7
Ni xnaa Dios ñuyiu jin ndute
Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Noé:
―Makiukuei maa ron vi ñayiu veꞌe ron nuu arca jian, chi maintnoꞌo maa ron guaa kuu ron in tee ndaa ja kandija ron nuu rin neꞌu ndiꞌi ñayiu ja ka oo tiempu vitna. Te chiꞌi ron uja tayu kiti vii na vi kokuu ti in kiti yii, te in kiti siꞌi. Su kiti tu ka oo vii, chi in in tayu ni ti in kiti yii jin in kiti siꞌi ni, na vi kokuu ndinuu nuu ti. Te suni chiꞌi ron uja tayu kiti ndagua na kokuu in kiti yii vi in kiti siꞌi, nagua ja na vi koo ti ja ma vi naa ti nuu ñuyiu yaꞌa. Chi nuu uja ni ka kiuu te skuun rin sau ja kokuun uu xiko nduu vi uu xiko jakuaa, te xnaa rin ndiꞌi tuꞌu ja ni saꞌa maa rin ja oo ñuyiu yaꞌa ―jiñaꞌa ya suaꞌa.
Yun te ni saꞌa Noé ndiꞌi nagua ni tatnuni Jitoꞌo.
Te kuia saa na ni ndaa ndute ñuyiu ja oo Noé iñu ciento kuia. Te ja jaꞌa sau yun ja kuu diluvio guaa ni kiukuei Noé nuu arca yun, maa de vi seꞌe de vi ñasiꞌi de vi janu de ja vi kaku niꞌnu de. Te suni ni chiꞌi de ndinuu nuu kiti vii vi kiti tu ka oo vii vi kiti ndagua vi ndinuu nuu kiti ñuu maa nuu ñuꞌu. Ndi uu ndi uu ti ni chiꞌi de ini arca yun, kiti yii jin kiti siꞌi nagua ni tatnuni maa Dios. 10 Yun te nuu uja kiuu, te ni jinkuita ni sau xeen ndevaꞌa ja nani diluvio. 11 Te vi maa kuia saa ni jino Noé iñu ciento kuia vi inka uu yoo jin xaꞌun uu kiuu ja ni jino de kuia de, te ni ka teꞌnde ni yoꞌo ndute mar vi ni nune ni yeꞌe ndute andivi. 12 Te ni jinkuita ni sau nii nii ñuyiu ja ni okuun ya uu xiko kiuu vi uu xiko jakuaa.
13 Te vi kiuu saa ni kiukuei Noé jin ndi uni seyii de, Sem, Cam vi Jafet vi ñasiꞌi maa de jin ndi uni janu de nuu arca yun, 14 jin ndinuu nuu kiti yuku vi ndinuu nuu kiti tata vi ndinuu nuu kiti ñuu maa nuu ñuꞌu vi ndinuu nuu kiti oo ndijin vi ndinuu nuu tisala. 15 Ndinuu nuu kiti jika vi ndakuantachi ni kiukuei jin Noé nuu arca yun ndi uu ndi uu ti. 16 Te ni jinokuei in kiti yii jin in in kiti siꞌi saa ndinuu nuu ti nagua ni tatnuni maa ia Dios. Te nuu ni ndiꞌi ja ni kiukuei de jin ti, te ni ndakasi maa Jitoꞌo yeꞌe arca yun.
17 Te ni kuun sau uu xiko kiuu, guaa ni ndaa ndute, te ni kaneꞌe ña de jin arca yun nuu ñuꞌu. 18 Te ni ndaa ni ndaa ni ndute yun ja ni kuu sukun ndevaꞌa de nuu ñuꞌu, guaa ni jinkuintatneni arca yun ja ni intatneni nuu ndute yun. 19 Te ni kaa sukun ndevaꞌa ndute yun nuu ñuꞌu ja ni ka saꞌu ndiꞌi yuku sukun ja ni ka oo ñuyiu. 20 Te nuu ni ka saꞌu yuku sukun yun ni kaa ka ndute xaꞌun yiki ja sukun siki yuku yun. 21 Te ni ka naa ndiꞌi ja oo ñuyiu yaꞌa ni ka jiꞌi ndiꞌi kiti ndagua vi kiti tata vi ndiꞌi kiti oo kuun ndaꞌa vi ndiꞌi kiti ñuu maa nuu ñuꞌu vi ndiꞌi ñayiu ni ka jiꞌi. 22 Ndiꞌi tuꞌu ja ni ka ojichi ni ka okanda ñuyiu yaꞌa ja ni ka ondakuantachi jin xtnii vi ndiꞌi ja ni ka oteku ñuyiu ni ka jiꞌi ndiꞌi. 23 Saa ni kuu ja ni ka naa ndiꞌi ja ni oo ñuyiu guaa ndee ñayiu vi ndee kiti oo kuun ndaꞌa vi kiti ñuu maa vi kiti ndagua vi ndiꞌi tuꞌu ni naa nuu ñuyiu. Maintnoꞌo Noé jin ñayiu veꞌe de vi kiti ni oo jin de nuu arca ka kuu ja ni ka kaku niꞌnu nuu ndute yun ja ka teku, 24 chi ni ndachitu ndute yun nuu ñuꞌu in ciento uu xiko uxi kiuu.