10
Tee yaꞌa ka kuu tatatnoꞌo Noé
Yaꞌa ka kuu tatatnoꞌo ndi uni seyii Noé ja ni ka onani Sem, Cam vi Jafet, chi nuu ni yaꞌa diluvio ja ni xnaa ia Dios ñuyiu, te ni ka jinkoo seꞌe de.
Seꞌe tee ni onani Jafet ka okuu tee ni ka onani Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec jin Tiras. Te seꞌe Gomer ni ka onani Askenaz, Rifat jin Togarma. Te seꞌe Javán ni ka onani Elisa, Tarsis, Quitim jin Dodanim. Tee yaꞌa ka kuu tatatnoꞌo Jafet ja ni ka yagua de ni ka jinkoo de yuꞌu ndute mar, te yun ni ka saꞌa ñuu in in maa de jin ñayiu veꞌe de vi nagua saꞌan ka kaꞌan maa maa de.
Te seꞌe tee ni onani Cam ni ka onani Cus, Misraim, Fut jin Canaán. Te seꞌe Cus ni ka onani Seba, Havila, Sabta, Raama, jin Sabteca. Te seꞌe Raama ka onani Seba jin Dedán. Te Cus ni okuu yua Nimrod, te tee yun ni okuu tee xtnañuꞌu ja ni okuu nijaꞌnu nuu ñayiu ñuyiu. Te Nimrod ni okuu in tee ndakui ja ni ojaꞌni kiti yuku nuu Jitoꞌo, te yun guaa ni ka okaꞌan jin de ja in tee ndakui ja jaꞌni kiti yuku nuu Jitoꞌo kuu de. 10 Te ndi kuun ñuu ja ni ka jinkondee ja ni ka otatnuni ni ka onani Babel, Erec, Acad jin Calne ja tnii Sinar. 11 Te ni kee Nimrod yun kuaꞌan de ichi Asiria, te ni jino de ja ni saꞌa ñuu de Nínive vi Rehobot vi Cala. 12 Te Resén ni okuu in ñuu kaꞌnu ka ja ni oo maꞌñu sagua ñuu Nínive jin ñuu Cala. 13 Te Misraim ni okuu yua tee ni ka onani Ludim vi Anamim vi Lehabim vi Naftuhim 14 vi Patrusim vi Casluhim vi Caftorim. Te neꞌu ñayiu yaꞌa ni kekuei ñayiu tatatnoꞌo filisteo.
15 Te seꞌe Canaán kuu Sidón seꞌe xtnañuꞌu de vi inka de nani Het. 16 Te tatatnoꞌo de ka kuu ñayiu jebuseo vi ñayiu amorreo vi ñayiu gergeseo 17 vi ñayiu heveo, ñayiu araceo, ñayiu sineo 18 vi ñayiu arvadeo, ñayiu zemareo vi ñayiu hamateo. Yun te ka jitenuu tnaꞌa kuikin ñayiu cananeo. 19 Te ni kentakuei ñayiu cananeo ja ka netnaꞌa de guaa ndee Sidón ichi kuaꞌan ñuu Gerar vi guaa ndee Gaza, te ichi kuaꞌan ñuu Sodoma vi Gomorra, ni kentakuei de Adma jin Zeboim, te ni jinokuei de ndee Lasa. 20 Tee yaꞌa ni ka okuu seꞌe Cam jin ndiꞌi ñayiu veꞌe de vi saꞌan ka kaꞌan maa maa de vi in in ñuu nuu ni ka jinkoo de.
21 Te Sem, ñani jakuaꞌa Jafet, suni ni ka oo seꞌe de, te suu de kuu yua ndiꞌi tatatnoꞌo Heber. 22 Te seꞌe Sem ni ka okuu Elam vi Asur vi Arfaxad vi Lud jin Aram. 23 Te seꞌe Aram ni ka okuu Uz vi Hul vi Geter vi Mas. 24 Te seꞌe Arfaxad kuu Sala, te seꞌe Sala kuu Heber. 25 Te ni oo uu seyii Heber, in ni onani Peleg, chi kiuu saa ni teꞌnde ñuꞌu ja ni ka jinkoo siin siin ñayiu yun guaa ni xnani ña de siun, te inka de ni onani Joctán. 26 Te seꞌe Joctán ni ka okuu Almodad vi Selef, Hazar-mavet, Jera, 27 vi Adoram, Uzal, Dicla, 28 vi Obal, Abimael, Seba, 29 vi Ofir, Havila jin Jobab. Ndiꞌi tee yaꞌa ni ka okuu seꞌe Joctán. 30 Te ñuꞌu nuu ni ka jinkoo de kuu ndee ñuu nani Mesa ichi kuaꞌan ñuu Sefar, te vi guaa ndee yuku ñuꞌu ichi kana nikandii. 31 Tee yaꞌa ni ka okuu seꞌe Sem jin ndiꞌi ñayiu veꞌe de vi saꞌan ka kaꞌan maa maa de vi in in ñuu nuu ni ka jinkoo de.
32 Tee yaꞌa ni ka okuu seꞌe Noé ja ni ka jitenuu tatatnoꞌo ndi uni seyii de nii ñuyiu nuu ni ka saꞌa ñayiu ñuu naꞌnu ja ni ka jinkoi nuu kuee ka ja ni kii diluvio ja ni ndachitu ndute na ni xnaa de ñuyiu.