8
Yun te saa ni ndakaꞌan ña ia Dios jin Noé vi ndiꞌi kiti yuku vi kiti kuun ndaꞌa ja ka oo jin de ini arca yun, te ni saꞌa ya ja ni jinkiꞌi tachi ñuyiu, te ni nuu joo ndute. Te ni ka ndandesi yoꞌo ndute mar vi ni ndandesi yeꞌe ndute andivi guaa ni jinkuiin sau. Te yun saa ni jinkondee ndute yun manuu de ndi joo ndi joo, te nuu in ciento uu xiko uxi kiuu saa saa ni jinkonaꞌa ja manuu ndute yun. Yun te ni nukoxnee arca yun in nuu yuku nani Ararat kiuu xaꞌun uu jika yoo kuu uja. Te vi saa manuu manuu ka ndute yun, te in kiuu xtnañuꞌu ja ndakiꞌin yoo kuu uxi, te ni ndiaꞌa Noé ja ja mavindatuu xtuu yuku.
Yun te saa ni ondetu ka Noé nuu uu xiko kiuu, te saa ni june de ventana arca yun ja ni saꞌa maa de. Te ni siaa de in tikaka ja ni ojiko ti ni ojaꞌan ti ni okii ni ti, guaa ndee nuu ni yichi ndute yun nuu ñuꞌu. Yun te saa ni siaa tuku Noé in sata, nagua ja kutnuni ini de a ja ni nuu ndute nuu ñuꞌu. Su sata yun, chi vini ni ndajiokuiin ti nuu oo arca yun, chi tu ni niꞌi ti ndenu jinkoo ti, chi vi saa ni ñuꞌu ndute ninii nuu ñuꞌu. Yun te ni keneꞌe Noé ndaꞌa de ventana yun, te ni ndatnii de ti, te ni ndachiꞌi vaꞌa de ti ini arca yun. 10 Yun te ni ondetu de uja ka kiuu, te saa saa ni siaa tuku de sata yun kuaꞌan ti. 11 Te kiuu saa guaa vi ja mañini, te ni ndajiokuiin ti ndiso ti in ndaꞌa tnu olivo. Yun te saa ni kutnuni ini Noé ja ni yichi ndute nuu ñuꞌu. 12 Su vini saa te ni ondetu ka Noé uja ka kiuu saa ni siaa tuku de sata yun kuaꞌan ti, te saa guaa tu ni ndajiokuiin uun ka ti nuu oo de.
13 Te saa chi ja oo Noé iñu ciento in kuia na ni ndayichi ñuyiu, vi maa kiuu xtnañuꞌu ja ndakiꞌin kuia ni jinkondee Noé ja ni xtajioo de ja ndesi yata arca yun, te ni jini de ja ja ni ndayichi ninii nuu ñuꞌu. 14 Yun te saa kiuu oko uja yoo kuu uu ja ndakiꞌin inka kuia ni ndayichi saꞌun nuu ñuꞌu. 15 Yun te ni kaꞌan ia Dios nuu Noé, te jiñaꞌa ya:
16 ―Ndekuei nuu arca jian maa ron vi ñasiꞌi ron vi seyii ron vi janu ron, 17 te ndeneꞌe ndiꞌi kiti oo jin ron jian na kuinio ndiꞌi kiti ndagua vi kiti kuun ndaꞌa vi ndiꞌi kiti ñuu maa nuu ñuꞌu, ndekuei ndiꞌi ti, te kiꞌinkuei ti nuu ñuꞌu vi ndakaya ti, te vi ndachitu ti nuu ñuyiu ―jiñaꞌa ya suaꞌa.
18 Yun te ni ndekuei Noé jin ñasiꞌi de vi seyii de vi janu de, 19 vi ndiꞌi kiti ni ka oo jin de kiti ñuu maa nuu ñuꞌu vi kiti ndagua vi ndiꞌi kiti kuun ndaꞌa ni ndekuei jin de nuu arca yun. 20 Te ni saꞌa Noé in altar, te yun ni kiꞌin de in in nuu ndiꞌi kiti ka oo vii vi kiti ndagua ja ka oo vii, te ni jaꞌni de ti, te ni teñuꞌu de ti nuu altar yun ja ni soko de nuu Jitoꞌo. 21 Te ni jini Jitoꞌo xiko asin ja ni soko de nuu ya, te ni ndakani ini ya jin anu ya: “Vitna te ma xtau tniaꞌa saꞌun kao ñuyiu ja jaꞌa ñayiu, visi ja ndakani ini ñayiu kuu ninoꞌo jakueꞌe, chi jinio ja vi ndee kueli ja ndakani kueꞌe ini. Su ma xnaa saꞌun kao ndiꞌi ja teku oo ñuyiu nagua ni saꞌo vitna. 22 Nini oo ñuyiu na vi kutu ñayiu, te na vi ndaxtutui ja vi kokai, te na koo ni ja iꞌni vi ja vijin, te na koo ni nduu vi jakuaa, vi na koo ni yoo ndakuei yutnu vi yoo nduyute tnu”, ni ndakani ini ya.