tu ni junkuaan ini ya Caín jin ja ni sokoi. Yun guaa ni kiti ndevaꞌa ini Caín, te vi ni ndukuaꞌa ñuꞌi. Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Caín:
―¿Nau ja vi ni ndukuaꞌa ñuꞌu ron ja kiti ini ron? Su nuu ja saꞌa vaꞌa ron, te kuantaꞌu ña rin. Su nuu ja saꞌa ron jakueꞌe, te vi ja oo yika kuechi ndee yuyeꞌe ron ja kuini ja kundee nuu ron. Su nuu ja na ndakani vaꞌa ini ron, te ma junkau ron nuu yika kuechi ―jiñaꞌa ya.
Te ni oo in kiuu jiñaꞌa Caín nuu ñani Abel:
―Kiꞌinkueio yuku.
Te nuu ni jinokuei yuku yun, te ni ndakoo Caín siki ñani, te ni jaꞌni ñai.
Yun te ni jikan tnoꞌo ña Jitoꞌo jin Caín, te jiñaꞌa ya:
―¿Ndenu oo ñani ron Abel?
Te jiñaꞌi:
―Tu jini san. ¿Xaan suchi yun jito san?
10 Te jiñaꞌa ya:
―¿Nau ja ni saꞌa ron siaꞌa? Te niñi ñani ron ja ni jati ron nuu ñuꞌu yaꞌa kaꞌan kuechi ndee nuu rin. 11 Te vitna guaa vi tau tniaꞌa ron, te ma kuu koo ka ron nuu ñuꞌu yaꞌa ja ni june yuꞌu ni koko niñi ñani ron ja ni jati ron jin ndaꞌa ron. 12 Te nuu jitu ron nuu ñundeꞌi ma kokuvaꞌa guaꞌa ka, te yaꞌa yun ni kokaka ndaꞌu ron ni ma niꞌi ron ndenu guaꞌa koo ron ―jiñaꞌa ya.
13 Te jiñaꞌa Caín nuu Jitoꞌo:
―Ma kundee ini san ndiꞌi tnundoꞌo yaꞌa ja tniuyaꞌu san yika kuechi san 14 ja vi keneꞌe ña ni kiꞌin san vitna kokaka ndaꞌu san yaꞌa yun nuu ñuꞌu, te ma kuni saꞌun ka ña san. Su ja saa, chi nani kuu ñayiu ja jinkuntnaꞌa jin san te kaꞌni ñai ―jiñaꞌa de.
15 Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo:
―Masu saa kokuu, chi kaꞌan ndaa rin ja nuu ja na in na kaꞌni ña jin Caín, te uja jichi guaa xtau tniaꞌa rin ―jiñaꞌa ya.
Yun te ni chitnuni Jitoꞌo jin Caín nagua ja ma vi kaꞌni ña na in junkuntnaꞌa jin.
16 Yun te ni kee Caín nuu ia Dios, te kuaꞌin ja ni jinkoi ñuu nani Nod ja oo jika jin Edén ichi nuu kana nikandii. 17 Yun te ni ka nitnaꞌa Caín jin ñasiꞌi de, te ni jinkuꞌun lulu ña, te ni skaku ña in seyii ña ja ni xnani ña Enoc. Te ni saꞌa Caín in ñuu ja ni xnani de Enoc, nagua nani seyii de. 18 Te seꞌe Enoc ni okuu Irad, te seꞌe Irad ni okuu Mehujael, te seꞌe Mehujael ni okuu Metusael, te seꞌe Metusael ni okuu Lamec. 19 Te Lamec ni jaka tnaꞌa jin uu ñasiꞌi, in ña ni onani Ada, te inka ña ni onani Zila. 20 Te Ada ni skaku in seyii ña ni onani Jabal, te seꞌe tee yaꞌa ni ka okuu ndiꞌi tee ni ka onevaꞌa kiti tata, te yaꞌa yun ni ni ka osaꞌa de veꞌe saꞌun ni ka oo de. 21 Te ni oo in ñani Jabal ni onani Jubal, te seꞌe tee yaꞌa ni ka okuu ndiꞌi tee ni ka otee arpa vi ni ka otiuu tnuyoo. 22 Te suni Zila ni skaku ña in seyii ña ni onani Tubal-caín, te tee yaꞌa guaa ni okani kaa ni osaꞌa ndinuu nuu tniuu jin bronce vi hierro. Te ni oo in kuaꞌa Tubal-caín yun ni onani Naama. 23 Te jiñaꞌa Lamec nuu nduu ñasiꞌi de:
Ada vi Zila, ñasiꞌi Lamec,
vi konini guaꞌa na kaꞌan rin.
Ja ni jaꞌni rin in tee ni xtuji ña jin rin,
te suni in tee kuechi ja ni kani ña.
24 Su nuu ja uja jichi tau tniaꞌa na in na kaꞌni ña jin Caín,
te ndia Lamec, chi uni xiko uxi jichi ja uja tau tniaꞌa na in na kaꞌni ña.
Jiñaꞌa de.
25 Yun saa ni ka nitnaꞌa tuku Adán jin ñasiꞌi de, te ni junkuꞌun lulu ña, te ni skaku ña in seyii, te ni xnani ña jin Set, chi ni kaꞌan ña:
―Ia Dios ni ndataa inka seyio nuu tniuu Abel suchi ni jaꞌni Caín.
26 Te suni Set ni oo in seyii de, te ni xnani ña de Enós. Yun te saa ni ka jinkondee ñayiu ni ka ndakakuneꞌi sivi Jitoꞌo.