13
Ni ka saꞌa siin tnaꞌa Abram jin sajin de Lot
Yun te ni ndekuei Abram Egipto, te mandakuei de kuaꞌankuei de ichi nuu nani Neguev, maa de vi ñasiꞌi de vi ndiꞌi ja ni onevaꞌa de vi sajin de Lot. Te Abram, chi ni kuu kuika ndevaꞌa de ni onevaꞌa kuaꞌa de kiti vi xuꞌun plata vi oro. Te nuu ni ndenta de Neguev, te vi ndi joo ndi joo kuanoꞌo de, te ni ndenta de ndee Betel, te kuanoꞌo de ja ni ndenta de maꞌñu Betel jin ñuu Hai, nuu ni oo veꞌe saꞌun de ama ka, nuu ja ni saꞌa de in altar ama ka, te yun ni ndakakuneꞌe de sivi Jitoꞌo.
Te sajin de Lot tee ni ka ondeka tnaꞌa jin de ni ka ojika de, suni ni kuu kuika tee yun, chi ni onevaꞌa kuaꞌa de ndikachi vi isndiki vi veꞌe saꞌun. Su nuu ni ka oo de yun, chi tu ni okenta ja vi kokaa kiti nduu de, chi kiti kuaꞌa ndevaꞌa ni ka okuu ti, te yun guaa ma kuu ka ja in ni nuu vi koo nduu de. Chi ni ka okantnaꞌa niꞌnu tee ni ka ojito kiti Abram jin tee ni ka ojito kiti sajin de Lot. Te tiempu saa, chi ni ka oo ñayiu cananeo vi ñayiu ferezeo ñuu yun. Yun te jiñaꞌa Abram nuu Lot:
―Ja ma vi koskiti ini tnaꞌa mao, te ni musuo ma vi konevaꞌa tnoꞌo kiti ini, chi ndisa veꞌo, te yaꞌa oo ndiꞌi ñuꞌu yaꞌa, kondiaꞌa maa ni ndenu kaji ni ja koo ni, te jikantaꞌu san ja na vi saꞌa siin tnaꞌo. Nuu ja kiꞌin ni ichi ndaꞌa satni, te ichi ndaꞌa kuaꞌa kiꞌin san, axi nuu ja ichi ndaꞌa kuaꞌa kiꞌin ni, te satni kiꞌin san ―jiñaꞌa Abram.
10 Yun te ni ndakondiaꞌa Lot, te ni jini de ja ndimaa yoso kuii kuii kuu kuaꞌan nii nii yuꞌu yute Jordán vi ndimaa ñuꞌu ka kuꞌñu kuu, te ni ndakani ini de ja na kaa nuu ka oo yutnu kuii ja ni saꞌa maa Jitoꞌo kaa axi na kaa ñuꞌu Egipto ichi kuaꞌan Zoar kaa, chi saa ni kaa nii yun ama ka ja xnaa Jitoꞌo ñuu Sodoma vi ñuu Gomorra. 11 Yun te ni kaji Lot nii nii yoso yuꞌu yute Jordán ja koo de, te ni ka saꞌa siin tnaꞌa de ja kuaꞌan Lot ichi kana nikandii. 12 Te ni jinkoo Abram ñuu Canaán. Su Lot, chi kuaꞌan de ja ni jakin de veꞌe saꞌun nuu ni jinkoo de in ñuu nuu kuu yoso kaꞌnu kaꞌnu yun, te vi saa kuaꞌan de jin veꞌe saꞌun de ndi joo ndi joo guaa ndee ni kenta de yuꞌu ñuu Sodoma. 13 Su Sodoma chi ndimaa ñayiu kueꞌe ka kui ja ka saꞌi janeꞌe jayichi nuu Jitoꞌo.
14 Yun te nuu kuee ka ja ni ka saꞌa siin tnaꞌa Abram jin Lot, te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Abram:
―Ndanenuu ron te kondiaꞌa guaa ndee nuu oo ron jian vi ninii ichi nuu ron vi ichi yata ron vi ichi ndaꞌa kuaꞌa ron vi ichi satni ron. 15 Te kuni ron, chi ndiꞌi ñuꞌu yaꞌa taa rin nuu ron vi nuu tatatnoꞌo ron ja vi kokuu ñuꞌi nikuii nikani ni. 16 Chi saꞌa rin ja vi kaya tatatnoꞌo ron na kuinio ñuyaka ñuꞌu ja ma kuu vi kaꞌu ñayiu, te saa kokuu jin tatatnoꞌo ron, chi tu na in kundee ja kaꞌu. 17 Vitna te ndakoo kuaꞌan kaka nuu ron nuu ñuꞌu yaꞌa, te kuni ron na kuaꞌa ja kani vi na kuaꞌa ja jite, chi ndiꞌi yaꞌa taa rin nuu ron ―jiñaꞌa ya.
18 Yun te ni ndoneꞌe Abram veꞌe saꞌun de, te kuaꞌan de ja ni jino de in yuku nuu ka ndandaa tnu ndii ja kuu ñundeꞌi in tee nani Mamre ja oo de yatni ñuu nani Hebrón, te yun ni saꞌa tuku de in altar nuu ni soko de nuu Jitoꞌo.