5
Tatatnoꞌo Adán
Yaꞌa kuu nuu ndakani tatatnoꞌo Adán. Te nuu ni saꞌa ia Dios teyii vi ni saꞌa ya nagua oo nagua kaa maa ya. Ni saꞌa ya teyii vi ñasiꞌi. Yun te ni saꞌa vii ni saꞌa vaꞌa ña ya, te ni xnani ya Adán kiuu ni saꞌa ña ya ja jinkuiꞌnu ini teyii. Te ja oo Adán ciento oko uxi kuia, te ni jinkoo in seyii de ja vi ni ndaku ndandaꞌa ñai vi nagua oo nagua kaa maa de. Te ni xnani de jin Set. Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Set, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te una ciento ka kuia ni oteku de ñuyiu. Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Adán kuu iin ciento oko uxi kuia, te ni jiꞌi de.
Ja oo Set in ciento uꞌun kuia, te ni jinkoo seyii de Enós. Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Enós, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te una ciento uja ka kuia ni oteku de ñuyiu. Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Set kuu iin ciento uxi uu kuia, te ni jiꞌi de.
Te ja oo Enós kuun xiko uxi kuia, te ni jinkoo seyii de Cainán. 10 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Cainán, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te una ciento xaꞌun ka kuia ni oteku de ñuyiu. 11 Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Enós kuu iin ciento uꞌun kuia, te ni jiꞌi de.
12 Te ja oo Cainán uni xiko uxi kuia, te ni jinkoo seyii de Mahalaleel. 13 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Mahalaleel, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de una ciento uu xiko ka kuia ni oteku de ñuyiu. 14 Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Cainán kuu iin ciento uxi kuia, te ni jiꞌi de.
15 Te ja oo Mahalaleel uni xiko uꞌun kuia, te ni jinkoo seyii de Jared. 16 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Jared, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te una ciento oko uxi ka kuia ni ka oteku de ñuyiu. 17 Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Mahalaleel kuu una ciento kuun xiko xaꞌun kuia, te ni jiꞌi de.
18 Te ja oo Jared in ciento uni xiko uu kuia, te ni jinkoo seyii de Enoc. 19 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Enoc, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te una ciento ka kuia ni oteku de ñuyiu. 20 Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Jared kuu iin ciento uni xiko uu kuia, te ni jiꞌi de.
21 Te ja oo Enoc uni xiko uꞌun kuia, te ni jinkoo seyii de Matusalén. 22 Te ni okandija Enoc nuu ia Dios ni ojika de ichi ya. Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Matusalén, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te uni ciento ka kuia ni oteku de ñuyiu. 23 Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Enoc kuu uni ciento uni xiko uꞌun kuia. 24 Te ja siun ni okandija Enoc nuu ia Dios ni ojika de jin ya, te vi sanaa ni, te tu ni ka jini ka ña ñayiu, chi ni ndikuaka ña maa ia Dios.
25 Te ja oo Matusalén in ciento kuun xiko uja kuia, te ni jinkoo seyii de Lamec. 26 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Lamec, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te uja ciento kuun xiko uu ka kuia ni oteku de ñuyiu. 27 Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Matusalén kuu iin ciento uni xiko iin ka kuia, te ni jiꞌi de.
28 Te ja oo Lamec in ciento kuun xiko uu kuia, te ni jinkoo in seyii de. 29 Te ni xnani de jin Noé, chi ni kaꞌan de: “Suchi yaꞌa guaa chituu ña nuu ndiꞌi tniuu ja saꞌo, te niꞌo ja jao nuu kuitao, te ndasaꞌa sii ini ñai nuu ñuꞌu yaꞌa ja ni xtau tniaꞌa ia Dios”, kachi de.
30 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Noé, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te uꞌun ciento kuun xiko xaꞌun ka kuia ni oteku de ñuyiu. 31 Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Lamec kuu uja ciento uni xiko xaꞌun uu kuia, te ni jiꞌi de.
32 Te ja oo Noé uꞌun ciento kuia, te ni ka jinkoo seyii de ka nani Sem vi Cam vi inkai nani Jafet.