12
Ni kaꞌan ia Dios jin Abram ja xndoo de tnaꞌa kuikin de
Yun te ni oo in kiuu ni kaꞌan Jitoꞌo nuu Abram, te jiñaꞌa ya:
―Xndoo ndiꞌi ñayiu veꞌe ron vi tnaꞌa kuikin ron vi ñuu ron, te kuaꞌan in ñuu nuu xneꞌe maa rin ja koo ron. Te jin maa ron saꞌa rin in ñuu kaꞌnu, te saꞌa rin javii javaꞌa jin ron, te saꞌa kaꞌnu rin sivi ron ja kokuu ron in ñayiu vii ñayiu vaꞌa. Te ñayiu saꞌa ña javii javaꞌa, te saa ni javii javaꞌa saꞌa rin jin, te na ñayiu xtau tniaꞌa ña jin ron, te suni xtau tniaꞌa rin jin, te ja jaꞌa ron guaa saꞌa rin ja vi koo vii vi koo vaꞌa ndiꞌi ñayiu ñuyiu ―jiñaꞌa ia Dios nuu Abram.
Te kuia saa ja oo Abram uni xiko xaꞌun kuia na ni kekuei de ñuu Harán ja kuaꞌankuei de jin sajin de Lot. Yun te ni jaka Abram ñasiꞌi de Sarai vi sajin de Lot vi ndiꞌi kiti nevaꞌa de vi ñayiu ni niꞌi de ñuu Harán ja ka jinokuechi nuu de, te ni kekuei de ja kuaꞌankuei de ñuu nani Canaán. Te nuu ni jinokuei de Canaán, te ni ka yaꞌa de ñuu yun guaa ndee nuu ni kentakuei de ndee nuu nani Siquem vi ndee in yoso nuu nani More. Te tiempu saa, chi ñuꞌu ñayiu cananeo ni okuu. Te yun ni skuni ña Jitoꞌo jin Abram, te jiñaꞌa ya:
―Ñuꞌu yaꞌa kuu ja kuñaꞌa rin nuu tatatnoꞌo ron.
Te yun ni saꞌa Abram in altar ja ni soko de nuu Jitoꞌo, chi ni skuni ña ya jin de. Yun te ni kee de kuaꞌan de in yuku ichi nuu kana nikandii ñuu nani Betel, te ni saꞌa de veꞌe saꞌun ja ni jinkoo de maꞌñu uu ñuu ichi kee nikandii ni kendoo Betel, te ichi kana ya oo in ñuu nani Hai. Te yun ni saꞌa de in altar nuu ni ndakakuneꞌe de sivi Jitoꞌo ja ni chiñuꞌu de ya. Te yun ni kee de kuaꞌan de ichi ñuu Neguev.
Ni jino Abram ñuu Egipto
10 Te kuia saa ni oo ndevaꞌa tnama ñuu nuu ni oo Abram, yun guaa kuaꞌan de ja koo de ñuu Egipto ndee saa kuia. 11 Su nuu ni ka kuyatni de ja kiukuei de Egipto, te jiñaꞌa Abram nuu ñasiꞌi de Sarai:
―Vitna te jini guaꞌa rin ja luu ndevaꞌa jito ron. 12 Te nuu na vi kuni ña tee ñuu Egipto, te vi kachi de ja ñasiꞌi rin kuu ron, te vi kaꞌni ña de jin rin nagua ja vi kendoo de jin ron. 13 Te yun guaa vitna te saꞌa in ja ndiuxi ja kuñaꞌa ron ja kuaꞌa ron kuu rin nagua ja na kiꞌin vaꞌa rin, te na koteku rin ja jaꞌa ron ―jiñaꞌa de.
14 Te saa ni kuu, chi nuu ni jinokuei Abram ñuu Egipto, te ni ka jini ña tee egipto yun ja luu ndevaꞌa jito ñasiꞌi de. 15 Te suni nuu ni ka jini ña tee ka netniuu jin Faraón, te ni ka kaxtnoꞌo de ja ni jino in tee ndeka in ñasiꞌi vii ndevaꞌa, te yun guaa ni ka jinsiaꞌa ña jin Sarai ndee veꞌe Faraón. 16 Te yun guaa ni kaꞌan vaꞌa ña de jin Abram ja jaꞌa ñasiꞌi yun, te ni skutaꞌu ña Faraón ndikachi vi isndiki vi mentu vi kameyu vi mentu siꞌi vi tee vi kokunukuechi nuu de vi suchi siꞌi vi kosatniuu nuu de. 17 Su ja jaꞌa Sarai ñasiꞌi Abram guaa ni tetniuu Jitoꞌo in kueꞌe xeen ndevaꞌa ja ni ka okuꞌu Faraón jin ndiꞌi ñayiu veꞌe de. 18 Yun te ni kana ña Faraón jin Abram, te jiñaꞌa de:
―¿Nau ja siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña ron? ¿Na tu ni kaxtnoꞌo ndaa ron ja ñasiꞌi ron kuu ña? 19 ¿Nau ja ni tayuꞌu tnoꞌo ron, te ni kachi ron ja kuaꞌa ron kuu ña? Te yun guaa ni niꞌi ini ruꞌun ja ni jaka rin ña ja kokuu ñasiꞌi rin ña. Vitna te yaꞌa oo ñasiꞌi ron. Ndakuaka ña te kuaꞌan.
20 Yun te ni tatnuni Faraón nuu sava ñayiu ñuu de ja na vi chituu ña na vi ndakanu ichi ña jin Abram vi ñasiꞌi de jin ndiꞌi nagua nevaꞌa de.