6
Ni ka saꞌa ñayiu jakueꞌe
Yun te nuu ni ka jinkondee ñayiu ja ni ka kayai ñuyiu, te ni ka jinkonevaꞌi sesiꞌi. Te ni ka jini seꞌe ia Dios ja luu ka ndaa sesiꞌi ñayiu, guaa ni ka ndioo ini ñai, te ni ka kaji suchi ka jintnaꞌa ini kai, te ni ka jaka tnaꞌa jin. Yun te jiñaꞌa ia Dios: “Ma kuandetu ka rin ja siun ni koo espíritu rin ini anu ñayiu, chi masu nagua ka kuu saꞌuin, ninoꞌo ni kuñu ka kuu, te yun guaa in ciento oko ni ka kuia guaa vi kotekui”.
Te ni ka oo ñayiu inu sukun vi inu ndatnu ja ni ka okuu gigante kiuu yun. Te suni nuu ni ka nitnaꞌa seꞌe ia Dios jin seꞌe ñayiu ñuyiu, te ni ka jinkoo seꞌi, te tee yun ni ka okuu tee ndakui ndee janaꞌa, te vi ni ka oteku tnoꞌo de ja tee xeen ni ka okuu de.
Te ni ndiaꞌa Jitoꞌo ja ni kaya ndevaꞌa jakueꞌe ka saꞌa ñayiu ñuyiu, chi ninoꞌo ni jakueꞌe ka ondakani ini jin anui, te ninoꞌo ni jakueꞌe yun ka osaꞌi. Te ni ndatnaꞌu ini Jitoꞌo ja ni saꞌa ya ñayiu vi ni kusuchi ndevaꞌa ini ya. Te jiñaꞌa ya: “Xnaa ndiꞌi rin ja oo ñuyiu ja ni saꞌa rin ndee ñayiu vi kiti kuun ndaꞌa vi kiti ñuu maa vi kiti ndagua andivi, chi ndatnaꞌu ini rin ja ni saꞌa rin”.
Su Noé, chi tee chiñuꞌu ia Dios kuu de, guaa ni ndundaꞌu ini ña Dios jin de.
Ni saꞌa Noé in arca
Yaꞌa ka kuu tatatnoꞌo Noé. Noé chi teyii ndaa ni okuu de nuu ndiꞌi ñayiu ni ka oo kuia yun. Teyii vaꞌa ni okuu de, chi ni osaꞌa de nagua kuini maa ia Dios, te ni ojika de jin ya. 10 Te ni oo uni seyii Noé, te sui ka kuu Sem vi Cam vi Jafet. 11 Su jini ia Dios ja ni chitu jakueꞌe ñuyiu, chi vi nii nuu ka saꞌa ñayiu janeꞌe jayichi. 12 Te ni ndiaꞌa ia Dios nuu ñuyiu, te vi nii nii oo jakueꞌe, chi ndiꞌi ñayiu ni ka kujioo ichi ya, te vi janeꞌe jayichi nika ka saꞌi. 13 Te jiñaꞌa Dios nuu Noé:
―Vitna guaa ni jino ini rin ja xnaa rin ñuyiu, chi ja ni chitu jakueꞌe ja jaꞌa ñayiu ka saꞌa janeꞌe jayichi, te xnaa rin ñayiu vi ñuꞌu. 14 Te yun guaa saꞌa in veꞌe kaꞌnu kuu arca jin yutnu nani gofer, te tniuneꞌu ron veꞌe kueli ichi ini, te ndakasi guaꞌa ron jin brea ichi ini vi ichi yata ja ma vi koo ndiyau ja kiuu ndute. 15 Te medida yaꞌa saꞌa ron ja na koo arca yaꞌa, ja kani saꞌa ron uni ciento yiki, te ja jite saꞌa ron uu xiko uxi yiki, te ja koo sukun saꞌa ron oko uxi yiki. 16 Te saꞌa ron na kokuu ja uni piso, te ndee in yiki ichi chii tnu sukun veꞌe yun saꞌa ron in ventana kani, te suni saꞌa ron yeꞌe ndee in lado. 17 Chi skuun rin sau ja kuu diluvio nuu ñuꞌu yaꞌa, te ndachitu ndute nii nii ñuyiu, te xnaa rin ndiꞌi nani kuu ja teku oo chii andivi, te ndiꞌi nagua oo nuu ñuꞌu vi kuu. 18 Su jin roon, chi saꞌa rin in tratu jin ron, te kiukuei ron nuu arca jian, maa ron vi seyii ron vi ñasiꞌi ron vi janu ron. 19 Te suni chiꞌi ron in in tayu kiti na vi kokuu ti in kiti yii vi in kiti siꞌi ndinuu nuu kiti oo ñuyiu nagua ja vi kaku ron jin ti. 20 Chiꞌi ron ndinuu nuu kiti ndagua vi ndinuu nuu kiti kuun ndaꞌa vi ndinuu nuu kiti ñuu maa na vi koo in in tayu ti kiukuei jin ron, nagua ja vi kaku ron jin ti. 21 Te xtutu kuaꞌa ron ja vi kokaa maa ron vi ja ka jaa in in nuu kiti jian, te tnaa vaꞌa ron nagua ja na kenta vi kokaa maa ron vi ndiꞌi kiti jian ja ma vi kuu ron jin ti soko ―jiñaꞌa ya.
22 Te saa ni saꞌa Noé, ni saꞌa ndiꞌi de nagua ni tatnuni ia Dios.