9
Ni saꞌa Dios in tratu jin Noé
Yun te ni saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña ia Dios jin Noé vi seꞌe de, te jiñaꞌa ya:
―Vi koo kuakuaꞌa ndikin tata ron, te vi ndakaya ron vi ndee na ndachitu ñuyiu. Te ndiꞌi kiti vi koyuꞌu ña jin ron vi ndee vi koniꞌi ti ja ka yuꞌu ti nuu vi kokuni ña ti ndiꞌi ti kuu kiti yuku vi kiti ndagua ichi andivi vi ndiꞌi kiti jichi kanda nuu ñuꞌu vi kiti ñuꞌu kaꞌa ndute, taa rin ti ja vi koo ti nuu ndaꞌa maa ron. Te ndiꞌi nuu kiti ka teku yaꞌa kuu ja vi kokaa ron, nagua ja ni taa rin ndiꞌi yuku kuii yaꞌa ja ka jaa ron. Vitna te ndiꞌi yuku vi kiti taa rin nuu ron ja vi kokaa ron. Su kuñu jin niñi ti, guaa ma kuu ja vi kaa ron, chi niñi ti kuu ja teku ti. Chi vi ja ndaa kaꞌan rin ja xtaku rin niñi ja teku ñayiu nuu kiti ja tniuyaꞌu ti vi nuu in ñani in tnaꞌa ron xtaku rin niñi ja teku ñayiu ja vi tniuyaꞌui.
Chi nuu ja na in ñayiu na kati niñi inka ñayiu
te suni vi ndakati ñayiu niñi mai
chi ni saꞌa rin ñayiu nagua oo nagua kaa maa rin.
Su roon, chi vi taꞌu tnaꞌa ron
te vi kaya kuaꞌa ndevaꞌa ron
vi kutenuu nuu ñuꞌu yaꞌa
te vi chitu ron nii ñuyiu,
jiñaꞌa ya suaꞌa.
Yun te ni kaꞌan ia Dios nuu Noé vi nuu seꞌe de, te jiñaꞌa ya:
―Vitna te kuini rin ja saꞌa rin in tratu jin ron vi jin tatatnoꞌo ron ja kikuei nuu kuee ka, 10 vi jin ndiꞌi kiti ka teku ja ka oo jin ron vitna, na kuinio kiti ndagua vi kiti oo kuun ndaꞌa vi ndiꞌi kiti yuku vi ndiꞌi kiti ni ndekuei jin ron nuu arca jian ja kuu ndiꞌi kiti oo ñuyiu. 11 Te tratu ja saꞌa rin jin ron kuu ja ma xnaa saꞌun ka rin ñuyiu jin ndute diluvio, te ni in kiuu ka ma vi kuni ron diluvio ja ndachitu tuku ndute ja xnaa de ñuyiu.
12 Te jiñaꞌa ia Dios:
―Yaꞌa kuu in seña ja saꞌa rin tratu jin ron vi jin ndiꞌi kiti ka teku ja ka oo jin ron ja kokuu nikuii nikani. 13 Saꞌa rin in tikoyeꞌnde nuu viko ja kokuu in seña ja ni saꞌa rin in tratu jin ñuyiu. 14 Te nuu ndututu viko, te neꞌu yun saꞌa rin in tikoyeꞌnde nuu vi kuni ñayiu, 15 te yun kuu nuu kondakaꞌan rin tratu ni saꞌa rin jin ndiꞌi ron vi ndiꞌi kiti ja ka oo ñuyiu ja ma kii ka diluvio ja ndachitu ndute ja xnaa de ñuyiu. 16 Te koo tikoyeꞌnde yun nuu viko, te yun kondakondiaꞌa rin, te kondakaꞌan rin tratu ndaa ja koo nikuii nikani ni ja ni saꞌa rin jin ndiꞌi ñayiu vi ndiꞌi kiti ja ka oo ñuyiu. 17 Yaꞌa kuu seña tratu ja ni saꞌa rin jin ndiꞌi ñayiu vi kiti ja ka oo ñuyiu yaꞌa ―jiñaꞌa ia Dios nuu Noé.
Ni jini Noé jin nduxi uva
18 Te seyii Noé ja ni ndekuei nuu arca yun ka kuu tee nani Sem vi Cam vi Jafet. Te Cam ni okuu yua tee ni onani Canaán. 19 Te ndi uni tee yaꞌa ni ka okuu seyii Noé, te suu de ni ka ndaskaya kuaꞌa tatatnoꞌo ja ni ndachitu ñuyiu.
20 Yun te saa ni nukondee Noé ni jitu de nuu ñuꞌu, te ni skute de in tnu uva. 21 Te ni oo in kiuu ni jiꞌi de nduxi uva yun ja kuu vinu. Te ni jini de, te ni ndonso de vi suaꞌa vichi teꞌa de katuu de ini veꞌe saꞌun de. 22 Te ni jini Cam yua Canaán ja kaa vichi tata de katuu de, su tu ni chisaꞌu ña de, chi saa suaꞌa ni jaꞌan de ni kaxtnoꞌo de nuu uu ka ñani de ka oo yeꞌe yun. 23 Yun te ni ka kiꞌin Sem jin Jafet in saꞌun, te ni ka sonee de nuu soko de, te yata yata ni kiukuei de ni ka chisaꞌu de tata de, ni tu ni ka jionenuu de ja vi kondiaꞌa de ja siun kaa vichi tata de. 24 Te nuu ni ndoto Noé ja ni ndukuandiꞌi de, te ni jini de ja suaꞌa ni, ni ondiaꞌa ña seyii xetnu de, su tu ni chisaꞌu ña de. 25 Te ni xtau tniaꞌa ña Noé, te jiñaꞌa de:
Na tau tniaꞌa tatatnoꞌo Canaán
te na kokunukuechi de nuu tee ka jinokuechi nuu ñani de.
26 Te saꞌa vii saꞌa vaꞌa de uu ka seyii de, te jiñaꞌa de:
Na taꞌu Sem ja oo de jin Jitoꞌo Dios maa rin
te na kunukuechi Canaán nuu de.
27 Te ia Dios na saꞌa kaꞌnu ña ya jin Jafet
te veꞌe Sem na vi koo de
te na kokunukuechi Canaán nuu de,
jiñaꞌa Noé nuu seyii de.
28 Yun te nuu ni yaꞌa diluvio ja ni xnaa ia Dios ñuyiu, te ni oteku ka Noé uni ciento uu xiko uxi ka kuia. 29 Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Noé ñuyiu yaꞌa kuu iin ciento uu xiko uxi kuia, te ni jiꞌi de.