11
Nuu ni sama ia Dios saꞌan
Te tiempu saa, chi invaa ni nuu saꞌan ni ka okaꞌan ndi ndiꞌi ñayiu. Te nuu ni kaya ñayiu, te ni kekuei savai ichi nuu kana nikandii kuaꞌankuei ja ni jinokuei in yoso kaꞌnu nuu nani Sinar, te yun ni ka saꞌa ñui. Yun te ni ka ndatnoꞌo tnaꞌa de:
―Na vi saꞌo ladriyu te na vi teñuꞌo ―ka kachi de. Chi ladriyu yun ni ka jantniuu de nuu tniuu yuu, te brea nuu tniuu mezcla.
Yun te ni ka kachi de:
―Na vi saꞌo in ñuu kaꞌnu jin in torre ja vi na jinonta ndee andivi, te saa nagua ja na vi koteku tnoꞌo, nagua ja ma vi kutenuo nuu ñuyiu ―ni ka ndatnoꞌo tnaꞌa de.
Yun te ni kii Jitoꞌo ja kondiaꞌa ya veꞌe ka jakin ñayiu ka oo yun naxa kaa ñuu yun vi torre ja ka saꞌa de yun. Te ni kaꞌan Jitoꞌo:
―Ñayiu ñuu yaꞌa, chi invaa ni ka ndakani ini, te invaa ni saꞌan ka kaꞌin, chi in ni ñuu ndiꞌi, te tniuu ni ka jinkondei ja ka saꞌi vitna, chi tu na in kaꞌnu ña ja vi saꞌi nagua ka kuini mai. Vitna te na kiꞌinkueio, te yun na vi skunu nuu inio jin nuu vi samao saꞌan ja na vi kaꞌan in in, nagua ja ma vi jinkuiꞌnu nuu tnaꞌa ka ini ―ni kaꞌan Jitoꞌo.
Te saa ni kuu ja ni jatenuu ña ia Dios jin ñayiu ja kuaꞌankuei ja ni ka jinkoi ninii ñuyiu, te ni ka xndendoi, tu ni ka jakin kai veꞌe ñuu yun. Te yun guaa ni jinkonani ñuu yun Babel,* 11:9 Babel, kei kaꞌan skunu nuu ini. chi yun ni sama Jitoꞌo saꞌan ndiꞌi ñayiu, te ndee yun ni jatenuu ña ya ja ni ka jinkoi ninii ñuyiu.
Tee yaꞌa ka kuu tatatnoꞌo Sem
10 Ndiꞌi tee yaꞌa ni ka okuu tatatnoꞌo Sem. Te nuu uu kuia ja ni yaꞌa nani ndachitu ndute ja ni naa ñuyiu ja oo Sem in ciento kuia, te ni jinkoo seyii de ja ni onani Arfaxad. 11 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Arfaxad, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te uꞌun ciento ka kuia ni oteku de ñuyiu.
12 Te ja oo Arfaxad oko xaꞌun kuia, te ni jinkoo seyii de Sala. 13 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Sala, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te kuun ciento uni ka kuia ni oteku de ñuyiu.
14 Te ja oo Sala oko uxi kuia, te ni jinkoo seyii de Heber. 15 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Heber, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te kuun ciento uni ka kuia ni oteku de ñuyiu.
16 Te ja oo Heber oko uxi kuun kuia, te ni jinkoo seyii de Peleg. 17 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Peleg, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te kuun ciento oko uxi ka kuia ni oteku de ñuyiu.
18 Te ja oo Peleg oko uxi kuia, te ni jinkoo seyii de Reu. 19 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Reu, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de uu ciento iin ka kuia ni oteku de ñuyiu.
20 Te ja oo Reu oko uxi uu kuia, te ni jinkoo seyii de Serug. 21 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Serug, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te uu ciento uja ka kuia ni oteku de ñuyiu.
22 Te ja oo Serug oko uxi kuia, te ni jinkoo seyii de Nacor. 23 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Nacor, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te uu ciento ka kuia ni oteku de ñuyiu.
24 Te ja oo Nacor oko iin kuia te ni jinkoo seyii de Taré. 25 Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Taré, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te in ciento xaꞌun kuun ka kuia ni oteku de ñuyiu.
26 Te ja oo Taré uni xiko uxi kuia, te ni ka jinkoo seyii de Abram vi Nacor vi inka de kuu Harán.
Tee yaꞌa ka kuu tatatnoꞌo Taré
27 Ndiꞌi tee yaꞌa ni ka okuu tatatnoꞌo Taré. Seyii Taré ni ka okuu Abram vi Nacor vi inka de kuu Harán. Te seyii Harán yun ni okuu Lot. 28 Te xna ka Harán yun ni jiꞌi saa nuu tata yua de Taré, chi ni jiꞌi Harán ñuu Ur nuu ka oo ñayiu caldeo nuu ni kaku maa de. 29 Yun te ni ka nduku Abram jin Nacor ñasiꞌi de. Te ñasiꞌi Abram ni onani Sarai, te ñasiꞌi Nacor ni onani Milca, sesiꞌi Harán kuaꞌa Isca seyii Harán. 30 Su Sarai, chi tu na seꞌe ña ni oo, chi masu ñaꞌa koo seꞌe kuu ña. 31 Yun te ni jaka Taré seyii de Abram vi janu de Sarai ñasiꞌi Abram vi señani de Lot seꞌe ndi seyii de Harán, te ni kekuei de ñuu Ur ja ka oo ñayiu caldeo, te kuaꞌankuei de in ñuu nani Canaán. Su tu ni kentakuei de, chi nuu ni jinokuei de in ñuu nani Harán, te yun ni ka jinkoo de ja ni ka saꞌa ñuu de. 32 Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Taré kuu uu ciento uꞌun kuia, te ni jiꞌi de ñuu Harán yun.

*11:9 11:9 Babel, kei kaꞌan skunu nuu ini.